Prezentacja instytutu

Podstawy prawne

Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy w Puławach działa na podstawie:

 • dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach (Dz.U. Nr 25/45, poz. 154),
 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 371 z późn. zm.)
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2003 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu w Puławach statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. 2003 nr 185 poz. 1803),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 256 z pózn. zm.),
 • statutu zatwierdzonego w dniu 24 marca 2011 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz aneksu nr 1 zatwierdzonego 24.10.2011 r., aneksu nr 2 zatwierdzonego 30.04.2013r., aneksu nr 3 zatwierdzonego 20.01.2015 r., aneksu nr 4 zatwierdzonego 19.01.2016 r. i aneksu nr 5 zatwierdzonego 08.11.2016 r.

Instytut ma osobowość prawną. Jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS: 0000118357

Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Siedzibą Instytutu jest miasto Puławy.

W skład Instytutu wchodzi Zakład Pryszczycy PIWet-PIB w Zduńskiej Woli.

W strukturze organizacyjnej Instytutu występują zakłady i laboratoria reprezentujące określone dyscypliny naukowe, takie jak: mikrobiologia, biochemia, patologia, parazytologia, toksykologia, higiena żywności pochodzenia zwierzęcego, zakłady prowadzące badania nad chorobami poszczególnych gatunków zwierząt (bydło, owce, konie, świnie, drób, zwierzęta futerkowe, ryby, owady użytkowe), a także zakłady prowadzące badania nad istotnymi dla hodowli chorobami (np. pryszczyca)

Ilekroć w dokumentach systemu zarządzania występuje nazwa "Państwowy Instytut Weterynaryjny", "Instytut", "PIWet-PIB", lub "PIWet" należy przez to rozumieć Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy.

Lokalizacja

Siedzibą Instytutu jest miasto Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy
Aleja Partyzantów 57
24-100 PUŁAWY
Centrala tel.: 81 889 30 00, fax: 81 886 25 95
strona www: www.piwet.pulawy.pl
adres e-mail: mailto:sekretariat@piwet.pulawy.pl

W skład Instytutu wchodzi jednostka zamiejscowa:

Zakład Pryszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego — Państwowego Instytutu Badawczego w Zduńskiej Woli
ul. Wodna 7
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 51 34, fax 43 823 52 75
adres e-mail: sekretariat@piwzp.pl

Zadania statutowe i działalność

Państwowy Instytut Weterynaryjny został powołany w 1945 roku jako jednostka badawczo-rozwojowa, nadzorowana przez ministra rolnictwa. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 21 października 2003 roku Instytut otrzymał z dniem 1 listopada 2003 roku status państwowego instytutu badawczego.

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest prowadzenie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, profilaktyki i diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt, w tym zoonoz, higieny i toksykologii żywności zwierzęcego pochodzenia, higieny pasz i ochrony środowiska. Instytut prowadzi także badania aplikacyjne i adaptacyjne przystosowujące wyniki badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki.

W związku z prowadzoną działalnością Instytut:

 1. upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
 2. wykonuje specjalistyczne badania diagnostyczne i analityczne oraz opracowuje opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
 3. prowadzi badania monitoringowe zagrożenia zdrowia zwierząt i człowieka;
 4. sprawuje funkcję krajowego laboratorium referencyjnego w odniesieniu do weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych;
 5. prowadzi doradztwo dla organów administracji weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii:
 6. udziela informacji naukowych i technicznych w zakresie swojej podstawowej działalności;
 7. opracowuje analizy, oceny i ekspertyzy, w tym dotyczące stanu rozwoju nauki i techniki w zakresie nauk weterynaryjnych;
 8. wytwarza w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi antygeny, surowice odpornościowe, surowice i preparaty diagnostyczne, podłoża mikrobiologiczne oraz inne odczynniki diagnostyczne;
 9. prowadzi działalność wydawniczą związaną z wykonywanymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
 10. prowadzi studia podyplomowe i doktoranckie związane z prowadzonymi przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
 11. prowadzi szkolenia, w tym specjalizacyjne dla lekarzy weterynarii oraz kursy doszkalające.

Współpraca z organizacjami krajowymi

Współpraca PIWet-PIB z instytutami i instytucjami rządowymi w kraju obejmuje między innymi takie jednostki, jak:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Inspekcja Weterynaryjna
 • Inspekcja Sanitarna
 • Urząd Marszałkowski w Lublinie
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy w Puławach IUNG
 • Instytut Zootechniki — Państwowy Instytut Badawczy w Balicach
 • Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
 • Morski Instytut Rybacki — Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni
 • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego . Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
 • Narodowy Instytut Leków w Warszawie
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
 • Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu
 • Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Współpraca z organizacjami zagranicznymi

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE)

 1. Laboratorium Referencyjne OIE w zakresie klasycznego pomoru świń
 2. Laboratorium Referencyjne OIE w zakresie zespołu rozrodczo-oddechowego świń
 3. Laboratorium Referencyjne OIE w zakresie enzootycznej białaczki bydła
 4. Laboratorium Referencyjne OIE w zakresie gorączki Q

Europejski Urząd d. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

 1. Stała współpraca w zakresie monitorowania zoonoz

Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO

 1. Stała współpraca z Komisją Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO oraz z Komitetem Koordynacyjnym FAO/WHO dla regionu Europy

POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ Z INSTYTUCJAMI ZAGRANICZNYMI:

 1. ANSES French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety, Francja
 2. The Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Berlin, Niemcy
 3. Lanzhou Veterinary Research Institute (LVRI, CAAS), Lanzhou, Chiny
 4. Institute of Veterinary Medicine, The National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine (NAAS), Kijów, Ukraina
 5. National Scientific Center .Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine. (NSC .IECVM.), Charków, Ukraina
 6. Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria, Buenos Aires, Argentyna
 7. Technical University of Denmark . National Veterinary Institute (DTU Vet), Kopenhaga, Dania
 8. Wageningen University & Research centre (WUR), Wageningen, Holandia
 9. Kazakh Scientific-Research Veterinary Institute LLP (KazNIVI), Ałmaty, Kazachstan
 10. College of Animal Scientific Veterinary Medicine, Qingdao Agricultural University, Qingdao, Chiny
 11. Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lwów, Ukraina
 12. Federal Centre for Animal Health (FGBI .ARRIAH., Vladimir, Rosja
 13. State Scientific - Research Control Institute of Veterinary Preparations and Feed Additives, Lwów, Ukraina
 14. State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms, Kijow, Ukraina
 15. Republikańskie Weterynaryjno-Diagnostyczne Centrum Republiki Mołdawii
 16. State Scientific and Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary and Sanitary Expertise, Kijów, Ukraina
 17. National Institute of Animal Health, Tsukuba, Japonia

Przynależność do organizacji międzynarodowych

PIWet-PIB jest członkiem następujących organizacji:

 • Office International des Epizooties, Francja;
 • European Society for Veterinary Virology (ESVV), Hiszpania;
 • European Federation of Parasitology, Holandia;
 • American Institute of Ultrasound in Medicine, USA;
 • International Federation of Beekeepers. Associations, Włochy;
 • European Association of Fish Pathologists , Wielka Brytania;
 • International Bee Research Association, Wielka Brytania;
 • American Society for Microbiology, USA;
 • European Teratology Society, Wielka Brytania;
 • World's Poultry Science Association, Holandia;
 • Academy of Sciences Leopoldina, Niemcy;
 • Royal Swedish Academy of Sciences, Szwecja;
 • International Dairy Federation, Belgia;
 • Society for Applied Microbiology, Wielka Brytania;
 • World Veterinary Poultry Association, Niemcy;
 • European Commission DG Research Committee for TSE, Belgia.
 • Med Vet Net Association, Francja
 • European Directorate for the Quality of Medicines, Francja

Współpraca z organizacjami normalizacyjnymi

PIWet-PIB współpracuje aktywnie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w zakresie normalizacji. Współpraca polega na udziale pracowników w zespołach opracowujących normy PN oraz delegowaniu stałych przedstawicieli PIWet-PIB do prac w ramach Komitetów Technicznych (dawna nazwa NKP) tj.: KT nr 3 ds. mikrobiologii żywności, KT nr 40 ds. pasz, KT nr 35 ds. mleka i przetworów mlecznych i KT nr 190 ds. Biologii Gleby. Ponadto PIWet-PIB deleguje na prośbę PKN, w zależności od potrzeb, ekspertów do prac normalizacyjnych w Komitetach ISO TC/34 SC 9 i CEN/TC 275 WG 6.

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy jest członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych "Pollab" zarejestrowanym pod numerem 48.


Strategia rozwoju Instytutu

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W PUŁAWACH DO ROKU 2025


Władze Instytutu

Dyrektor

DYREKTOR

prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk
Tel. +48 81 889 32 63
Tel. +48 81 889 32 65
Fax +48 81 887 71 00

sekretariat
Email sekretariat@piwet.pulawy.pl

Dyrektor kieruje Instytutem, a w szczególności:

 1. ustala plany działalności badawczo-rozwojowej Instytutu,
 2. realizuje politykę kadrową i płacową,
 3. zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności Instytutu,
 4. formułuje politykę jakości i mierzalne cele jakościowe,
 5. reprezentuje Instytut,
 6. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania Rady Naukowej.
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. NAUKOWYCH

prof. dr hab. Jacek Kuźmak
Tel. +48 81 889 31 14
Email jkuzmak@piwet.pulawy.pl

 1. Zastępca dyrektora ds. naukowych podlega dyrektorowi Instytutu kieruje powierzonym zakresem spraw zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym mu przez dyrektora.
 2. W szczególności do obowiązków zastępcy dyrektora ds. naukowych należy:
  1. nadzór merytoryczny nad planowaniem i realizacją badań naukowych oraz nad sprawozdawczością z działalności naukowej,
  2. współudział w kształtowaniu polityki inwestycyjnej i zaopatrzeniowej związanej z działalnością naukową Instytutu.
 3. Zastępcy dyrektora ds. naukowych mogą być powierzone przez dyrektora Instytutu inne zadania wynikające z potrzeb i organizacji pracy Instytutu.
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. WSPÓŁPRACY I ROZWOJU
SEKRETARZ NAUKOWY

prof. dr hab. Mirosław Paweł Polak
Tel. +48 81 889 33 16
Email ppolak@piwet.pulawy.pl

 1. Zastępca dyrektora ds. współpracy i rozwoju, sekretarz naukowy podlega dyrektorowi Instytutu, kieruje powierzonym zakresem spraw zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym mu przez dyrektora.
 2. W szczególności do obowiązków zastępcy dyrektora ds. współpracy i rozwoju, sekretarza naukowego należy:
  1. nadzór nad współpracą naukową z ośrodkami zagranicznymi,
  2. nadzór nad rozwojem młodej kadry naukowej,
  3. koordynowanie współpracy z doradztwem rolniczym,
  4. współpraca z zastępcą dyrektora ds. naukowych w realizacji jego zadań,
  5. nadzór nad wydawnictwami Instytutu,
 3. Zastępcy dyrektora ds. współpracy i rozwoju, sekretarzowi naukowemu mogą być powierzone przez dyrektora Instytutu inne zadania wynikające z potrzeb i organizacji pracy Instytutu.

Rada Naukowa

 1. Rada jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności statutowej Instytutu oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
 2. Rada naukowa PIWet-PIB :
  1. uchwala statut Instytutu;
  2. opiniuje kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
  3. opiniuje kierunkowe plany tematyczne badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowe Instytutu, a także roczne sprawozdania dyrektora z wykonania zadań;
  4. zatwierdza perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
  5. opiniuje wnioski w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi;
  6. opiniuje regulamin organizacyjny Instytutu;
  7. opiniuje roczny plan finansowy;
  8. opiniuje roczne sprawozdania finansowe;
  9. opiniuje podział zysku Instytutu;
  10. opiniuje kwalifikacje osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonuje okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
  11. opiniuje wnioski o przyznanie stypendium naukowego;
  12. przeprowadza przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
  13. wnioskuje do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora lub profesora instytutu;
  14. opiniuje programy prowadzonych przez Instytut studiów podyplomowych i doktoranckich;
  15. opiniuje regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  16. przypisuje poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986);
  17. podejmuje decyzje o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
  18. występuje do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy o instytutach badawczych.
 3. Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.
 4. Prawo głosu w sprawach określonych w ust. 2 pkt 10 i 11 mają tylko członkowie Rady ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym.
 5. Prawo głosu w sprawach określonych w ust. 2 pkt 12 mają członkowie Rady posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
 6. Rada sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 2,3,5,7-11 w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Rada Naukowa działa na podstawie ustawy o instytutach badawczych i regulaminu Rady Naukowej.

Skład Rady Naukowej XI kadencji:

W skład Rady Naukowej XI kadencji 2021-2025 weszli wyłonieni w wyniku wyborów pracownicy PIWet-PIB i powołane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Edukacji i Nauki, osoby spoza Instytutu. Członkami Rady Naukowej obecnej kadencji zostali:

 1. prof. dr hab. Dariusz Bednarek
  PIWet-PIB
 2. prof. dr hab. Tomasz Cencek
  PIWet-PIB - sekretarz RN
 3. Dr Jakub Czarny
  IGS Bydgoszcz
 4. Dr hab. Anna Gajda
  PIWet-PIB - zastępca sekretarza RN
 5. prof. dr hab. Zbigniew Grądzki
  UP Lublin
 6. prof. dr hab. Eugeniusz Grela
  UP Lublin
 7. prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk
  IGBZ PAN Jastrzębiec
 8. prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
  UWM Olsztyn
 9. prof. dr hab. Piotr Jedziniak
  PIWet-PIB
 10. dr hab. Jacek Karamon
  PIWet-PIB
 11. prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz
  UP Wrocław
 12. prof. dr hab. Andrzej Koncicki
  UWM Olsztyn - przewodniczący RN
 13. dr hab. Wojciech Kozdruń
  PIWet-PIB
 14. dr Radosław Krawczykiewicz
  Szpital Specj. St. Wola
 15. prof. dr hab. Ryszard Maciejewski
  UM Lublin
 16. dr Marek Matras
  PIWet-PIB
 17. dr hab. Andrzej Mazur
  UMCS Lublin
 18. lek. wet. Tadeusz Morawski
  ŁODR Bratoszewice
 19. mgr inż. Dariusz Pomykała
  CDR o/Radom
 20. dr hab. Marzena Rola-Łuszczak - profesor instytutu
  PIWet-PIB
 21. prof. dr hab. Jerzy Rola
  PIWet-PIB - zastępca przewodn. RN
 22. mgr Rafał Romanowski
  MRiRW
 23. dr hab. Marcin Smreczak
  PIWet-PIB
 24. prof. dr hab. Wojciech Szweda
  UWM Olsztyn
 25. dr hab. Krzysztof Śmietanka
  PIWet-PIB - zastępca przewodn. RN
 26. dr hab. Tomasz Śniegocki
  PIWet-PIB
 27. dr Małgorzata Warenik-Bany
  PIWet-PIB
 28. prof. dr hab. Dariusz Wasyl
  PIWet-PIB
 29. dr Mirosław Welz
  GIW Warszawa
 30. dr hab. Jacek Żmudzki
  PIWet-PIB
 31. prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
  UP Lublin

Komisja Doktorska (KD)

 • Prof. dr hab. Dariusz Bedarek - przewodniczący
 • Prof. dr hab. Tomasz Cencek
 • Prof. dr hab. Jerzy Rola
 • Dr hab. Anna Gajda, prof. inst.
 • Prof. dr hab. Piotr Jedziniak
 • Dr hab. Jacek Karamon - profesor instytutu
 • Dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. inst.
 • Prof. dr hab. Dariusz Wasyl
 • Dr hab. Jacek Żmudzki, prof. inst.

Komisja ds. Oceny Dorobku Naukowego i Technicznego Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych PIWet-PIB:

 • prof. dr hab. Jerzy Rola - przewodniczący
 • prof. dr hab. Dariusz Bednarek
 • prof. dr hab. Tomasz Cencek
 • prof. dr hab. Wojciech Szweda
 • dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. inst

Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej

 • prof. dr hab. Tomasz Cencek - przewodniczący
 • prof. dr hab. Dariusz Bednarek
 • prof. dr hab. Jerzy Rola
 • prof. dr hab. Andrzej Koncicki
 • prof. dr hab. Piotr Jedziniak
 • dr hab. Jacek Karamon, prof. inst.
 • dr hab. Marcin Smreczak, prof. inst.
 • dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. inst.

Komisja ds. Oceny Kwalifikacji Pracowników PIWet-PIB na Stanowiska Naukowe i Badawczo-Techniczne:

 • Prof. dr hab. Dariusz Bednarek - przewodniczący
 • Prof. dr hab. Tomasz Cencek
 • Prof. dr hab. Jerzy Rola
 • Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
 • Dr hab. Anna Gajda, prof. inst.
 • Dr hab. Jacek Karamon, prof. inst.
 • Prof. dr hab. Dariusz Wasyl
 • Dr hab. Jacek Żmudzki, prof. inst.
 • Dr Marek Matras
 • Dr Małgorzata Warenik-Bany

Postępowania o nadanie stopni i tytułu naukowego

Postępowanie o nadanie tytułu profesora:

Krzysztof Niemczuk
Uchwała RN o poparciu wniosku o nadanie tytułu.pdf

Krzysztof Szulowski
Uchwała RN o poparciu wniosku o nadanie tytułu.pdf

Tomasz Cencek
Uchwała RN o poparciu wniosku o nadanie tytułu.pdf

Grzegorz Woźniakowski
Uchwała RN o poparciu wniosku o nadanie tytułu.pdf

Małgorzata Pomorska-Mól
Uchwała RN o poparciu wniosku o nadanie tytułu.pdf

Artur Rzeżutka
Uchwała RN o poparciu wniosku o nadanie tytułu.pdf

Postępowanie habilitacyjne:

Ewelina Patyra
Wniosek Uchwała RN o powołaniu komisji habilitacyjnej Recencja prof. B. Poźniak Recencja prof. M. Gajęcka Recencja prof. T. Grabowski Recencja prof. J. Jaroszewski Uchwała komisji habilitacyjnej Decyzja RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Marzena Rola-Łuszczak
Wniosek Autoreferat-pol Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała Rady Naukowej

Monika Olech
Wniosek Autoreferat-pol Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała Rady Naukowej

Jacek Sroka
Wniosek Autoreferat-pol Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała Rady Naukowej

Tomasz Śniegocki
Wniosek Autoreferat-pol Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała Rady Naukowej

Hanna Różańska
Wniosek Autoreferat-pol Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała Rady Naukowej

Lidia Radko
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej uchwała Rady Naukowej

Katarzyna Dudek
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej uchwała Rady Naukowej

Agnieszka Pękala - Safińska
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania Skład Komisji habilitacyjnej uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia

Jacek Żmudzki
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania Skład Komisji habilitacyjnej uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia

Anna Gajda
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania Skład Komisji habilitacyjnej uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia

Andrzej Rudy
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania Skład Komisji habilitacyjnej uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia

Wojciech Kozdruń
wniosek autoreferat Harmonogram postępowania Skład Komisji habilitacyjnej uchwała o nadaniu stopnia

Małgorzata Marta Pomorska-Mól
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej uchwała RN o nadaniu stopnia

Katarzyna Domańska-Blicharz
Wniosek_K.Domanska-Blicharz Autoreferat_K.Domanska-Blicharz Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej uchwała o nadaniu st. dr. hab

Kinga Wieczorek
Wniosek Kinga Wieczorek Autoreferat Kinga Wieczorek Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała o nadaniu stopnia dr. hab.

Magdalena Larska
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej uchwała RN o nadaniu st dr. hab.

Krzysztof Śmietanka
wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej uchwała RN o nadaniu st dr. hab.

Piotr Jedziniak
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała RN o nadaniu st. dr. hab.

Dariusz Wasyl
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała o nadaniu stopnia

Grzegorz Woźniakowski
Wniosek Zalacznik nr 2 Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała o nadaniu stopnia

Kamila Mitrowska
Wniosek Załącznik 2 Autoreferat w języku polskim Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała o nadaniu stopnia

Małgorzata Olejnik
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Barbara Woźniak
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Jolanta Rola
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Monika Szymańska-Czerwińska
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład komisji habilitacyjnej Uchwała RN o nadaniu stopnia doktora hab.

Jacek Karamon
wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała RN o nadaniu stopnia dr. habilitowanego

Krystyna Pohorecka
Wniosek o przeprowadzenie postępowania Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia

Zbigniew Józef Arent
Wniosek Autoreferat Harmonogram postępowania habilitacyjnego Skład Komisji habilitacyjnej Uchwała Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Postępowanie doktorskie:

Małgorzata Juszkiewicz
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Anna Sawicka-Durkalec
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Julia Kęsik-Maliszewska
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Marek Pajurek
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Angelika Tkaczyk-Wlizło
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Wojciech Pietroń
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Łukasz Radulski
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Justyna Miłek-Krupa
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Aneta Pluta
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Paweł Mirosław
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Maciej Kochanowski
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Agnieszka Romanik-Chruścielewska
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf Ogłoszenie o publicznej obronie

Marek Walczak
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Joanna Dąbrowska
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Anna Lisowska
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Natalia Mazur-Panasiuk
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Monika Kurpas
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Agata Mitura
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Ewa Paździor
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Szczepan Mikołajczyk
Streszczenie rozprawy doktorskiej.pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (1).pdf Recenzja rozprawy doktorskiej (2).pdf

Maciej Zdun
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Edyta Kozak
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Monika Olech
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewelina Patyra
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Arkadiusz Dors
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Maciej Durkalec
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Marta Piątkowska
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Kinga Urbaniak
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Aleksandra Antos
Streszczenie rozprawy doktorskiej Summary Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewelina Czyżewska-Dors
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewelina Iwan
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Krzysztof Kwit
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Krzysztof Stojecki
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewelina Szacawa
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Karolina Tarasiuk
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Małgorzata Gbylik-Sikorska
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Anna Pikuła
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Karol Wierzchosławski
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Weronika Korpysa-Dzirba
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Monika Olszewska-Tomczyk
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja (1) Recenzja (2)

Anna Jacukowicz
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewa Kwit
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Magdalena Łopatek
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Tomasz Kiljanek
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Tomasz Błądek
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Iwona Kozyra
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Małgorzata Warenik-Bany
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Magdalena Frączyk
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Olimpia Kursa
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Agnieszka Kaupke
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Agnieszka Jodełko
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewelina Kowalczyk
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Anna Marzec-Grządziel
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Natalia Styś-Fijoł
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Karol Stasiak
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Edyta Świętoń
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Ewa Bilska-Zając
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Sebastian Maszewski
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)

Łukasz Panasiuk
Streszczenie rozprawy doktorskiej Recenzja rozprawy doktorskiej (1) Recenzja rozprawy doktorskiej (2)


Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny

Zakłady naukowe

Wykaz i zakres działalności naukowo-badawczej zakładów naukowych.

 1. Laboratorium Diagnostyki Serologicznej

  dr hab. Monika Szymańska-Czerwińska prof. instytutu - kierownik
  monika.szymanska@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 32 71

  1. serologiczne badania diagnostyczne m.in. w kierunku białaczki bydła, chlamydiozy, gorączki Q, otrętu bydła, pomoru klasycznego świń, afrykańskiego pomoru świń, choroby Aujeszkyego, rzekomego pomoru drobiu, mykoplazmozy drobiu oraz zarazy stadniczej i nosacizny koni,
  2. opracowywanie i doskonalenie metod badawczych stosowanych w diagnostyce serologicznej zakaźnych chorób zwierząt.
 2. Zakład Anatomii Patologicznej

  prof. dr hab. Michał Reichert - kierownik
  reichert@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 30 60

  1. badania patomorfologiczne chorób zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gąbczastej encefalopatii bydła, trzęsawki owiec, zapalenia mózgu i rdzenia świń, wywołanego przez wirus choroby cieszyńskiej, gruczolakowatości płuc u owiec,
  2. badania patomorfologiczne ubocznego działania szczepionek, leków i związków chemicznych,
  3. opracowywanie i doskonalenie metod diagnostyki histopatologicznej i molekularnej, chorób zakaźnych, niezakaźnych, pasożytniczych i zatruć zwierząt.
 3. Zakład Biochemii

  prof. dr hab. Jacek Kuźmak - kierownik
  jkuzmak@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 31 14

  1. badania nad patogenezą zakażeń, wywoływanych przez retrowirusy przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem enzootycznej białaczki bydła i choroby maedi-visna owiec i zakaźnego zapalenia stawu i mózgu kóz,
  2. opracowanie i doskonalenie metod diagnostyki zakażeń retrowirusami przeżuwaczy z uwzględnieniem metod biologii molekularnej,
  3. badania przedrejestracyjne preparatów i zestawów diagnostycznych wykorzystywanych w rozpoznawaniu białaczki bydła i zakażeń lentiwirusami małych przeżuwaczy.
 4. Zakład Chorób Bydła i Owiec

  prof. dr hab. Dariusz Bednarek - kierownik
  dbednare@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 30 98

  1. badania nad gorączką Q, chlamydiozą, kampylobakteriozą bydła, boreliozą, zarazą płucną bydła ( CBPP), zakaźną bezmlecznością owiec i kóz (CA), zakażeniem Mycoplasma bovis u bydła, syndromem oddechowym bydła (BRD),
  2. badania funkcji układu immunologicznego w przebiegu zakażeń wybranych zwierząt domowych,
  3. badania przedrejestracyjne leków, biopreparatów i diagnostyków dla wybranych chorób bydła.
 5. Zakład Chorób Drobiu

  dr hab. Krzysztof Śmietanka prof. instytutu - kierownik
  ksmiet@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 30 65

  1. badania nad etiologią, patogenezą, rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem wirusowych i bakteryjnych chorób zakaźnych drobiu,
  2. doskonalenie metod laboratoryjnej diagnostyki chorób drobiu
  3. monitorowanie występowania zakażeń wirusami grypy ptaków, rzekomego pomoru drobiu i innymi paramyksowirusami, choroby Mareka, Zachodniego Nilu oraz mykoplazmami u drobiu i ptaków dzikich,
  4. badania przedrejestracyjne oraz kontrola urzędowa biopreparatów i diagnostyków przeznaczonych dla drobiu.
 6. Zakład Chorób Ryb

  prof. dr hab. Michał Reichert - kierownik
  reichert@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3060

  1. badania nad etiologią, patogenezą i zapobieganiem wirusowym, bakteryjnym, pasożytniczym i środowiskowym chorobom ryb,
  2. opracowywanie i zastosowanie metod laboratoryjnego rozpoznawania chorób wirusowych i bakteryjnych ryb,
  3. badania przedrejestracyjne leków i biopreparatów dla chorób ryb.
 7. Zakład Chorób Świń

  dr Anna Szczotka-Bochniarz - kierownik
  anna.szczotka@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 30 30
  strona zakładu

  1. badania nad etiologią, patogenezą, rozpoznawaniem, profilaktyką swoistą i nieswoistą oraz zwalczaniem wirusowych i bakteryjnych chorób świń,
  2. opracowywanie, doskonalenie, walidacja i wdrażanie do stosowania metod diagnostyki serologicznej, wirusologicznej, bakteriologicznej, molekularnej oraz patologicznej chorób zakaźnych świń;
  3. wielokierunkowe badania zwierząt wolnożyjących jako rezerwuaru czynników patologicznych dla świń;
  4. badania nad patogenami świń o potencjale zoonotycznym , istotnymi z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego;
  5. badania nad funkcjonowaniem układu immunologicznego świń ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w przebiegu chorób;
  6. analiza biochemiczna krwi oraz płynów ustrojowych świń;
  7. monitorowanie krajowej populacji trzody chlewnej w zakresie zakażeń istotnych z epidemiologicznego i ekonomicznego punktu widzenia;
  8. monitorowanie oporności drobnoustrojów izolowanych od świń na powszechnie stosowane chemioterapeutyki,
  9. badania przedrejestracyjne oraz kontrola urzędowa leków, biopreparatów, produktów biobójczych i diagnostyków przeznaczonych dla trzody chlewnej;
  10. przygotowywanie urzędowych opinii i wytycznych laboratoryjnej diagnostyki chorób zakaźnych świń, we współpracy z organami administracji państwowej;
  11. badania diagnostyczne świń w kierunku większości chorób zakaźnych trzody chlewnej;
  12. produkcja biopreparatów oraz zestawów diagnostycznych przeznaczonych dla świń;
  13. laboratorium referencyjne OIE ds. klasycznego pomoru świń oraz zespołu rozrodczo-oddechowego świń.
 8. Zakład Farmakologii i Toksykologii

  prof. dr hab. Piotr Jedziniak - p.o. kierownika
  piotr.jedziniak@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3465

  1. badania pozostałości chemicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego i paszach oraz ocena ryzyka związanego z występowaniem tych pozostałości,
  2. badania farmakologiczne i toksykologiczne leków weterynaryjnych,
  3. badania nad toksycznością substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie i występujących w środowisku,
  4. badania toksyczności ksenobiotyków/ in vitro/in vivo,
  5. opracowywanie i walidacja nowych metod analityki toksykologicznej,
  6. badania przedrejestracyjne leków weterynaryjnych.
 9. Zakład Higieny Pasz

  prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek - kierownik
  kwiatekk@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 30 82

  1. badania zanieczyszczeń mikrobiologicznych, chemicznych i substancji niepożądanych w paszach,
  2. badania ilościowe i jakościowe dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt,
  3. wykrywanie i oznaczanie substancji czynnych w paszach leczniczych,
  4. wykrywanie i oznaczanie przetworzonego białka zwierzęcego, stałych nierozpuszczalnych zanieczyszczeń w tłuszczach paszowych, substancji przeciwbakteryjnych, niedozwolonych stymulatorów wzrostu i innych zakazanych substancji oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) w paszach,
  5. wykrywanie i identyfikacja gatunkowa mięsa i przetworów mięsnych,
  6. ocena sanitarno-weterynaryjna procesów technologicznych w zakładach produkujących pasze,
  7. badania biologiczne i opiniowanie nawozów organicznych i środków wspomagających uprawę roślin w zakresie wymagań weterynaryjnych.
 10. Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

  prof. dr hab. Jacek Osek - kierownik
  josek@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 31 82

  1. badania z zakresu higieny i technologii żywności pochodzenia zwierzęcego,
  2. badania z zakresu sanitarno-weterynaryjnej oceny żywności pochodzenia zwierzęcego,
  3. opracowywanie nowych metod i wytycznych laboratoryjnej kontroli żywności,
  4. wydawanie opinii i ocen z zakresu higieny, technologii żywności i wymagań sanitarno-weterynaryjnych.
 11. Zakład Mikrobiologii

  prof. dr hab. Krzysztof Szulowski - kierownik
  kszjanow@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3019

  1. badania nad rozpoznawaniem, zwalczaniem i epidemiologią chorób bakteryjnych, w tym brucelozy, listeriozy, wąglika, gruźlicy bydła, paratuberkulozy bydła, nosacizny, zakaźnego zapalenia macicy u klaczy, tularemii, salmonelozy, leptospirozy bydła,
  2. doskonalenie metod diagnostyki laboratoryjnej chorób bakteryjnych zwierząt,
  3. monitorowanie i badanie mechanizmów oporności drobnoustrojów na antybiotyki,
  4. urzędowa kontrola i badania przedrejestracyjne biopreparatów oraz preparatów diagnostycznych,
  5. badania nad rezerwuarami zoonotycznych czynników bakteryjnych.
 12. Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

  prof. dr hab. Tomasz Cencek - kierownik
  tcencek@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3039, kom. 691 391 110

  1. badania w zakresie parazytologii weterynaryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem patogenezy, rozpoznawania i zwalczania inwazji pasożytniczych u zwierząt oraz badania form pasożytniczych w materiale biologicznym,
  2. serologiczna diagnostyka inwazji pasożytniczych,
  3. badania przedrejestracyjne nowych biopreparatów i leków przeciwpasożytniczych.
 13. Zakład Chorób Pszczół

  dr hab. Krystyna Pohorecka prof. instytutu - kierownik
  krystyna.pohorecka@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 32 73, kom. 607 099 701

  1. badania nad etiologią, patogenezą, zapobieganiem i zwalczaniem chorób pszczół,
  2. badania nad opracowaniem, doskonaleniem i wprowadzaniem do praktyki laboratoryjnej, metod wykrywania patogenów dla pszczół,
  3. badania leków, biopreparatów oraz preparatów diagnostycznych przeznaczonych dla chorób pszczół,
  4. prowadzenie pasieki doświadczalnej i realizacja badań polowych dotyczących problematyki chorób pszczół.
 14. Zakład Radiobiologii

  dr Małgorzata Warenik-Bany - kierownik
  malgorzata.warenik@piwet.pulawy.pl
  tel.81 889 3420
  strona zakładu

  1. toksykologia i analityka dioksyn i związków pokrewnych w żywności i paszach,
  2. badania skażeń promieniotwórczych żywności i pasz,
  3. toksykologia i analityka rakotwórczych N-nitrozoamin,
  4. badania żywności konserwowanej promieniowaniem jonizującym, żywność napromieniana
  5. wykorzystanie izotopów promieniotwórczych w badaniach biologicznych i chemicznych.
 15. Zakład Wirusologii

  prof. dr hab. Jerzy Rola - kierownik
  jrola@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 30 69

  1. badania wirusów zwierzęcych, ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwości fizykochemicznych, chorobotwórczych, immunogennych i transformujących,
  2. badania nad etiologią, patogenezą, diagnostyką i zwalczaniem chorób wirusowych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem chorób bydła i koni,
  3. badania urzędowe zwierząt domowych w kierunku wścieklizny i wydawanie certyfikatów zezwalających na wywóz zwierząt za granicę,
  4. kontrola urzędowa i badania przedrejestracyjne biopreparatów.
 16. Zakład Wirusologii Żywności i Środowiska

  prof. dr hab. Artur Rzeżutka - kierownik
  arzez@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3036

  1. opracowanie i zastosowanie w praktyce laboratoryjnej metod wykrywania zoonotycznych wirusów, wirusów przenoszonych przez żywność oraz pierwotniaków z rodzaju Cryptosporidium w żywności i środowisku,
  2. badania nad epidemiologią kryptosporydiozy oraz wybranych chorób zakaźnych zwierząt powodowanych przez zoonotyczne wirusy,
  3. diagnostyka myksomatozy królików,
  4. kontrola urzędowa oraz ocena dokumentacji dotyczącej biopreparatów przeznaczonych dla zwierząt mięsożernych i futerkowych,
  5. badania jakościowe oraz wydawanie opinii dotyczących testów diagnostycznych przeznaczonych dla zwierząt mięsożernych.
 17. Zakład Pryszczycy w Zduńskiej Woli

  dr Andrzej Kęsy - kierownik
  andrzej.kesy@piwet.pulawy.pl
  tel. 43 823 51 34, fax 43 823 52 75

  1. badania nad etiologią, patogenezą, rozpoznawaniem, zapobieganiem, zwalczaniem i epidemiologią pryszczycy i chorób pryszczycopodobnych oraz innych zakaźnych chorób zwierząt,
  2. badania diagnostyczne serologiczne, wirusologiczne, molekularne w kierunku pryszczycy i chorób pryszczycopodobnych, krwotocznej choroby królików, choroby niebieskiego języka, afrykańskiego pomoru świń oraz innych chorób wirusowych zwierząt i doskonalenie laboratoryjnych metod ich rozpoznawania,
  3. wytwarzanie w skali laboratoryjnej oraz standaryzacja reagentów do diagnostyki ww. chorób zwierząt.
 18. Zakład Epidemiologii i Oceny Ryzyka

  mgr Łukasz Bocian - kierownik
  lukasz.bocian@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 33 06

  1. analiza wyników badań gromadzonych w Centralnej Bazie Danych (CELAB - CBD) odnośnie występowania w Polsce chorób zakaźnych zwierząt oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz,
  2. opracowywanie procedur oceny ryzyka,
  3. ocena ryzyka wybranych chorób zakaźnych zwierząt oraz skażeń żywności i pasz z zastosowaniem metod statystycznych,
  4. przygotowywanie raportów z oceny ryzyka dla organów administracji publicznej.
 19. Zakład Analiz Omicznych

  prof. dr hab. Dariusz Wasyl - kierownik
  wasyl@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 30 20

  Działalność naukowa:
  1. Charakterystyka pełnych genomów patogenów (bakterii, wirusów, pasożytów) pochodzących od zwierząt, z łańcucha żywnościowego i środowiska
  2. Metagenomiczna analiza próbek środowiskowych: metagenomika bezpośrednia, charakterystyka mikrobiomu bakteryjnego (metataksonomika 16S rRNA) oraz metagenomika celowana (np. geny oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe)
  3. Trankryptomika celowana (komercyjne i personalizowane mikromacierze) oraz transkryptomika bezpośrednia (RNASeq)
  4. Biotypowanie organizmów (bakterii, pasożytów i grzybów) pochodzących od zwierząt, z żywnościowego oraz środowiska
  5. Analiza bioinformatyczna


  Zakres badań:
  Wdrożenie wysokoprzepustowych metod biologii molekularnej w obszarze nowoczesnych nauk weterynaryjnych. Jednostka specjalizuje się we współpracy naukowo-badawczej oferując specjalistyczne wsparcie technologiczne w zakresie:
  1. sekwencjonowania następnej generacji (NGS) z wykorzystaniem platform Illumina (MiSeq i NextSeq) oraz OxfordNanopore (MinION)
  2. mikromacierzy ekspresyjnych (SureScan Dx Microarray System)
  3. biotypowania i proteomiki (Maldi TOF)
  4. spersonalizowanych analiz bioinformatycznych danych genomicznych i transkryptomicznych

Działy wspomagające naukę

Wykaz i zakres działalności zakładów wspomagająych naukę

 1. Zakład Planowania i Finansowania Badań

  mgr Monika Banaszek-Urban - kierownik
  monika.banaszek@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3050

  1. sporządzanie wniosków o przyznanie dotacji z budżetu państwa na określone zadania naukowe,
  2. monitorowanie i analizowanie wykorzystania przyznanych dotacji przy współpracy z kierownikami zakładów lub kierownikami tematów badawczych,
  3. sporządzanie rozliczeń finansowych z realizacji zadań finansowanych z udziałem dotacji budżetowych,
  4. współuczestnictwo w przygotowaniu projektu umowy wraz z załącznikami, monitorowanie realizacji zadań oraz przygotowanie sprawozdań finansowych w ramach Programu Wieloletniego,
  5. współuczestnictwo w przygotowaniu projektu umowy wraz z załącznikami, monitorowanie realizacji zadań oraz przygotowanie sprawozdań finansowych w ramach działalności referencyjnej,
  6. wsparcie w przygotowaniu wniosków grantowych, umów o finansowanie projektów, umów konsorcjum oraz podczas realizacji projektów finansowanych ze źródeł krajowych, w tym przygotowywanie sprawozdań finansowych,
  7. wsparcie w przygotowaniu wniosków grantowych oraz podczas realizacji projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych, w tym przygotowywanie sprawozdań finansowych,
  8. obsługa projektów realizowanych w ramach Funduszu badań własnych,
  9. wprowadzanie danych dotyczących projektów badawczych realizowanych w Instytucie do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on,
  10. przygotowywanie informacji dotyczących realizowanych projektów dla MRiRW, MNiSW oraz innych instytucji rządowych,
  11. koordynacja rozliczeń czasu pracy w ramach realizowanych projektów i dotacji,
  12. sprawdzanie pod względem finansowym nowych i aktualizowanych kalkulacji procedur badawczych,
  13. wprowadzanie zmian w cenniku w związku z pojawieniem się nowych pozycji bądź aktualizacją dotychczasowych.
 2. Zakład Upowszechniania i Analiz

  mgr Edyta Wójcicka - kierownik
  edyta.wojcicka@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3258

  1. opracowywanie planów naukowo-badawczych, sprawozdań i raportów z działalności naukowej, badawczo-usługowej i technicznej Instytutu,
  2. przygotowywanie wniosków o przyznanie subwencji na działalność badawczo-rozwojową oraz raportów z wykorzystania przyznanych środków,
  3. przygotowywanie ankiety dla celów oceny parametrycznej Instytutu,
  4. przygotowywanie i nadzorowanie informacji dotyczących działalności Instytutu do Systemu Informacji o Nauce POL-on,
  5. wprowadzanie informacji o publikacjach w czasopismach naukowych oraz monografiach naukowych lub rozdziałach w monografiach naukowych do systemu MyLims oraz Modułu Sprawozdawczego PBN,
  6. nadzorowanie dokumentacji dotyczącej patentów i wynalazków,
  7. nadzorowanie dokumentacji dotyczącej wykonywania doświadczeń na zwierzętach,
  8. prowadzenie dokumentacji i nadzór nad realizacja szkoleń wewnętrznych, zewnętrznychi zakładowych,
  9. przygotowywanie oraz nadzorowanie umów na świadczenia wielokrotne,
  10. obsługa techniczno-organizacyjna związana z naborem i prowadzeniem dokumentacji studiów doktorskich,
  11. nadzór nad wydawaniem książek, monografii, instrukcji i materiałów konferencyjnych.
 3. Dział Zarządzania Jakością i Akredytacji

  mgr inż. Anna Kuba - kierownik, Pełnomocnik ds. Jakości Badań
  anna.kuba@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3241

  1. obsługa administracyjna systemu zarządzania,
  2. koordynacja prac związanych z akredytacją laboratoriów,
  3. tworzenie i nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania,
  4. tworzenie, nadzór i doskonalenie portalu info.intranet oraz strony internetowej Instytutu w zakresie systemu zarządzania,
  5. współtworzenie i nadzorowanie programów szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych o tematyce związanej z systemem zarządzania,
  6. wsparcie dla komórek organizacyjnych i pracowników Instytutu w zakresie systemu zarządzania.
 4. Biblioteka Naukowa

  inż. Wiesława Drozdowska - kierownik
  drozd@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3361

  1. gromadzenie księgozbioru, składanie zamówień na zakupy książek i prenumeratę czasopism,
  2. opracowywanie księgozbioru - inwentaryzowanie, katalogowanie, klasyfikowanie dokumentów oraz budowanie katalogów manualnego i elektronicznego,
  3. udostępnianie zbiorów czytelnikom Instytutu oraz innym bibliotekom w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
  4. zakup i udostępnianie baz danych literatury światowej,
  5. współpraca z innymi instytucjami i bibliotekami rolniczymi przy tworzeniu Systemu Informacji o Gospodarce Żywnościowej,
  6. współpraca z innymi bibliotekami w ramach Konsorcjum Bibliotek Polskich.
 5. Studium Doktoranckie

  prof. dr hab. Mirosław Polak - kierownik
  ppolak@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3316

  1. prowadzenie studiów doktoranckich w zakresie nauk weterynaryjnych.
 6. Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego

  dr Katarzyna Szymanek - kierownik
  katarzyna.szymanek@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3322
  strona zakładu

  1. organizowanie szkoleń, seminariów,
  2. obsługa administracyjno-techniczna szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy weterynarii,
  3. współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi w zakresie szkoleń zewnętrznych
  4. organizowanie konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych z zakresu weterynarii i dziedzin pokrewnych,
  5. obsługa bazy noclegowej,
  6. obsługa techniczno-organizacyjna KSLW zgodnie z właściwymi przepisami.
 7. Centralny Punkt Przyjęć Próbek

  Elżbieta Franas - kierownik
  e.franas@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3357

  1. przyjmowanie, wstępna weryfikacja, rejestracja, kodowanie oraz zabezpieczenie próbek kierowanych do badań w PIWet-PIB,
  2. prowadzenie rejestru próbek,
  3. koordynacja przekazywania próbek do poszczególnych labolatoriów PIWet-PIB
  4. zakładanie, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z badaniami,
  5. zawieranie umów o świadczenie jednokrotne oraz prowadzenie wykazu umów jednokrotnych i wielokrotnych,
  6. współpraca z klientem i właściwym laboratorium PIWet-PIB w zakresie realizacji zleceń na badania,
  7. sporządzanie i przekazywanie klientom sprawozdań z badań oraz uzupełnienie zleceń na wystawienie faktur za badania.
 8. Zakład Pożywek

  mgr inż. Zbigniew Osiński - kierownik
  zbigniew.osinski@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3080

  1. produkcja i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych, płynów i odczynników dla komórek organizacyjnych Instytutu i zewnętrznych laboratoriów diagnostycznych,
  2. produkcja i kontrola jakości wody laboratoryjnej klas czystości 1 i 2,
  3. przygotowanie szkła laboratoryjnego dla laboratoriów klasy PCL2 Instytutu,
  4. wsparcie merytoryczne dla laboratoriów diagnostycznych w zakresie produkcji i kontroli jakości pożywek mikrobiologicznych.
 9. Centrum Utrzymania Zwierząt Doświadczalnych

  dr hab. Grzegorz Tomczyk prof. instytutu - kierownik
  gtomczyk@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3066

  1. zabezpieczanie możliwości prowadzenia doświadczeń nad szczególnie niebezpiecznymi patogenami w warunkach CL3
  2. chów i hodowla zwierząt laboratoryjnych,
  3. obsługa zwierząt doświadczalnych,
  4. prowadzenie magazynu pasz.
 10. Dział Systemów Informatycznych

  inż. Mariusz Kowalik - kierownik
  mariusz.kowalik@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3341

  1. gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących wyników badań wykonywanych przez krajowe weterynaryjne laboratoria diagnostyczne, baza danych CELAB-CBD,
  2. budowa, rozwój i administracja systemów informatycznych oraz baz danych w Instytucie(obsługa techniczna),
  3. określanie potrzeb w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz przygotowywanie specyfikacji przetargowych,
  4. wsparcie dla pracowników Instytutu w zakresie systemów informatycznych,
  5. szkolenie personelu laboratoriów diagnostycznych współpracujących z Instytutem,
  6. obsługa i zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznej sieci informatycznej Instytutu,
  7. zabezpieczenie i dostarczanie usług sieciowych,
  8. bieżący nadzór nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.
 11. Laboratorium Wzorcujące

  mgr inż. Kuba Anna - kierownik
  anna.kuba@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3241

  1. wzorcowanie wewnętrzne pipet tłokowych jednokanałowych i wielokanałowych w zakresie od 1µl do 10000µl,
  2. wzorcowanie wewnętrzne dozowników w zakresie 5µl do 100000µl,
  3. wykonywanie pomiaru rozkładu temperatury w urządzeniach termostatycznych.
 12. Biuro Rady Naukowej

  mgr Maria Muller
  maria.muller@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3305

  1. organizacja posiedzeń Rady Naukowej oraz prowadzenie dokumentacji i archiwum Rady,
  2. prowadzenie dokumentacji przewodów doktorskich, habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora.
 13. Redakcja Journal of Veterinary Research

  prof. dr hab. Beata Cuvelier-Mizak - Redaktor Naczelny
  b.cuvelier@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3309

  1. przyjmowanie i kwalifikacja wstępna prac,
  2. przysyłanie artykułów do kolejnych etapów redakcyjnych,
  3. przygotowywanie składu komputerowego i wydawanie czasopisma,
  4. aktualizacja strony internetowej czasopisma,
  5. promocja czasopisma w kraju i za zagranicą,
  6. prowadzenie spraw związanych z prenumeratą czasopisma.
 14. Zakład Farmacji Weterynaryjnej

  dr Katarzyna Szymanek – kierownik
  katarzyna.szymanek@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 33 22

  1. kontrola seryjna wstępna immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych,
  2. analizy fizykochemiczne w badaniach jakościowych immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych,
  3. koordynacja wydawania przez PIWet-PIB opinii o wyrobach do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej,
  4. koordynacja w PIWet-PIB oceny skuteczności produktów biobójczych,
  5. analiza sprzedaży i stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych u zwierząt gospodarskich w Polsce,
  6. administrowanie systemem teleinformatycznym oraz weryfikacja danych przekazywanych do systemu w kwartalnych raportach dotyczących wielkości obrotu weterynaryjnymi produktami leczniczymi w Polsce

Działy ogólne

Wykaz i zakres działania działów ogólnych

 1. Dział Finansowo-Księgowy

  mgr Małgorzata Bąk - Główny Księgowy
  M.Bak@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3248

  1. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  2. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  3. wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
  4. sporządzanie sprawozdań finansowych,
  5. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
  6. poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdania finansowego.
 2. Dział Kadr

  mgr Iwona Rybak - kierownik
  iwona.rybak@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3259

  1. prowadzenie całokształtu spraw związanych z zatrudnianiem pracowników, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
  2. prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
  3. sporządzanie sprawozdawczości GUS w zakresie zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy,
  4. współpraca z Inspektorem Ochrony Danych,
  5. obsługa podróży służbowych pracowników Instytutu,
  6. prowadzenie spraw związanych z praktykami zawodowymi studentów i uczniów szkół średnich,
  7. współpraca z urzędami pracy.
 3. Dział Prawny

  1. prowadzenie spraw sądowych, zastępstwo prawne i procesowe,
  2. opracowywanie i opiniowanie pod względem prawnym aktów wewnętrznych Instytutu,
  3. opiniowanie pod względem prawnym umów i porozumień zawieranych przez Instytut,
  4. opracowywanie projektów umów innych niż umowy o zamówienia publiczne, oraz współpraca z Działem Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w opracowaniu projektów umów o zamówienia publiczne,
  5. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych,
  6. prowadzenie spraw związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym,
  7. przekazywanie pracownikom Informacji o aktualnych przepisach prawnych związanych z działalnością PIWet-PIB,
  8. prowadzenie spraw prawnych związanych z obrotem nieruchomościami.
 4. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

  mgr Agata Wawer - kierownik
  agata.wawer@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 32 28

  1. sporządzanie rocznych planów zakupów,
  2. przygotowanie i przeprowadzanie postępowań na zakup dostaw, usług i robót budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30 000 EURO,
  3. sporządzanie projektów umów o zamówienie publiczne we współpracy z radcą prawnym oraz prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,
  4. uczestnictwo w komisjach przetargowych zgodnie z regulaminem pracy tych komisji,
  5. administrowanie stroną internetową zawierającą ogłoszenia o zamówieniach publicznych,
  6. sprawdzanie faktur związanych z dostawami pod względem merytorycznym oraz zgodności cen na fakturze z cenami podanymi w umowach/ofertach,
  7. odbiór dostaw i dostarczanie do zamawiających komórek organizacyjnych, prowadzenie postępowań reklamacyjnych,
  8. prowadzenie ocen dostawców,
  9. zakup towarów.
 5. Dział Techniczny

  mgr inż. Anna Kuba - kierownik
  anna.kuba@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3241

  • Sekcja Utrzymania Ruchu
   1. zapewnienie funkcjonowania i utrzymanie w należytym stanie technicznym infrastruktury technicznej Instytutu.
   2. wykonywanie remontów, napraw i konserwacji budynków i wyposażenia Instytutu,
   3. zapewnienie przeglądów, wzorcowania, sprawdzania laboratoryjnego wyposażenia pomiarowego,
   4. sprawdzanie komór bezpiecznej pracy mikrobiologicznej.
  • Sekcja Gospodarcza
   1. obsługa transportowa Instytutu,
   2. prowadzenie kancelarii, archiwum, obsługa recepcji i centrali telefonicznej,
   3. utrzymanie czystości i porządku,
   4. gospodarka leśna i utrzymanie zieleni,
   5. prace za- i wyładunkowe,
   6. prowadzenie spraw związanych z obrotem i administrowaniem nieruchomościami.
  • Sekcja Ochrony Środowiska
   1. prowadzenie gospodarki odpadami i ściekami na terenie Instytutu,
   2. bieżąca obsługa i utrzymanie sprawności technicznej spalarni odpadów niebezpiecznych, kotłowni gazowej i oczyszczalni ścieków i zabezpieczenie mikrobiologiczne.
 6. Pion Ochrony

  Jacek Molenda - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
  jacek.molenda@piwet.pulawy.pl
  tel. 81 889 3278

  • Pion Ochrony Informacji Niejawnych:
   1. pełnienie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego,
   2. rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie uprawnionym osobom materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w przypadku nieobecności pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
   3. pełnienie funkcji administratora systemu teleinformatycznego,
   4. prowadzenie spraw PIWet-PIB z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych.
  • Sekcja Ochrony:
   1. ochrona fizyczna obiektów i majątku Instytutu.
 7. Sekretariat Dyrektora

  prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk Dyrektor PIWet-PIB

  1. sprawowanie nadzoru nad terminowa realizacją przez komórki organizacyjne poleceń Dyrektora,
  2. organizowanie kontaktów interesantów zewnętrznych i wewnętrznych z Dyrektorem,
  3. gromadzenie i przechowywanie zarządzeń Dyrektora oraz prowadzenie ich rejestru,
  4. prowadzenie niezbędnych rejestrów, terminarzy oraz gromadzenie dokumentacji,
  5. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora wynikających z potrzeb i organizacji pracy Sekretariatu.
 8. Inspektor Ochrony Danych

  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
  2. monitorowanie przestrzegania przepisów ogólnych o ochronie danych osobowych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych oraz powiązane z tym audyty,
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie ich wykonania,
  4. współpracę z organem nadzorczym,
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym prowadzenie konsultacji w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych,
  6. wypełnianie swoich zadań z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

Samodzielne stanowiska pracy

 1. Inspektor BHP i PPoż.
  1. organizowanie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwej adaptacji pracowników nowozatrudnionych,
  2. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, opracowywanie wniosków oraz kontrola ich realizacji,
  3. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, związanego z wykonywaną pracą,
  4. sporządzenie i przedstawianie pracodawcy raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach,
  5. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania,
  6. doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  7. doradztwo w zakresie organizacji metod pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  8. inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
  9. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem odzieży roboczej i ochronnej.
 2. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony fizycznej,
  2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
  3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
  4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  5. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nadzorowanie jego realizacji,
  6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  7. prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających,
  8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych , wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych i osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto oraz przekazywanie danych tych osób odpowiednio do ABW lub SKW do prowadzonej przez nich ewidencji,
  9. kierowanie Pionem ochrony,
  10. rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie uprawnionym osobom materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą "zastrzeżone" i "poufne".

Krajowe Laboratoria Referencyjne

Aktywność referencyjna PIWet-PIB w zakresie:

 • rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych
 • badań produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości badań urzędowych jak i ich właściwej struktury organizacyjnej, zgodnie z unormowaniami unijnymi (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625) i krajowymi (Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał na podstawie Rozporządzenia (tj. Dz. U. z 2014, poz. 256 z późn zm.) w 16 Zakładach naukowych PIWet-PIB Krajowe Laboratoria Referencyjne, obejmujących łącznie 138 kierunków badań, z których 82 dotyczy chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych, a 56 dotyczy kierunków badań w zakresie jakości sanitarnej żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz. (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/256/1) oraz (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1692/1) (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1107/1).

Krajowe Laboratoria Referencyjne funkcjonują w PIWet-PIB od momentu naszej akcesji do Unii Europejskiej. Zakres działania Krajowych Laboratoriów Referencyjnych to przede wszystkim:

 • współpraca z laboratoriami referencyjnymi Unii Europejskiej oraz uczestniczenie w szkoleniach i międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych organizowanych przez te laboratoria;
 • koordynacja działania laboratoriów urzędowych wyznaczonych zgodnie z art. 37 ust. 1 w celu zharmonizowania i udoskonalenia metod analizy laboratoryjnej, badania lub diagnostyki oraz ich stosowania;
 • w stosownych przypadkach organizowanie międzylaboratoryjnych badań porównawczych lub badań biegłości między laboratoriami urzędowymi, zapewniając odpowiednie działania następcze w związku z takimi badaniami oraz informowanie właściwych organów o wynikach tych badań i działań następczych;
 • zapewnienie rozpowszechniania wśród właściwych organów i laboratoriów urzędowych informacji przekazanych przez laboratorium referencyjne Unii Europejskiej;
 • zapewnienie właściwym organom . w zakresie swojej misji . pomocy naukowej i technicznej przy realizacji wieloletnich, krajowych planów kontroli, o których mowa w art. 109, i skoordynowanych programów kontroli przyjętych zgodnie z art. 112;
 • w stosownych przypadkach walidacja odczynników i partii odczynników, tworzenie i prowadzenie aktualnych wykazów dostępnych substancji referencyjnych i odczynników oraz producentów i dostawców takich substancji i odczynników;
 • w razie konieczności przeprowadzanie szkoleń dla pracowników laboratoriów urzędowych wyznaczonych na podstawie art. 37 ust. 1; oraz
 • aktywne wspomaganie państwa członkowskiego, które je wyznaczyło, w diagnostyce ognisk chorób przenoszonych przez żywność, chorób odzwierzęcych, chorób zwierząt lub agrofagów roślin oraz - w przypadku niezgodności przesyłki - poprzez przeprowadzanie diagnostyki potwierdzającej, charakterystyki i dochodzeń epizootycznych lub taksonomicznych dotyczących izolatów patogenów.

Każdego roku Krajowe Laboratoria Referencyjne PIWet-PIB w Puławach uczestniczą w ponad 120 programach badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych organizowanych przez Laboratoria Referencyjne Unii Europejskiej i inne uprawnione do tego podmioty. Równocześnie Instytut sam przygotowuje i przeprowadza rocznie około 230 badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych dla krajowych laboratoriów urzędowych..

Te przykłady aktywności referencyjnej wskazują jak istotnym elementem naszej pracy jest jakość i wiarygodność badań.

Jednocześnie każdego roku w laboratoriach PIWet-PIB wykonuje się łącznie ponad 300 tys. badań diagnostycznych w tym potwierdzających.


KNOW

logo KNOW

Konsorcjum Naukowe "Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna Żywność"

PIWet-PIB - Krajowym Naukowym Ośrodkiem Wiodącym

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 kwietnia 2015 r., konsorcjum naukowe "Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna Żywność" z udziałem PIWet-PIB uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Liderem Konsorcjum "Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna Żywność" jest Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, a członkami poza naszym Instytutem są: Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Główne cele badawcze Konsorcjum są bezpośrednio oparte na priorytetach Krajowego Programu Badań i dotyczą: (1) ochrony bioróżnorodności w zrównoważonej produkcji rolniczej oraz (2) zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Powołane do życia Konsorcjum Naukowe, skupia jednostki naukowe reprezentujące najwyższej klasy warsztat badawczy i diagnostyczny oraz kadrę dydaktyczno-naukową. Członkowie konsorcjum to uczelnie i instytuty należące do kategorii A+ oraz A w ocenie jednostek naukowych MNiSW za lata 2009-2012.

Status KNOW otrzymują flagowe jednostki polskiej nauki. Konsorcjum w ciągu pięciu lat otrzyma do 50 mln zł dodatkowego finansowania. Środki przeznaczone są m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, a także na zatrudnianie pracowników naukowych z zagranicy.

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ogłasza konkurs na dzienne stacjonarne studia doktoranckie w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW
"Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna Żywność" w roku 2016 - 2019

Stacjonarne studia doktoranckie trwają 3 lata (1.09.2016-31.08.2019) i prowadzone są w dziedzinie nauk weterynaryjnych.

Konsorcjum zapewnia stypendia naukowe w wysokości 2 500 zł miesięcznie oraz atrakcyjny i nowoczesny program studiów (szeroko pojęte nowoczesne metody badań naukowych, kurs pisania publikacji naukowych, aplikowania o fundusze, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań), szkoły letnie oraz trzymiesięczne staże w ośrodkach krajowych i miesięczny naukowy staż zagraniczny.

Studia przeznaczone są dla lekarzy weterynarii, biotechnologów, biologów, zootechników, farmaceutów, chemików i mikrobiologów.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW "Zdrowe Zwierzę - Bezpieczna Żywność", składa następujące dokumenty:

 1. podanie wraz z określeniem swoich zainteresowań oraz dotychczasowych osiągnięć,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kserokopia dowodu osobistego,
 4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich w wyżej wymienionej dziedzinie. Kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo: informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 5. CV,
 6. 3 podpisane fotografie (4,5 x 5,5),
 7. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego lub zaświadczenie ukończenia studiów,
 8. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów (jeśli mają charakter dwustopniowy - ze studiów I  i II stopnia),
 9. informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat,
 10. opis zainteresowań naukowych kandydata,
 11. informację o aktywności naukowej kandydata w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych,
 12. akceptacja kierownika tematu o możliwości udziału w projekcie.

Dokumenty na konkurs prosimy przesyłać lub składać osobiście do dn. 4 lipca 2016 r. na adres: Sekcja Upowszechniania Badań Naukowych PIWet-PIB, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.

Zajęcia na studiach rozpoczną się 1 września 2016 r.

Poniżej zamieszczono listę tematów projektów wraz z listą promotorów:

Lista tematów i promotorów - studia doktoranckie

Adres KNOW: http://know.wmw.sggw.pl


System zarządzania

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy ustanowił i wdrożył system zarządzania adekwatny do zakresu jego działalności, zgodny z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących". Zgodność systemu zarzadzania z wymaganiami normy potwierdzają certyfikaty akredytacji wydane przez Polskie Centrum Akredytacji. Skuteczność systemu zarządzania jest monitorowana i analizowana oraz ciągle doskonalona.

Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego sformułował Politykę Jakości, która jest znana, zrozumiana i stosowana w praktyce przez wszystkich pracowników Instytutu. Za realizację Polityki Jakości w Instytucie odpowiedzialni są wszyscy pracownicy.

Szeroki zakres badawczy, wysoka specyfika wykonywanych zadań oraz złożona struktura organizacyjna spowodowały konieczność utworzenia kilku poziomów dokumentacji systemu zarządzania jakością Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego.

Dokumentacja systemu zarządzania jakością PIWet-PIB składa się z następujących poziomów:

 • Księga Jakości PIWet-PIB (KJ PIWet-PIB) – dokument opisujący system zarządzania w całym obszarze działania PIWet-PIB. Zawiera rozdziały odpowiadające elementom normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 • Procedury Ogólne (PO) – dokumenty opisujące sposoby postępowania w poszczególnych obszarach systemu zarządzania.
 • Procedury Badawcze (PB) i normy metodyczne – dokumenty opisujące metody badawcze, mające zapewnić prawidłowe przeprowadzenie badań wg wewnętrznie ustalonych zasad i na przyjętym poziomie zapewnienia jakości.
 • Instrukcje (I) to dokumenty opisujące szczegółowo sposoby realizacji poszczególnych czynności, ich miejsce, niezbędne wyposażenie itp., w odniesieniu do czynności zasadniczych opisanych w dokumentach wyższego rzędu, tj. Księdze Jakości PIWet-PIB, procedurach ogólnych i badawczych, normach.
 • Normy, dokumenty Polskiego Centrum Akredytacji, przepisy prawne, podręczniki, akty prawa wewnętrznego.

Polityka jakości

Zadaniem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie ze statutem Instytutu, upowszechnianie wyników tych prac oraz współpraca przy ich wdrażaniu do praktyki. Nasza działalność ukierunkowana jest również na zapewnienie satysfakcji i spełnianie oczekiwań klientów. Powyższe  realizuje, wykonując zadania nakreślone w planach wyznaczających kierunki badań PIWet-PIB, jak i działając w obszarach, dla których wiodącym jest resort rolnictwa i rozwoju wsi.

Mając na uwadze naszą misję oraz potrzeby stron zainteresowanych, dążymy do stałego podnoszenia jakości naszych usług z zachowaniem zasad bezstronności, ochrony poufnych informacji oraz praw własności, włączając w to procedury zabezpieczania, elektronicznego gromadzenia i przekazywania wyników, stawiamy sobie do realizacji poniższe cele:

 • Wykonywanie badań na wysokim poziomie, które spełniają oczekiwania klienta, poprzez dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań;
 • Budowę i utrzymanie wizerunku rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla klientów
  i wszystkich zainteresowanych współpracą z Instytutem;
 • Utrzymanie i doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania;
 • Utrzymanie i ciągłe doskonalenie kompetencji;
 • Doskonalenie metod wykonywania badań oraz unowocześniania wyposażenia pomiarowego.

Osiągnięcie założonych celów możliwe jest dzięki przestrzeganiu następujących zasad:

 • Powierzaniu wykonawstwa zadań wysoko wykwalifikowanej kadrze, ustawicznie szkolonej stosującej metody badawcze właściwe dla zamierzonego zastosowania oraz przeznaczenia wyniku badania;
 • Wyposażenie laboratoriów w nowoczesne wyposażenie pomiarowe oraz tryb postępowania analitycznego zapewniający ważność wyników badań;
 • Instytut, wykonując usługi dla swoich klientów, działa rzetelnie i bezstronnie, kierując się dobrą praktyką profesjonalną oraz jakością badań. Badania są przeprowadzane zgodnie z ustalonymi metodami oraz wymaganiami klientów;
 • Nieangażowanie się personelu w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zagrażać obiektywności osądów i rzetelności działania;
 • Zarządzania ryzykiem odnoszącym się do bezstronności zgodnie z ustanowionymi procedurami,
  w tym ich bieżącego identyfikowania, analizowania i dokumentowania;
 •  Polityka jakości deklarowana w niniejszej Księdze Jakości oraz dokumentacja systemu zarządzania jest znana i stosowana przez wszystkich pracowników Instytutu;
 • Stosowanie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Laboratoria w swojej działalności postępują zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Jakości PIWet-PIB i pozostałych dokumentach systemu zarządzania. Skuteczność systemu zarządzania podlega stałemu doskonaleniu.

Instytut prowadzi badania zarówno w stałym, jak i elastycznym zakresie akredytacji. Granice posiadanej elastyczności określono w zakresach akredytacji laboratoriów.

Celem wprowadzonego systemu zarządzania jest zapewnienie ważności wyników badań, spełnienie oczekiwań klientów, organizacji udzielającej uznania oraz organów stanowiących, utrzymanie pozycji wiodącego weterynaryjnego laboratorium w Polsce oraz skuteczne konkurowanie z weterynaryjnymi laboratoriami na świecie.

Najważniejszym elementem PIWet-PIB są kompetentni i wykwalifikowani pracownicy, którzy są świadomi celów, jakie chcemy osiągnąć, znają swoje obowiązki, uprawnienia wynikające  z wymagań ustanowionego systemu zarządzania, jak również przepisów określających obszar naszej działalności.

Wynagrodzenie personelu wykonującego badania nie jest uzależnione ani od liczby wykonywanych badań, ani od ich wyników.

Dokumenty opisujące system zarządzania są dostępne dla pracowników, cały personel został przeszkolony, zna ich treść i stosuje je w praktyce.

Dyrektor PIWet-PIB, prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk


Akredytacja

Akredytacja
jest to procedura, w wyniku której upoważniona jednostka organizacyjna oficjalnie uznaje, że pewna jednostka organizacyjna lub osoba jest kompetentna do wykonywania określonych zadań.
Akredytacja laboratoriów
stanowi sposób potwierdzenia przez uprawnioną niezależną jednostkę kompetencji technicznych laboratoriów wykonujących badania, pomiary oraz wzorcowania. Jest ona formalnym uznaniem kompetencji laboratoriów badawczych, do których należy Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy. Fakt posiadania akredytacji przez laboratorium stanowi dla potencjalnych Klientów wiarygodne kryterium przy dokonywaniu wyboru usług w zakresie badań takich, które najpełniej zaspokoją ich potrzeby.

Podczas procesu akredytacji wnioskujące o akredytację laboratorium poddaje się ocenie:

 • kompetencji technicznych;
 • organizacji i systemu zarządzania gwarantujących bezstronność i niezależność oraz zapewniających jakość świadczonych usług w zakresie badań.
Polskie Centrum Akredytacji
jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Polskie Centrum Akredytacji posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki.

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy posiada już osiem certyfikatów akredytacji o numerach: AB 485, AB 544, AB 563, AB 633, AB 957, AB 958, AB 1016 oraz AB 1090 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakresy akredytacji znajdują się na: www.pca.gov.pl


Zakres badań

Podstawowa tematyka badawcza Instytutu dotyczy:

 • doskonalenia metod diagnostyki oraz zwalczania chorób zakaźnych i inwazyjnych zwierząt, w tym opracowywania technologii produkcji szczepionek i zestawów diagnostycznych;
 • chorób niezakaźnych, zwłaszcza bydła i owiec;
 • higieny żywności pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt;
 • epidemiologii zoonoz;
 • badania oporności na substancje antybakteryjne czynników zoonotycznych i patogenów weterynaryjnych;
 • urzędowej kontroli biopreparatów;
 • toksykologii i farmakologii weterynaryjnej;
 • patologii rozrodu i chorób gruczołu mlekowego;
 • patofizjologii zwierząt.

Zakres działalności zakładów naukowych Instytutu przedstawiono poniżej:


Projekty UE

Projekty aktualne

Międzynarodowe projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

 1. ERA-NET CO-FUND ICRAD
  Tytuł:
  Przyszła strategia kontroli populacji gryzoni dla ochrony zdrowia świń i drobiu.
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  dr Anna Szczotka-Bochniarz
 2. ERA-NET CO-FUND ICRAD
  Tytuł:
  Charakterystyka specyficznej dla wirusa i gospodarza zdolności modulacji IFN typu I w szczepach wirulentnych i atenuowanych wirusa afrykańskiego pomoru świń.
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  dr Marek Walczak

Projekty VII programu ramowego UE

 1. FOODINTEGRITY
  Tytuł:
  Ensuring the integrity of European food chain
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. dr hab. J. Osek

Projekty Horyzont 2020

 1. VetBioNet
  Tytuł:
  Veterinary Biocontained facility Network for excellence in animal infectiology research experimentation
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  prof. dr hab. M. Polak
 2. One Health EJP
  Tytuł:
  Promoting One Health in Europe through joint actions on foodborne zoonoses, antimicrobial resistance and emerging microbiological hazards
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  prof. dr hab. Jacek Kuźmak
  1. IMPART Improving phenotypic testing of AMR by development of sensitive screening assays for emerging resistances, and setting missing ECOFFs
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: prof. dr hab. D. Wasyl
  2. MAD-VIR Metagenomic Array Detection of emerging Virus in EU
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr hab. A. Rzeżutka, prof. instytutu
  3. AIR Sample Air-sampling: A Low-Cost Screening Tool in Biosecured Broiler Production
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr hab. K. Wieczorek, prof. instytutu
  4. ADONIS: Assessing determinants of the non-decreasing incidence of Salmonella
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: prof. dr. hab. Dariusz Wasyl
  5. BeONE: Building integrative tools for OneHealth Surveillance
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr Ewelina Iwan
  6. BIOPIGEE: Biosecurity practices for pig farming across Europe
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr hab. Jacek Żmudzki, prof. instytutu
  7. CARE Cross-sectoral framework for quality Assurance Resources for countries in the European Union
   Osoby koordynujące projekt w PIWet-PIB: dr Magdalena Zając, prof. dr. hab. Dariusz Wasyl
  8. DiSCoVeR: Discovering the sources of Salmonella, Campylobacter, VTEC and antimicrobial resistance
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: mgr Magdalena Skarżyńska
  9. FED-AMR: The role of free extracellular DNA in dissemination of antimicrobial resistance over ecosystem boundaries along the food/feed chain
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr hab. Anna Gajda, prof. instytutu, dr Małgorzata Gbylik-Sikorska
  10. FULLFORCE: Full-length sequencing for an enhanced effort to map and understand drivers and reservoirs of antimicrobial resistance
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr Magdalena Zając
  11. HARMONY: Harmonised protocols and common best practice
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr Mirosław Różycki
  12. MATRIX: Connecting dimensions in One-Health surveillance
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr Mirosław Różycki
  13. MEME: Multi-centre study on Echinococcus multilocularis and Echinococcus granulosus s.l. in Europe: development and harmonization of diagnostic methods in the food chain
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr hab. Jacek Karamon, prof. instytutu
  14. PARADISE: Parasite detection, isolation and evaluation
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr Jacek Sroka
  15. TELE-VIR: Point-of-incidence toolbox for emerging virus threats
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: prof. dr hab. Artur Rzeżutka
  16. TOXOSOURCES: Toxoplasma gondii sources quantified
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB: dr Jacek Sroka
 3. SWINOSTICS
  Tytuł:
  Swine diseases field diagnostics toolbox
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  prof. dr hab. G. Woźniakowski
 4. POSHBEE
  Tytuł:
  Pan-european assessment, monitoring, and mitigation of Stressors on the Health of BEEs
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  dr T. Kiljanek
 5. HEALTHYLIVESTOCK
  Tytuł:
  Tackling Antimicrobial Resistance through improved livestock Health and Welfare
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  dr J. Niczyporuk/dr A. Gajda

Projekt realizowany w ramach 3rd Health Programme

 1. EMERGE
  Tytuł:
  Efficient response to highly dangerous and emerging pathogens at EU level

Projekty finansowane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

 1. Wildlife
  Tytuł:
  Collecting and sharing data on wildlife populations, transmitting animal disease agents.
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  dr. hab. K. Śmietanka, prof. instytutu

Programy badawcze w ramach sieci naukowych UE

  1. FA 1408 (Euro-FBP)
   Tytuł:
   A European Network for Foodborne Parasites
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
   dr J. Sroka
  2. CA15116
   Tytuł:
   ASF STOP: Understanding and combating African Swine Fever in Europe
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
   prof. dr. hab. G. Woźniakowski
  3. CA 16110 HUPLANTcontrol
   Tytuł:
   Control of human pathogenic micro-organisms in plant production systems
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
   dr inż. Jolanta Zdybel
  4. Cost Action 18217
   Tytuł:
   ENOVAT: European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment (www.cost.eu/actions/CA18217)
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
   prof. dr hab. D. Wasyl; dr hab. Agnieszka Pękala - Safińska, prof. instytutu
  5. WAWES:
   Tytuł:
   Wildlife, Agricultural soils, Water environments and antimicrobial resistance - what is known, needed and feasible for global Environmental Surveillance (Research Network Grant, JPIAMR Network Call on Surveillance 2018)
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
   prof. dr hab. D. Wasyl
  6. COST:
   Tytuł:
   CA 17110 Standardizing output i surveillance to control non – regulated diseases of cattle in the EU
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
   prof. dr hab. M. Polak; dr hab. K. Dudek
  7. COST:
   Tytuł:
   Action CA18105 Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance – RIBMINS.
   Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
   Mirosław Różycki tel. +48 81 889 33 14, Maciej Kochanowski +48 81 889 3025 Adres do kontaktu e-mail: RIBMINS.POLAND@piwet.pulawy.pl
 1. Med-Vet-Net:
  Network of Research on Zoonosis.
 2. EPIZONE:
  European Research Group on Infectious Diseases.

Projekty zakończone

 1. FA 1404 COREMI
  Tytuł:
  Improving current understanding and research for sustainable control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  prof. dr hab. T. Cencek
 2. QUALITYMEAT
  Tytuł:
  Przegląd badań w krajach stowarzyszonych w zakresie monitoringu i wspierania produkcji dobrego jakościowo mięsa - kompletny łańcuch żywnościowy od wytwórcy do konsumenta mięsa drobiowego i wieprzowego.
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. Z. Pejsak
 3. VIROBATHE
  Tytuł:
  Metody koncentracji i wykrywania adenowirusów i nowowirusów w europejskich wodach rekreacyjnych w związku z uaktualnieniem dyrektywy 76/160/EEC.
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. B. Mizak
 4. PCVD
  Tytuł:
  Diagnostyka i zwalczanie PCVD w celu polepszenia jakości i bezpieczeństwa żywności w nowych krajach członkowskich i krajach kandydujących do członkowstwa w Unii Europejskiej
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. T. Stadejek
 5. PEN
  Tytuł:
  Międzynarodowa sieć do spraw patogennych Escherichia coli
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. J. Osek
 6. INN-FLU
  Tytuł:
  Wpływ białek wirusa grypy ptaków na wrodzoną odpowiedź immunologiczną u ptaków
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. Z. Minta
 7. NEW-FLUBIRD
  Tytuł:
  Sieć wczesnego ostrzegania przed wirusami grypy ptaków u ptaków migrujących w Europie
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. Z. Minta
 8. FLU-LAB-NET
  Tytuł:
  Wzmocnienie globalnej sieci współpracy w zakresie grypy ptaków
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. Z. Minta
 9. VITAL
  Tytuł:
  Monitoring i nadzór nad żywnością oraz etapami jej produkcji pod kątem występowania wirusów patogennych dla człowieka
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Dr A. Rzeżutka
 10. EPIZONE
  Tytuł:
  Sieć doskonałości dla diagnostyki i kontroli chorób epizootycznych
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. Z. Pejsak
 11. ProSafeBeef
  Tytuł:
  Poprawa jakości i bezpieczeństwa dla konsumenta wołowiny i produktów wołowych w produkcji i przetwórstwie
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. J. Osek
 12. ESNIP 3
  Tytuł:
  Europejska sieć nadzoru nad grypą świń
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel
 13. PORRSCON
  Tytuł:
  Opracowanie nowych narzędzi i metod zwalczania zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS) w Europie i Azji
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Dr Katarzyna Podgórska
 14. FLUPIG
  Tytuł:
  Patogeneza i transmisja wirusów grypy u świń
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel
 15. CAMCON
  Tytuł:
  Zwalczanie Campylobacter - nowe metody w pierwotnej produkcji drobiowej
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. J. Osek
 16. MICRORISK
  Tytuł:
  Współpraca naukowa w ocenie zagrożeń mikrobiologicznych w łańcuchu żywnościowym.
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Dr hab. Kinga Wieczorek, profesor instytutu
 17. ASKLEPIOS
  Tytuł:
  Zaawansowane badania nad patogenezą zapalenia mózgowia wywołanego zakażeniem Lyssavirusem zmierzające do wydłużenia przeżywalności.
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  Prof. dr hab. Jan Franciszek Żmudziński
 18. EFFORT
  Tytuł:
  Ecology from farm to fork of microbial drug resistance and transmission pokarmowego.
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  prof. dr hab. D. Wasyl
 19. ENGAGE
  Tytuł:
  Zastosowanie Sekwencjonowania Następnej Generacji (NGS) do analiz genomowych w Europie
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  prof. dr hab. D. Wasyl
 20. Vet-Twin
  Tytuł:
  Strengthening on scientific excellence of the National Veterinary Research Institute in animal health and food chain safety
  Osoba koordynująca projekt w PIWet-PIB
  prof. dr hab. M. Polak
   
  Joint Strategy of Cooperation and Development

Projekty Krajowe

Projekty badań naukowych i prac rozwojowych finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

GOSPOSTRATEG pt: „Wprowadzenie innowacyjnej, taniej i przyjaznej środowisku metody higienizacji odpadów organicznych umożliwiającej ich wykorzystanie w nawożeniu”.

Decyzja Nr DWP/GOSPOSTRATEG-III/107/2021 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przyznania środków finansowych w wysokości 5 054 240 zł. Umowa o dofinansowanie projektu GOSPOSTRATEG-III/0061/2020-00

Projekt jest realizowany w okresie od 1.01.2021 r. do 31 grudnia 2023 r. przez Konsorcjum w składzie:

 • Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy – PIWet-PIB (Lider konsorcjum)
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – MRiRW (Lider merytoryczny)
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – IUNG
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Celem projektu jest opracowanie technologii higienizacji komunalnych osadów ściekowych i pozostałości po produkcji biogazu tzw. pofermentów z biogazowni rolniczych umożliwiającej spełnienie przez te substancje wymogów bezpieczeństwa warunkujących ich zagospodarowanie w nawożeniu. Cel ten osiągnięty ma być poprzez wysianie lub nasadzenie wybranych gatunków roślin na pryzmach osadów lub pofermentów. Rozwijające się systemy korzeniowe tych roślin i tworząca ryzosfera z silną aktywnością edafonu powinny przyspieszyć naturalne procesy zamierania patogenów w glebie. Dodatkowo przeprowadzona będzie analiza ryzyka transmisji patogenów poprzez nawozowe wykorzystanie odpadów organicznych.

Informacje dodatkowe

GOSPOSTRATEG pt.: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

Opracowanie strategii wykorzystania alternatywnych źródeł białka owadów w żywieniu zwierząt umożliwiającej rozwój jego produkcji na terytorium RP

Decyzja Nr DZP/GOSPOSTRATEG-I/224/2018 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 21 sierpnia 2018 r. o przyznaniu środków finansowych w wysokości 4 983 700 zł. Umowa Gospostrateg1/385141/16/NCBR/2018

Projekt jest realizowany w okresie od 1.11.2018 r. do 31.10.2021 r. przez Konsorcjum w składzie:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - MRiRW (Lider)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - UWM
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy - PIWet-PIB.

Celem projektu jest opracowanie strategii rozwoju produkcji białka z owadów (PAP), poprzedzone przeprowadzeniem badań, na podstawie których nastąpi selekcja gatunków owadów możliwych do hodowli w warunkach RP. Kolejnym celem będzie określenie optymalnych parametrów hodowli owadów i technologii produkcji PAP oraz opracowanie zasad jego przetwarzania i stosowania w żywieniu zwierząt. Na podstawie otrzymanych wyników badań zostanie przeprowadzona analiza opłacalności zastosowania technologii produkcji PAP wraz z wytycznymi w jaki sposób tę technologię zastosować. Efektem końcowym projektu będzie opracowanie strategii rozwoju alternatywnego dla soi GMO białka owadziego.

Informacje dodatkowe

BIOSTRATEG "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo"

Bezpieczeństwo i jakość żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych i toksykologicznych: ocena ryzyka, monitoring i przeciwdziałanie. (SeaQual)

Projekt realizowany we współpracy z:

 • Morskim Instytutem Rybackim - Państwowym Instytutem Badawczym
 • A&A Biotechnology s.c.
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
 • Szkuner sp. z o.o.

Kierownik projektu:
dr hab. Magdalena Maria Podolska (Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy)

Program Badań Stosowanych (PBS)

Preparat synbiotyczny do profilaktyki zdrowotnej zwierząt monogastrycznych i zapobiegania wystąpienia chorób bakteryjnych i zatruć wywołanych toksynami oraz poprawiającego bezpieczeństwo żywienia i wydajność chowu zwierząt.

Projekt realizowany we współpracy z:

 • Politechniką Łódzką; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • JHJ Sp. z o.o
 • Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu; Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
 • Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Kierownik projektu:
Katarzyna Śliżewska (Politechnika Łódzka)

Projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki (NCN)

W 2018 r. PIWet-PIB będzie realizował 19 projektów badawczych NCN (tytuł i kierownik projektu):

 • Etiologia złośliwych nowotworów skóry u psów w kontekście udziału genu p53 - A. Jasik
 • Inwazyjne gatunki żółwi jako źródło i wektor patogenów zwierząt i ludzi - D.Wasyl projekt zakończony
 • Poszukiwanie biomarkerów umożliwiających wczesną ocenę rodzaju i stopnia nasilenia infekcji. Badania nad odpowiedzią ostrej fazy oraz patogenezą wybranych wirusowych, bakteryjnych i mieszanych zakażeń układu oddechowego u świń - M. Pomorska-Mól
 • Analiza porównawcza struktury populacji Campylobacter jejuni z łańcucha żywności drobiowej i od ludzi jako podstawa bazy danych dla epidemiologii molekularnej - J. Osek
 • Występowanie i charakterystyka genotypowa krajowych szczepów Coxiella burnetii w stadach krów mlecznych oraz możliwość transmisji gorączki Q drogą pokarmową - M. Szymańska-Czerwińska
 • Ocena zmienności genetycznej oraz patogenności wirusa grypy ptaków podtypu H9N2 u wybranych gatunków drobiu - E.Świętoń
 • Badania in simulacra nad rozkładem barwników azowych oraz identyfikacja ich kancerogennych metabolitów - M. Piątkowska
 • Biotransformacja i zanikanie pozostałości kwasu acetylosalicylowego i kwasu salicylowego w tkankach i jajach kur - E. Protasiuk
 • Badanie możliwości przechodzenia metronidazolu i oksytetracykliny do produktów pszczelich po eksperymentalnym podaniu pszczołom miodnym (Apis mellifera L.) i ich toksyczność ostra dla pszczół - K. Mitrowska
 • Badania nad charakterystyką genotypową izolatów Shewanella putrefaciens group pozyskanych od ryb słodkowodnych w Polsce - E. Paździor
 • Zmienność genetyczna populacji wirusa grypy ptaków w przebiegu eksperymentalnego zakażenia wpływ efektu "wąskiego gardła" na selekcję korzystnych mutacji - K. Śmietanka
 • Konstrukcja rekombinowanego szczepu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) przy użyciu techniki CRISPR/Cas9 oraz określenie jego właściwości biologicznych in vitro i na modelu świń - G. Woźniakowski
 • Charakterystyka właściwości biologicznych i molekularnych izolatów lentiwirusów małych przeżuwaczy powstałych w wyniku zakażeń międzygatunkowych - M. Olech
 • Wpływ mutacji w regionie LTR, genie tax oraz regionie kodującym miRNA wirusa enzootycznej białaczki bydła na poziom replikacji wirusa u zwierząt naturalnie zakażonych - A. Pluta
 • Biomarkery mikotoksyn u trzody chlewnej - P. Jedziniak
 • Interakcje mikotoksyn i antybiotyków w układzie pokarmowym i immunologicznym świni - badania in-vitro - P. Jedziniak
 • Badanie wpływu doksyniwalenolu na cytotoksyczność enrofloksacyny oraz ich jednoczesnego oddziaływania na rozwój ryb Danio rerio - L. Radko
 • Ocena patogenności wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 dla kaczek krzyżówek i mew srebrzystych -wpływ homo-i heterologicznej odpowiedzi immunologicznej na przebieg kliniczny, dynamikę replikacji oraz zmienność genetyczną wirusa - K. Śmietanka
 • Ocena narażenia na pozostałości rodentycydów hydroksykumarynowych w łańcuchu żywieniowym ptaków drapieżnych i padlinożernych - B. Sell

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji

Priorytetem wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy pełnionej funkcji w strukturze organizacyjnej PIWet-PIB, jest wypełnianie obowiązków w sposób odpowiedzialny i godny zaufania, z poszanowaniem przepisów mających na celu wyeliminować lub ograniczyć ryzyko korupcji.

Zawiadomienie o podejrzeniu wystąpienia w PIWet-PIB działań noszących znamiona korupcji można zgłosić listownie na adres Instytutu:

 

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
z dopiskiem „Sygnał”

W przypadku zgłoszeń anonimowych zalecane jest załączenie do zawiadomienia wszystkich dowodów przemawiających za prawdziwością twierdzeń sygnalisty dla poparcia, że kieruje się on dobrą wiarą i interesem publicznym.

Kodeks postępowania etycznego (plik PDF)
Kodeks antykorupcyjny (plik PDF) Klauzula informacyjna (plik PDF) Analiza ryzyka korupcyjnego w PIWet-PIB - kluczowe wnioski (plik PDF)

Szanowni Państwo,

W związku ze wdrożoną „Polityką antykorupcyjną w PIWet-PIB” obowiązują nas ściśle określone zasady polityki prezentowej.

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie okolicznościowych upominków, chociaż wiemy, że stanowią one miłe i niezobowiązujące gesty z Państwa strony.

Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie w dalszym ciągu harmonijnie się rozwijać i będzie satysfakcjonująca dla obu stron.

Zgłaszanie naruszeń

PIWet-PIB jest nowoczesnym i rozpoznawalnym instytutem badawczym w skali międzynarodowej. Stały rozwój i dążenie do doskonałości wpisuje się w cele Instytutu. Stworzony regulamin zgłoszeń wewnętrznych ma być skutecznym narzędziem do eliminowania i zapobiegania nieprawidłowościom, które mogą mieć wpływ na jakość pracy. Opracowany dokument reguluje zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa w kontekście związanym z pracą. Ponadto określa zasady prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających oraz działań podejmowanych po ich zakończeniu.
Dane osób dokonujących zgłoszenia są poufne i nie podlegają ujawnieniu w toku postępowania wyjaśniającego, bez ich wyraźnej i jednoznacznej zgody, chyba że takie ujawnienie jest konieczne na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
Sygnalista może dokonać zgłoszenia anonimowo albo podając swoje dane personalne lub kontaktowe. W przypadku złożenia anonimowego zgłoszenia, sygnalista nie jest informowany o przyjęciu zgłoszenia ani o jego rozpatrzeniu. Brak danych osoby zgłaszającej może utrudnić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, jeśli np. zajdzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji o opisanym zdarzeniu.


Wszelkie nieprawidłowości dotyczące naruszenia lub zaniechania związanego z funkcjonowaniem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, które są niezgodne z przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi można zgłaszać:

1. W postaci papierowej – wysłane na adres: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy z dopiskiem „zgłoszenie”

2. Na wniosek zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie PIWet-PIB w terminie, nie dłuższym niż 7 dni, liczonych od dnia złożenia wniosku.

3. W postaci elektronicznej – poprzez wypełnienie formularza: LINK

Klauzula Informacyjna

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 1. PROGRAM WIELOLETNI NA LATA 2019-2023

Nazwa zadania: Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego

DOFINANSOWANIE: 69 866 990,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 70 658 990,00 zł

Opis zadania:

W ramach Programu przewidziano wykonanie 45 zadań badawczych z zakresu ochrony zdrowia publicznego i ochrony zdrowia zwierząt, które zostały ujęte w trzy grupy tematyczne:

1)kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach;

2)ocena występowania chorób odzwierzęcych;

3)ocena stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt hodowlanych i wolno żyjących.

 

Odrębnym zadaniem jest panel szkoleniowy uwzględniający szkolenia dla Inspekcji Weterynaryjnej.

Program na lata 2019–2023 wpisuje się w realizację celów, obszarów oraz kierunków interwencji wyrażonych w dokumencie „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” (SOR), przyjętym uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. (M.P. poz. 260). Dokument ten, będący odpowiedzią na stojące przed Polską wyzwania, jest aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju, wyrażonej w załączniku do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. „Strategia Rozwoju Kraju 2020”, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295). Zgodnie z art. 17 tej ustawy Program przedstawia diagnozę sytuacji w zakresie ochrony zdrowia publicznego i ochrony zdrowia zwierząt, w każdym z 45 zaplanowanych zadań badawczych. Zadania te zostały ujęte w trzy grupy tematyczne i dotyczą: kontroli występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach, oceny występowania chorób odzwierzęcych i oceny stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt hodowlanych i wolno żyjących. Przedstawiony projekt jasno określa cel główny Programu, jakim jest „stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, zoonoz i skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz”, jak i cele szczegółowe, odnoszące się do poszczególnych zadań. Cele te nawiązują do dokumentu, jakim jest SOR. SOR, określając kierunki rozwoju kraju, wskazuje, że „kluczowe dla rozwoju kraju będzie zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz producentów rolno-spożywczych przez poprawę ich dochodowości i integrację łańcucha żywnościowego”. Dlatego biorąc pod uwagę te wskazania oraz fakt, że produkcja żywności w Polsce opiera się na małych i średnich przedsiębiorstwach, Program wpisuje się w realizację zadań opisanych w Celu Szczegółowym I SOR – „Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną”, w obszarach Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz Ekspansja zagraniczna. Ponadto, jak wskazano w Celu I SOR, sektor produkcji żywności wysokiej jakości jest jednym z sektorów strategicznych, które będą motorami polskiej gospodarki. Tym samym działania zaplanowane do realizacji w ramach Programu, przez monitorowanie zagrożeń w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego oraz zagrożeń dla zdrowia ludzi, są jak najbardziej zbieżne z celami SOR.

W szczególności realizacja zadań Programu nawiązuje do celów SOR przez wzrost jakości i bezpieczeństwa higienicznego żywności pochodzenia zwierzęcego oraz obniżenie kosztów jej produkcji, a także promowanie efektu konkurencyjności, jako konsekwencji prowadzonych systematycznie kontroli substancji szkodliwych i patogenów mogących w niej wystąpić. Jest to zgodne z punktem II obszaru: Małe i średnie przedsiębiorstwa „kluczową interwencją państwa będzie wsparcie przekształceń sektora rolno-spożywczego, w szczególności działań stymulujących wzrost jego konkurencyjności, przy zapewnieniu bezpieczeństwa żywności oraz uwzględnieniu wymogów środowiskowych”. Nie bez znaczenia jest fakt, że wyniki Programu będą pomocne w działaniach długofalowych, jak np. wsparcie dla planowanych i realizowanych projektów strategicznych dotyczących polskiej platformy żywnościowej czy projektów rozwoju branż takich jak: polska wieprzowina czy polska wołowina.

Biorąc pod uwagę fakt, że sektor produkcji żywności, w tym żywności zwierzęcego pochodzenia, ma największy potencjał eksportowy należy przyjąć, że zadania Programu będą miały wpływ na realizację Celu I, obszaru Ekspansja zagraniczna. Przyjmując, że zdolność do konkurowania polskiej żywności na zagranicznych rynkach będzie zależała w dużej mierze od jej jakości, wyniki badań Programu potwierdzające jakość żywności niewątpliwie wpisują się w ten cel. Dodatkowo fakt, że badania te będą uznawane w międzynarodowym handlu żywnością i będą podstawą zwolnienia z konieczności objęcia badaniami wszystkich partii żywności spowoduje, że ograniczona zostanie liczba badań narzuconych przepisami, co poprawi dochodowość i konkurencyjność sektora rolno-spożywczego.

Kolejnym punktem, w którym Program nawiązuje do celów SOR, jest dbałość o środowisko naturalne. W obszarze „Środowisko” w punkcie I. „Diagnoza” SOR określa, że „Jednym z istotnych elementów systemu zarządzania i zmniejszania ryzyka negatywnych oddziaływań prowadzonych inwestycji na trwałość ekosystemów jest system ocen oddziaływania na środowisko. Wymaga on stałego rozbudowywania o nowe analizy i wiarygodne dane w wielu zakresach dziedzinowych”. Postulaty te realizowane będą w oparciu o zadania związane z oceną występowania skażeń np. dioksynami i związkami dioksynopodobnymi, metalami ciężkimi, pestycydami oraz oceną występowania w żywności i paszach organizmów genetycznie zmodyfikowanych, a także oceną zanieczyszczeń parazytologicznych w substancjach organicznych, stosowanych w nawożeniu organicznym.

Istotne jest także, że Program nawiązuje do celów SOR w zakresie jakim jest Bezpieczeństwo narodowe, w aspekcie bezpieczeństwa ekonomicznego, uwzględniającego bezpieczeństwo żywnościowe. Jak wskazano w SOR istotnym elementem jego zapewnienia jest zarządzanie ryzykiem. Program opisuje możliwe zagrożenia, a wyniki badań jasno definiują skalę tych zagrożeń w produkcji żywności zwierzęcego pochodzenia.

Realizacja Programu wzorem lat ubiegłych ma na celu umożliwienie wywiązania się Inspekcji Weterynaryjnej z obowiązków nałożonych na nią przepisami Unii Europejskiej. Przyczynia się do właściwego dokumentowania przez organy Inspekcji Weterynaryjnej statusu kraju w zakresie występowania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, oraz występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach, co warunkuje możliwość prowadzenia handlu zwierzętami i żywnością pochodzenia zwierzęcego wewnątrz Unii Europejskiej, a także eksportu tych towarów do krajów trzecich.

 1. SUBWENCJA NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO

Nazwa zadania: Subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

DOFINANSOWANIE: 13 053 100,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 13 053 100,00 zł

Opis zadania:

W ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego PIWet-PIB realizuje tematykę naukowo-badawczą, dotyczącą zagadnień:

 1. Etiologii, patogenezy, diagnostyki i profilaktyki chorób zakaźnych i inwazyjnych – 22 zadania

 2. Toksykologii zwierząt, żywności zwierzęcego pochodzenia
  i pasz oraz farmakologii weterynaryjnej – 5 zadań

 3. Higieny żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz – 7 zadań

 

 1. DOTACJA PODMIOTOWA NA UTRZYMANIE APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ LUB STANOWISKA BADAWCZEGO (SPUB) FINANSOWANA Z BUDŻETU MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Nazwa zadania: Zespół laboratoriów Zakładu Analiz Omicznych (ZAO) Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego

DOFINANSOWANIE: 1 230 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 230 000,00 zł

Opis zadania:

Projekt dotyczy współfinansowania specjalizowanej jednostki naukowo – badawczej, jaką są laboratoria Zakładu Analiz Omicznych (ZAO) Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego. Głównym zadaniem tej jednostki jest wdrożenie najnowszych technologii omicznych w obszarze bezpieczeństwa łańcucha produkcji żywności oraz zdrowia zwierząt. Na zespół laboratoriów ZAO składają się infrastruktura laboratoryjna, obejmująca specjalistyczne wyposażenie badawcze, wdrożone procesy analityczne z obszaru innowacyjnych technologii, wykwalifikowany
i kompetentny personel. Otrzymana dotacja jest wykorzystywana na utrzymanie infrastruktury Zakładu Analiz Omicznych oraz jednostek wspomagających, niezbędnych do podtrzymania ciągłości realizowanych badań.

 1. DOTACJA PODMIOTOWA NA UTRZYMANIE APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ LUB STANOWISKA BADAWCZEGO (SPUB) FINANSOWANA Z BUDŻETU MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

Nazwa zadania: Zespół laboratoriów Zakładu Analiz Omicznych 2.0

DOFINANSOWANIE: 2 664 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 2 980 000,00 zł

Opis zadania:

Projekt zapewni środki na utrzymanie i funkcjonowanie specjalnej jednostki naukowej - Zespół Laboratoriów Zakładu Analiz Omicznych (ZAO), Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w latach 2021-2023.

Rolą tej jednostki jest wdrażanie najnowszych technologii omicznych w szeroko pojętą perspektywę „OneHealth”, w szczególności w obszarach bezpieczeństwa żywności oraz zdrowia zwierząt. W ramach swojej działalności zespół ZAO realizuje badania w obszarach: sekwencjonowania następnej generacji/wysokoprzepustowego sekwencjonowania (NGS/HTS), analizy mikromacierzy oraz wysokorozdzielczej spektrometrii mas (HRMS).

W ostatnich  latach  w znacznym stopniu rozbudowano i zautomatyzowano infrastrukturę zespołu laboratoriów ZAO. Efektem tych działań jest specjalizacja i znaczny wzrost przepustowości jednostki, ale także zwiększone potrzeby związane z koniecznością utrzymania specjalistycznej aparatury w ciągłej gotowości do pracy. Projekt zapewni środki na: utrzymanie niezbędnych warunków środowiska laboratoryjnego, sprawności i spójności metrologicznej wyposażenia, wysokich kwalifikacji personelu, materiały zużywalne i odczynniki wykorzystywane do optymalizacji i kontroli poprawności metod analitycznych, a także na utrzymanie dotychczasowego tempa wykonywanych badań oraz zachowanie wysokiego poziomu innowacyjności jednostki.

 1. DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJĘ BUDOWLANĄ ZWIĄZANĄ Z DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ FINANSOWANA Z BUDŻETU MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku zwierzętarni PIWet-PIB

DOFINANSOWANIE 13 000 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 21 480 297,90 zł

Opis zadania:

Inwestycja zakłada powstanie konwencjonalnej zwierzętarni, spełniającej wszelkie wymagania stanowione prawem polskim i europejskim. Powstały obiekt będzie zawierał pomieszczenia dla utrzymania wszystkich ważnych z punktu widzenia gospodarczego gatunków zwierząt oraz przygotowawcze pomieszczenia laboratoryjne pozwalające na efektywne i sterylne pozyskiwanie próbek od zwierząt doświadczalnych, z uwzględnieniem zasad GLP.

Planowany obiekt zwierzętarni tworzyć będzie zintegrowany system służacy utrzymywaniu zwierząt doświadczalnych w warunkach hodowli konwencjonalnej oraz w warunkach SPF (tzw. Specific pathogen free – wolnych od specyficznych patogenów), gdzie wdrożone zostaną zasady GLP (Good laboratory practice – zasady dobrej praktyki laboratoryjnej). W budynkach docelowo przewiduje się doświadczenia o niskim stopniu inwazyjności dla zwierząt oraz niewielkim oddziaływaniu na środowisko (doświadczenia o charakterze niezakaźnym lub z drobnoustrojami niechorobotwórczymi dla człowieka). W ramach projektu zostaną wybudowane/zmodernizowane trzy oddzielne budynki, przystosowane do różnych zadań.

 1. DOTACJA CELOWA NA ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ FINANSOWANA Z BUDŻETU MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

Nazwa zadania: Utworzenie „Centrum przetwarzania i magazynowania danych bioinformatycznych” w PIWet-PIB

DOFINANSOWANIE 500 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 588 500,00 zł

Opis zadania:

Dotacja przeznaczona będzie na utworzenie specjalnej infrastruktury teleinformatycznej w  Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym. Jej celem będzie zarządzanie, przetwarzanie i  kuratela nad dużymi zasobami metadanych oraz danych biologicznych generowanych w trakcie sekwencjonowania następnej generacji (NGS).

PIWet-PIB jest jednym z wiodących, krajowych ośrodków naukowo-badawczych stosujących technologię NGS i analizy bioinformatyczne w obszarze kontroli łańcucha produkcji żywności oraz zdrowia zwierząt. Za generowanie i przetwarzanie danych genomicznych odpowiadają jednostki naukowe i wspomagające instytutu, m.in. Zakład Analiz Omicznych, Krajowe Laboratoria Referencyjne oraz Dział Systemów Informatycznych PIWet-PIB. Ich zadaniem jest utrzymanie funkcjonalności infrastruktury informatycznej, generowanie cyfrowych zapisów sekwencji i ich bioinformatyczna analiza, a także archiwizacja i udostępnianie tych danych w kontrolowanym zakresie.

Dotacja umożliwi modernizację istniejącej infrastruktury oraz jej doposażenie w nowe zasoby informatyczne. Pozwoli to na znaczące zwiększenie możliwości analitycznych PIWet-PIB, wdrożenie nowych kierunków badawczych oraz stworzenie zaplecza do bezpieczniejszego i kontrolowanego przetwarzania danych wrażliwych, pozostawiając je pod ścisłą pod kontrolą jednostek państwowych.

 1. DOTACJA CELOWA NA ZAKUP APARATURY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ FINANSOWANA Z BUDŻETU MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

Nazwa zadania: Chromatograf cieczowy z tandemowym spektrometrem mas

DOFINANSOWANIE 1 674 327,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 674 327,00 zł

Opis zadania:

Zakup wnioskowanego wyposażenia wynikał z konieczności podjęcia badań naukowych przez Zakład Higieny Pasz PIWet-PIB w zakresie rozwijania metod analitycznych dotyczących badania toksyn roślinnych (alkaloidy pirolizydynowe, alkaloidy tropowe) oraz alkaloidów sporyszu w paszach. Dodatkowo istnieje w naszym kraju potrzeba podjęcia badań naukowych w zakresie identyfikacji gatunkowej przetworzonego białka zwierzęcego, związanej ze zniesieniem tzw. "Feedbanu" oraz badań związanych z poszukiwaniem nowych źródeł białka dla żywienia zwierząt gospodarskich. Ponadto nowym kierunkiem badań naukowych, który zostanie podjęty w Zakładzie Higieny Pasz PIWet-PIB są badania środowiskowe mające za zadanie ocenę występowania substancji przeciwbakteryjnych w nawozach naturalnych i organicznych oraz ocenę ich wpływu na środowisko naturalne, dla których niezbędne jest zastosowanie czułej aparatury pomiarowej jaką chromatograf cieczowy z tandemową spektrometrią mas.

Posiadanie aparatury badawczej, takiej jak chromatograf cieczowy z tandemową spektrometrią mas, ważne jest w kontekście konieczności opracowania czułych metod analitycznych, a następnie podjęcie badań w zakresie określenia występowania m.in. alkaloidów w żywności i paszach. Jest to szczególnie ważne ze względu na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa konsumentów.

 1. DOTACJA CELOWA NA ZAKUP APARATURY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ FINANSOWANA Z BUDŻETU MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Nazwa zadania: Dofinansowanie zakupu chromatografu cieczowego sprzężonego z tandemowym spektrometrem mas (LC-MS/MS), koniecznego do realizacji zadań krajowego laboratorium referencyjnego w Zakładzie Higieny Pasz w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach

DOFINANSOWANIE 2 000 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 2 500 000,00 zł

Opis zadania:

Zakupu chromatografu cieczowego sprzężonego z tandemowym spektrometrem mas (LC-MS/MS, SCIEX Triple Quad™ 5500+ LC-MS/MS System QTRAP® Ready) dla potrzeb badań referencyjnych i urzędowych prowadzonych w Zakładzie Higieny Pasz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w zakresie wykrywania substancji przeciwbakteryjnych, niedozwolonych antybiotykowych stymulatorów wzrostu (NASW) w paszach oraz badania pasz leczniczych. Posiadanie wymienionego chromatografu jest niezbędne, między innymi, w związku z wydaniem nowych uregulowań prawnych dotyczących pasz leczniczych i pasz niedocelowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/4 z dnia 11.12.2018 r. w sprawie wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające dyrektywę Rady 90/167/EWG ustala dopuszczalne tolerancje w odniesieniu do składu paszy leczniczej, tj. do zawartości substancji czynnej. Dopuszczalna tolerancja, która będzie mieć zastosowanie wynosi ± 10%. Ponadto wyżej wymienione Rozporządzenie wprowadza również najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia krzyżowego substancjami czynnymi w paszach niedocelowych (Artykuł 7 i załącznik II przedmiotowego rozporządzenia). Tym samym przed Zakładem Higieny Pasz PIWet-PIB stoi wyzwanie opracowania metod opartych na technikach chromatograficznych, które pozwolą na wykrywanie i oznaczanie zanieczyszczeń krzyżowych na przyjętych maksymalnych poziomach. Dodatkowo Decyzja Komisji 2002/657/WE

i Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) z dnia 20 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2021/808 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych substancji wymienionych w załączniku II do decyzji 2002/657/WE, które dotyczą wyników metod analitycznych i ich interpretacji wyraźnie wskazują, iż za metody potwierdzające można uznać wyłącznie metody spełniające kryteria zapisane w ww. aktach prawnych czyli metody oparte o zastosowanie techniki chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS/MS). Otrzymane środki finansowe z MRiRW, z których została zakupiona aparatura pomiarowa (LC-MS/MS) są niezbędne do realizacji zadań związanych z urzędową kontrolą oraz działalnością referencyjną, której zadaniem jest prowadzenie badań w kierunku wykrywania i oznaczania substancji przeciwbakteryjnych w tym antybiotyków, sulfonamidów i chinolonów w paszach.

 1. DOTACJA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Nazwa zadania: Zakup macierzy dyskowych w ramach realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”

DOFINANSOWANIE 344 400,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 430 500,00 zł

Opis zadania:

Macierze dyskowe będą służyły do przechowywania danych, uzyskanych w trakcie realizacji zadania nr 45 „Analiza zużycia produktów leczniczych weterynaryjnych przeciwdrobnoustrojowych u wybranych gatunków zwierząt w Polsce”.

 1. DOTACJA CELOWA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne na potrzeby laboratoriów referencyjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

DOFINANSOWANIE 392 864,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 417 534,25 zł

Opis zadania:

Celem zakupu brzegowych przełączników sieciowych  jest wymiana wyeksploatowanej,
pracującej od 2008 roku infrastruktury teleinformatycznej, za pomocą
której udostępniane są usługi informatyczne w zakresie systemu CELAB.

Aparat do izolacji kwasów nukleinowych wykorzystywany będzie do izolacji materiału genetycznego w próbkach  dostarczanych do badań w kierunki grypy ptaków. 

Inkubator  z obiegiem C02 Używany do hodowli bakterii beztlenowych.

 

 1. ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Nazwa zadania: Wsparcie prac związanych z przygotowaniem planu strategicznego WPR na lata 2021-2027

DOFINANSOWANIE: 150 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 150 000,00 zł

Opis zadania:

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2023 roku zakłada, że każde państwo członkowskie przygotuje Plan Strategiczny dla WPR (dalej: Plan). Dokument ten będzie obejmował zarówno instrumenty I filara WPR, tj. płatności bezpośrednie oraz działania sektorowe w zakresie rynków rolnych, jak i II filara, czyli wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. W nowej perspektywie finansowej (lata 2023-2027) WPR nie będzie wdrażana w oparciu o zasadę zgodności realizowanych działań z ustalonymi na poziomie przepisów UE szczegółowymi wymaganiami, ale w oparciu o ocenę osiąganych efektów i realizowanych celów. Oznacza to o wiele większą odpowiedzialność państw członkowskich, nie tylko w sprawie wyboru interwencji dostępnych w ramach Planu, zasad i warunków dostępu do wsparcia, ale także precyzyjnego określenia rezultatów realizacji zaplanowanych interwencji (mierzonych odpowiednimi wskaźnikami), oraz stworzenia odpowiedniego systemu kontroli i monitorowania. Państwa członkowskie mają swobodę w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji objętych Planami i dostosowywania ich do krajowych uwarunkowań, ale projektowane przepisy wymagają także by takie ukierunkowanie interwencji było właściwie uargumentowane w Planie. Wymaga to zaangażowanie naukowców, ekspertów w proces przygotowania tego dokumentu w tym właściwego ukierunkowania.

Celem zadania jest wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w procesie przygotowania Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Z tego powodu, uwzględniając zakres kompetencji, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy zostanie przede wszystkim włączony w prace związane z procesem:

- weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia projektów analiz SWOT, potrzeb oraz innych analiz w zakresie ukierunkowania instrumentów wsparcia Planu Strategicznego WPR. Jest to ważne, ponieważ analizy SWOT stanowią podstawę do identyfikacji głównych potrzeb rolnictwa i obszarów wiejskich oraz zaprojektowania interwencji Planu WPR. Jednocześnie Plan Strategiczny WPR wymaga szerokich konsultacji na poziomie krajowym oraz uzgodnień z Komisją Europejską. Należy przewidywać, że w toku obu tych procesów zgłaszane będą liczne uwagi, propozycje i zastrzeżenia. Aby się do nich odnieść oraz wyprawować odpowiednie modyfikacje pierwotnie planowanych rozwiązań konieczne jest merytoryczne wsparcie ze strony instytutów naukowych, w tym PIWet-PIB, dysponujących szerokim zapleczem kadrowym i specjalistyczną wiedzą. PIWet-PIB będzie włączony w prace w zakresie wypracowania odpowiednich rozwiązań dotyczących celu 9 WPR pn. Poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, zapobiegania marnotrawieniu żywności, jak również dobrostanu zwierząt. Zakłada się, że prace nad analizami SWOT, potrzebami będą kontynuowane z uwagi na konieczność uwzględnienia nowych informacji, zarówno związanych z wynikami prac legislacyjnych na poziomie UE konsultacji publicznych oraz z KE.

- przygotowania propozycji sposobu dokonywania oceny wpływu (efekt netto) Planu Strategicznego WPR na dochody, konkurencyjność sektora rolno-spożywczego, klimat i środowisko, przedsiębiorczość, konsumenta, w tym określenie źródeł danych i sposobu ich pozyskiwania i metod badawczych. Ze względu na wymiar gospodarczy, środowiskowy i społeczny WPR ważne jest prowadzenie oceny jej efektów w sposób umożliwiający określenie całościowego jej wpływu na realizację w Polsce celów określonych na poziomie UE w rozporządzeniu w sprawie planów strategicznych. Z tego powodu w ramach zadania będzie badane, jak realizacja Planu Strategicznego WPR wpływa na konkurencyjność gospodarstw, emisje, jakość i zasoby wody, gleby, powietrza, bioróżnorodność, zatrudnienie, włączenie społeczne. Ponieważ WPR jest tylko jednym z czynników wpływających na stan ww. elementów, oszacowanie jej efektów netto wymaga wypracowania odpowiedniej metodyki badań i określenia źródeł danych niezbędnych do przeprowadzenia właściwej oceny. Zadanie będzie realizowane przez instytuty naukowe w tym PIWet-PIB, który będzie m.in. włączony w wypracowanie rozwiązań wynikających celu 9 WPR pn. Poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, zapobiegania marnotrawieniu żywności, jak również dobrostanu zwierząt.

Efektem realizacji zadania będzie aktualizacja projektu analizy SWOT, opracowania dotyczące ukierunkowania instrumentów WPR, oraz metodyka oceny wpływu Planu Strategicznego WPR na realizację celów WPR. PIW-PIB będzie realizował te zadania w zakresie posiadanych kompetencji.

 1. PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ NCBR W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW” (GOSPOSTRATEG)

 

 1. Nazwa zadania: Wprowadzenie innowacyjnej, taniej i przyjaznej środowisku metody higienizacji odpadów organicznych umożliwiającej ich wykorzystanie w nawożeniu

DOFINANSOWANIE: 1 828 137,80 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 828 137,80 zł

Opis zadania:

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Decyzją Nr DWP/GOSPOSTRATEG-III/107/2021 przyznał środki finansowe w wysokości 5 054 240,55 PLN na realizację projektu pt. ”Wprowadzenie innowacyjnej, taniej i przyjaznej środowisku metody higienizacji odpadów organicznych umożliwiającej ich wykorzystanie w nawożeniu” złożonego w ramach III Konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Projekt realizuje konsorcjum w skład którego wchodzą: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach będący liderem, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie. Projektem kieruje prof. dr hab. Tomasz Cencek

Zgodnie z umową zawartą w dniu 19.05.2021 r. Projekt realizowany jest od 1.01.2021 r. do 31.12.2023 r. Celem projektu jest opracowanie technologii higienizacji komunalnych osadów ściekowych i pozostałości po produkcji biogazu tzw. pofermentów z biogazowni rolniczych umożliwiającej spełnienie przez te substancje wymogów bezpieczeństwa warunkujących ich zagospodarowanie w nawożeniu. Cel ten osiągnięty ma być poprzez wysianie lub nasadzenie wybranych gatunków roślin na pryzmach osadów ściekowych i pofermentów. Rozwijające się systemy korzeniowe tych roślin i tworząca ryzosfera z silną aktywnością edafonu powinny przyspieszyć naturalne procesy zamierania patogenów w glebie. Spodziewany jest również dodatkowy efekt parazytobójczy po przyoraniu roślin, z których wiele wykazuje działanie bójcze w stosunku do geohelmintów. Dodatkowo przeprowadzona będzie analiza możliwości transmisji patogenów poprzez nawozowe wykorzystanie odpadów organicznych, a także weryfikacja norm dopuszczalnej zawartości elementów pasożytniczych i bakteryjnych w osadach ściekowych i pofermentach przeznaczonych do wykorzystania nawozowego i opracowanie rekomendacji do zmiany obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Oczyszczalnie ścieków komunalnych i biogazownie rolnicze są zakładami wpisującymi się w politykę proekologiczną. Głównym zadaniem oczyszczalni jest poprawa jakości wód powierzchniowych, a biogazowni - zagospodarowanie odpadów organicznych poprzez produkcję biometanu. Będąc jednak rozwiązaniem bardzo istotnych problemów środowiskowych, paradoksalnie stają się źródłem nowych. Głównym problemem generowanym przez te zakłady są odpady pozostające po procesie oczyszczania ścieku tzw. osady ściekowe, a po produkcji gazu tzw. pofermenty.

Osady ściekowe i pofermenty są odpadami organicznymi i ich odpowiednie zagospodarowanie jest coraz większym wyzwaniem na całym świecie. W latach ubiegłych prognozowano, że głównym sposobem ich zagospodarowania będzie spalanie. Okazało się jednak, że koszty są wysokie, ponadto spalarnie emitują duże ilości dwutlenku węgla. Lepszym rozwiązaniem jest ich wykorzystanie przyrodnicze. Jest to możliwe po spełnieniu szeregu bardzo restrykcyjnych warunków. Najtrudniejszymi do spełnienia są normy dotyczące ich bezpieczeństwa biologicznego i chemicznego. W odpadach tych mogą występować liczne patogeny: chorobotwórcze wirusy, riketsje, bakterie i grzyby oraz formy dyspersyjne pasożytów. Patogeny te przedostając się wraz z nawozami do gleb mogą stwarzać realne zagrożenie dla środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt. Z przeprowadzonej analizy wynika, że bardzo trudne jest pełne usunięcie patogenów z osadów i pofermentów. Koniecznym jest więc poszukiwanie rozwiązań alternatywnych do stosowanych obecnie i wdrażanie ich na szeroką skalę do działalności biogazowni i oczyszczalni ścieków.

Nowością proponowanego rezultatu projektu jest podejście do zagadnienia higienizacji. Zamiast procesów termicznych lub działań środkami chemicznymi – w obu przypadkach kosztownych i o niepewnej skuteczności, proponuje się wykorzystanie naturalnych procesów usuwania patogenów z podłoża, stwarzając takie warunki, aby procesy te zintensyfikować i maksymalnie skrócić czasowo. Mimo, że zagadnienia związane z higienizacją gleb poprzez zastosowanie wyselekcjonowanych gatunków roślin stosowanych jako tzw. nawóz zielony i wysiewanych jako plon główny, międzyplon lub poplon są znane w rolnictwie, procesy te nie były dotąd wykorzystywane w higienizacji osadów, nie były również prowadzone badania naukowe w tym kierunku. Stanowi to lukę badawczą, którą wypełnić mają rezultaty proponowanego projektu. Zakład Parazytologii o Chorób Inwazyjnych PIWet-PIB jako jedyne laboratorium w Europie rozszerza obszar zainteresowań również na znajdujące się w osadach ściekowych pasożyty.

Rezultatem projektu będzie możliwa do zastosowania nowatorska, sprawdzona w warunkach oczyszczalni i biogazowni, technologia fitosanityzacji osadów/pofermentów opisana w postaci dokumentacji technologicznej i rozpowszechniana przez MRiRW za pomocą informatorów i innych materiałów reklamowych. Nowością będzie również analiza ryzyka i określenie granicznych wartości zawartości form dyspersyjnych pasożytów w substancjach organicznych przeznaczonych do wykorzystania nawozowego. Koncepcja niniejszego projektu zakłada stworzenie konkretnych wytycznych, popartych pogłębionymi badaniami naukowymi, które w bezpośredni sposób będą mogły zostać wykorzystane przez MRiRW do kształtowania polityk rozwojowych na poziomie krajowym w perspektywie do 2028 roku.

 1. Nazwa zadania: Opracowanie strategii wykorzystania alternatywnych źródeł białka owadów w żywieniu zwierząt umożliwiającej rozwój jego produkcji na terytorium RP

DOFINANSOWANIE: 1 063 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 063 000,00 zł

Opis zadania:

Celem projektu jest opracowanie strategii rozwoju produkcji białka z owadów (PAP), poprzedzone przeprowadzeniem badań, na podstawie których nastąpi selekcja gatunków owadów możliwych do hodowli w warunkach RP. Kolejnym celem będzie określenie optymalnych parametrów hodowli owadów i technologii produkcji PAP oraz opracowanie zasad jego przetwarzania i stosowania w żywieniu zwierząt. Na podstawie otrzymanych wyników badań zostanie przeprowadzona analiza opłacalności zastosowania technologii produkcji PAP wraz z wytycznymi w jaki sposób tę technologię zastosować. Efektem końcowym projektu będzie opracowanie strategii rozwoju alternatywnego dla soi GMO białka owadziego.

 1. PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ NCBR W RAMACH PROGRAMU ERA-NET CO-FUND ICRAD

 

 1. Nazwa zadania: Charakterystyka specyficznej dla wirusa i gospodarza zdolności modulacji IFN typu I w szczepach wirulentnych i atenuowanych wirusa afrykańskiego pomoru świń

DOFINANSOWANIE: 567 732,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 567 732,00 zł

 

Opis zadania:

Genom wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) zawiera wiele genów odpowiedzialnych za unikanie odpowiedzi immunologicznej gospodarza, w tym m.in. geny hamujące wydzielanie interferonów – cytokin o działaniu przeciwwirusowym.

Celem projektu jest zidentyfikowanie genów odpowiedzialnych za hamowanie wydzielania interferonu typu I, a następnie wprowadzenie mutacji nakierowanej na zidentyfikowane geny. W projekcie równolegle zostaną zastosowane badania in vitro i badania in vivo.

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy podejmie współpracę w konsorcjum złożonym jednostek naukowych:

 • Centrum Biologii Molekularnej „Severo Ochoa” (Hiszpania)

 • Uniwersytet Ludwiga Maksymiliana w Monachium (Niemcy)

 • Szwedzki Narodowy Instytut Weterynaryjny (Szwecja).

Przewagą projektu jest zastosowanie innowacyjnej techniki single-cell RNA-sequencing (scRNA-seq) umożliwiającej śledzenie mechanizmów regulacji wydzielania interferonu w pojedynczych komórkach, identyfikację subpopulacji komórek, w których w/w regulacja zachodzi oraz identyfikację genów ulegających ekspresji w procesie hamowania wydzielania interferonu.

W dalszym etapie projektu w wirulentnych szczepach ASFV zidentyfikowane geny zostaną poddane mutacji z użyciem techniki CRISPR/Cas9/.

Rolą PIWet-PIB w projekcie jest pokierowanie badaniami klinicznymi w II etapach:

I etap – kliniczne porównanie szczepu wirulentnego (Arm07) i szczepu naturalnie atenuowanego (NH/P68). Izolacja jednojądrzastych komórek krwi obwodowej (PBMC) jako materiału do scRNA-seq. Porównanie siewstwa wirusa w płynie ustnym.

II etap – kliniczne porównanie 3 wariantów szczepów mutowanych przy pomocy CRISPR/Cas9, izolacja PBMC stanowiących materiał do porównania wpływu zastosowanych mutacji na wydzielanie interferonu typu I w organizmie gospodarza. Zbadanie siewstwa wirusa.

 1. Nazwa zadania: Przyszła strategia kontroli populacji gryzoni dla ochrony zdrowia świń i drobiu

DOFINANSOWANIE: 563 431,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 563 431,00 zł

Opis zadania:

Celem projektu jest ocena ryzyka, jakie stwarza obecność gryzoni, dla zdrowia trzody chlewnej i drobiu, jak również określenie, jak zmieni się to ryzyko w warunkach niedostatecznej kontroli występowania gryzoni. Gryzonie, oprócz spożywania i niszczenia paszy przeznaczonej dla zwierząt oraz niszczenia infrastruktury w budynkach gospodarskich i wokół nich, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Mogą nie tylko powodować stres u świń i drobiu, ale przede wszystkim stanowić wektory chorób zakaźnych, w tym schorzeń o dużym znaczeniu ekonomicznym (m.in. dyzenterii świń, choroby Aujeszkyego, zakażeń cirkowirusowych, zapalenia mózgu i mięśnia sercowego). Szczury wędrowne mogą być nosicielami grypy A i mogą uczestniczyć pośrednio w przenoszeniu ptasiej grypy między dzikim ptactwem, a drobiem. W przypadku innych chorób, takich jak afrykański pomór świń, gryzonie mogą działać jako wektor mechaniczny. Gryzonie odgrywają również rolę w epidemiologii leptospirozy i salmonellozy oraz w rozprzestrzenianiu opornych na antybiotyki szczepów bakteryjnych, takich, jak MRSA u zwierząt hodowlanych. Mogą przenosić infekcje od zakażonych świń lub drobiu i przenosić ją w obrębie gospodarstwa i pomiędzy gospodarstwami. Mogą one także pełnić rolę pomostu między dziką fauną, a żywym inwentarzem i powodować lokalne utrzymywanie się drobnoustrojów w środowisku nawet po likwidacji zwierząt w gospodarstwie i dezynfekcji po wybuchu choroby.

Kontrolowanie występowania gryzoni w gospodarstwach utrzymujących świnie i drób jest z powyższych względów istotnym zadaniem, realizowanym głównie poprzez stosowanie rodentycydów. Należy jednak mieć na uwadze, że obawy o bezpieczeństwo środowiska doprowadziły do zmian w przepisach europejskich i krajowych, które ograniczają stosowanie tych środków i stawiają nowe wyzwania dla efektywnego zarządzania gryzoniami w gospodarstwach. W związku z powyższym projekt RODENTGATE ma na celu określenie aktualnego zagrożenia, jakie wiąże się z obecnością gryzoni dla zdrowia zwierząt w produkcji trzody chlewnej i drobiu oraz wskazanie alternatywnych strategii wobec stosowanych dotychczas rodentycydów.

Cele szczegółowe projektu RODENTGATE obejmują udokumentowanie zmian dotyczących poziomu ryzyka wystąpienia chorób w stadach świń i drobiu podczas stosowania tradycyjnych metod deratyzacji oraz w sytuacji wystąpienia istotnych zmian w zakresie liczebności oraz składu gatunkowego gryzoni w gospodarstwach, jak również wskazanie alternatywnych, ekonomicznie zrównoważonych strategii zarządzania gryzoniami o potwierdzonej skuteczności.

 1. Nazwa zadania: Patogenna grypa ptaków nie podlegająca obowiązkowi zwalczania; determinanty zjadliwości nowo pojawiających się wirusów

DOFINANSOWANIE: 447 304,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 447 304,00 zł

Opis zadania:

Nowo pojawiające się wirusy są ciągłym i realnym zagrożeniem, a ich nieprzewidywalność w następstwie transmisji z naturalnego rezerwuaru do gatunku nowego gospodarza stanowi newralgiczny obszar wymagający szczególnej uwagi naukowców. Wirusy grypy ptaków typu A (AIV) stanowią problem w skali globalnej, powodując straty dla zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego i produkcji żywności zwierzęcego pochodzenia. Pod względem kryterium patogenności, AIV są klasyfikowane na szczepy o wysokiej zjadliwości (HPAI) i niskiej zjadliwości (LPAI) w oparciu o test dożylnej zjadliwości (IVPI) dla 6-tygodniowych kurcząt i/lub obecność licznych aminokwasów zasadowych w miejscu cięcia białka hemaglutyniny (HA). Szczepy LPAI zwykle powodują zachorowania o łagodnym przebiegu, niekiedy nawet bezobjawowym, podczas gdy szczepy HPAI powodują nawet 100% śmiertelność ptaków. Szczepy LPAI są klasyfikowane jako umiarkowanie zjadliwe, słabo zjadliwe i niezjadliwe. Umiarkowanie zjadliwe szczepy LPAI powodują bardzo zróżnicowany poziom śmiertelności w granicach 5% - 97%, przy czym najwyższa śmiertelność zależna od wieku występuje u młodych lub aktywnych reprodukcyjnie kur. Niedawne ogniska choroby w Belgii są przykładem, gdy szczep H3N1 AIV, formalnie sklasyfikowany jako LPAI (IVPI = 0,13) wywołał jednak 58% śmiertelność i 100% spadek produkcji jaj niosek SPF w warunkach doświadczalnych, potwierdzając sytuację w terenie. Drugi eksperyment z wykorzystaniem kur reprodukcyjnych brojlerów SPF wykazał, że badany szczep wirusa spowodował 70% śmiertelność. Wraz z globalnym wzrostem produkcji drobiu, ogniska LPAI wywołane przez zjadliwe podtypy stanowią rosnące zagrożenie na całym świecie. Co ważne, obejmują one podtypy inne niż szczepy H5 i H7 podlegające obowiązkowi zgłoszenia; na przykład: H9N2, H6N2, H6N1 oraz H3N1. Podwyższona patogenność tych szczepów została odtworzona w warunkach doświadczalnych u kurcząt SPF, wykluczając wpływ czynników zewnątrzpochodnych. Jednak pomimo umiarkowanej patogenności obserwowanej w warunkach terenowych i eksperymentalnych, wirusy te nie są klasyfikowane jako HPAI w teście IVPI. Podczas gdy ogniska HPAI w wielu krajach, w tym w krajach członkowskich UE, są rutynowo zwalczane przez depopulację stad zakażonych, tego rodzaju środki nie są dozwolone w przypadku szczepów nie należących do podtypów H5 i H7. W wielu obszarach świata szczepy LPAI niepodlegające obowiązkowi zwalczania stały się endemiczne zarówno w chowie niekomercyjnym jak i wielkoprzemysłowym. Dlatego niezwykle istotną potrzebą chwili jest lepsze zrozumienie mechanizmów i determinantów zjadliwości umiarkowanie patogennych szczepów LPAI niepodlegających obowiązkowi zwalczania.

Celem niniejszego projektu jest określenie czynników wpływających na zwiększoną zjadliwość LPAI u kur i przedstawicieli innych ptaków (w tym dzikich): kaczki krzyżówki, gęsi i gołębi oraz ekstrapolowanie wyników na tropizm do komórek gospodarza, w celu lepszej oceny potencjalnego ryzyka, jakie wirusy występujące w rezerwuarze zwierzęcym stwarzają dla drobiu (i na odwrót). Jako że wirusy te mogą mieć istotny wpływ na zdrowie zwierząt i ich dobrostan, zostaną określone biomarkery oraz opracowane narzędzia do przewidywania wysokiej zjadliwości wirusów innych niż H5 / H7.

 

 1. PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ NCN

 

 1. Nazwa zadania: Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem pasz antybiotykami

DOFINANSOWANIE: 527 703,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 527 703,00 zł

Opis zadania: Stosowanie antybiotyków u zwierząt służących do produkcji żywności jest jedną z najważniejszych obaw konsumentów. Nic dziwnego, oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest problemem zagrażającym zdrowiu publicznemu na całym świecie. Chociaż stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych w medycynie weterynaryjnej w Europie zmniejsza się, w Polsce taka tendencja nie zawsze jest widoczna. Co jeszcze bardziej niepokojące, stosowanie niektórych antybiotyków o krytycznym znaczeniu dla medycyny człowieka (takich jak polimyksyny i fluorochinolony) należy do największych w Europie. Środki przeciwdrobnoustrojowe są podawane zwierzętom wieloma drogami. U świń i drobiu podawanie ich z wodą pitną i w postaci paszy leczniczych jest preferowane ze względu na praktyczność takiego podejścia. Produkcja wysokiej jakości paszy leczniczej jest jednak wyzwaniem; ponadto kolejne partie paszy produkowane w tej samej firmie paszowej mogą ulec zanieczyszczeniu krzyżowemu. Komisja Europejska dostrzegła ten problem i zamierza wprowadzić prawne limity zanieczyszczenia krzyżowego pasz antybiotykami. Jednak w tym celu potrzebne są wiarygodne dane na temat możliwego wpływu niskich dawek antybiotyków podawanych zwierzętom przez dłuższy czas. Nasz projekt zamierza odpowiedzieć na tę potrzebę. Zamierzamy zweryfikować możliwy wpływ niskich dawek antybiotyków na zdrowie zwierząt i ludzi oraz środowisko. Podejście jest szerokie i obejmuje pojawianie się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz subtelny wpływ na fizjologię zwierząt, w tym metabolizm mikrobiomu związków bioaktywnych i immunologię. Doświadczenie na zwierzętach zostanie przeprowadzone na brojlerach. Sześć różnych antybiotyków (doksycyklina, flumechina, kolistyna, tiamfenikol, tiamulina, tylmikozyna) zostanie przetestowanych i porównanych z grupą kontrolną. Antybiotyki będą podawane w paszy przez cały okres odchowu w dawkach równych 2% maksymalnego zatwierdzonego stężenia. Analizowane będą następujące parametry: • Monitorowanie stanu klinicznego i wyników produkcyjnych; • Analizy histopatologiczne jelit i śledziony; • Zmiany w mikrobiomie jelitowym (odsetek określonych rodzajów/gatunków bakterii i występowanie genów oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe); • Aktywność metaboliczna mikrobiomu jelitowego, która może wpływać na fizjologię zwierząt; • Profil transkryptomiczny jelita ślepego, śledziony, wątroby i trzustki przedstawiający m.in. stan immunologiczny zwierzęcia; • Interakcje z enzymami CYP450 w wątrobie i jelitach, które mogą wpływać na działanie innych leków podawanych zwierzętom; • Pozostałości antybiotyków w mięśniach, wątrobie i nerkach; • Jakość mięsa. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ma przeprowadzić analizę ryzyka związanego z zanieczyszczeniem krzyżowym pasz antybiotykami. Prezentowany projekt dostarczy danych do takiej analizy. Ponadto wyniki projektu mogą być wykorzystywane przez producentów chcących hodować zwierzęta bez stosowania antybiotyków.

 

 1. Nazwa zadania: Kokcydiostatyki jonoforowe: ryzyko selekcji oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe – wpływ kliniczny i strategie interwencji

DOFINANSOWANIE: 1 444 663,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 2 159 183,00 zł

Opis zadania: Prowadzona obecnie intensywna produkcja kurcząt brojlerów jest silnie uzależniona od stosowanych w paszy kokcydiostatyków jonoforowych. Ponieważ jonofory nie są wykorzystywane w medycynie ludzkiej, powszechnie przyjmuje się, że ich wykorzystanie nie ma wpływu na zdrowie publiczne. Jednak najnowsze dowody sugerują, że jonofory mogą być przyczyną pojawiania się oporności na wankomycynę u enterokoków, czy promować szerzenie się oporności na inne środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) istotne z punktu widzenia medycyny, u bakterii Gram-dodatnich.

Celem proponowanego projektu jest: opisanie rezultatów stosowania jonoforów, określenie wpływu środków alternatywnych na klinicznie rozpowszechnianie się kluczowych genów oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. W ramach projektu zbadane zostaną mechanizmy oporność na jonofory u enterokoków i Staphylococcus aureus. W kontekście „One Health” przeanalizowane zostaną zróżnicowane geograficznie populacje drobiu, mięsa drobiowego pochodzącego z handlu detalicznego, próbki środowiskowe oraz izolaty ludzkie. Sekwencje pełnych genomów bakterii wykorzystane zostaną do analiz porównawczych oraz zbadania genetycznego podłoża oporności na jonofory. Uzyskane wyniki przyczynią się do lepszego zrozumienia wpływu stosowania jonoforów w produkcji drobiarskiej oraz na zdrowie publiczne. Równolegle oceniane będą strategie pozwalające na ograniczenie stosowania jonoforów w produkcji kurcząt brojlerów oraz wpływ jonoforów na szerzenie się genów AMR. Dostarczy to danych pozwalających na ograniczanie ryzyka transmisji AMR w rezerwuarach zwierzęcych, a w konsekwencji ryzyka dla ludzi. Wyniki badań będą stanowić ważny wkład do dyskusji na temat profilaktyki i zbalansowanego stosowania jonoforów w produkcji kurcząt brojlerów.

 1. Nazwa zadania: Badania nad epidemiologią alweokokozy na wybranych terenach endemicznych i nieendemicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania profili genetycznych Echinococcus multilocularis u żywicieli ostatecznych i ludzi

DOFINANSOWANIE: 316 800,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 316 800,00 zł

Opis zadania:

Echinococcus multilocularis to najniebezpieczniejszy pasożyt na Półkuli Północnej, który
wywołuje alweokokozę (AE), chorobę o ponad 90% wskaźniku śmiertelności w przypadku braku
odpowiedniego leczenia. Zarażenie następuje przez połknięcie jaj pasożyta wydalanych do środowiska z kałem zarażonych żywicieli ostatecznych, głównie lisów. Pomimo coraz lepszej wiedzy na temat zróżnicowania genetycznego E. multilocularis, cyrkulacja genotypów tasiemca w środowisku i między żywicielami jest wciąż tajemnicą. Zatem, w projekcie skupiamy się głównie na badaniu profili
genetycznych u żywicieli ostatecznych E. multilocularis i ludzi w wybranych rejonach Polski, biorąc pod uwagę ich aktualny status epidemiczny. Ogromne znaczenie ma zbadanie związku między profilami genetycznymi a zdolnością infekowania ludzi. Dodatkowo, podejmiemy próbę ustalenia roli psów w epidemiologii alweokokozy.

Badania będą prowadzone na terenie dwóch województw, endemicznego warmiosko-mazurskiego i nieendemicznego pomorskiego. Próby pochodzące od lisów, psów i ludzi chorych na AE będą badane na obecnośd E. multilocularis z użyciem technik molekularnych. Następnie, profile genetyczne izolatów pasożyta zostaną zbadane z użyciem markerów mitochondrialnych oraz mikrosatelitarnych oraz nową metodą dynamicznej reprezentacji DNA.

Oczekujemy, że wyniki naszych badao dostarczą precyzyjnej i obiektywnej informacji o prewalencji pasożyta i jego genotypów u dzikich i domowych żywicieli ostatecznych, a także roli psów w transmisji pasożyta na człowieka. W rezultacie, badania proponowane w projekcie uzupełnią krajową i światową lukę w wiedzy o epidemiologii alweokokozy. Projekt jest zgodny ze światowymi trendami w badaniach środowiskowych dotyczących występowania zagrożeo dla zdrowia i życia ludzi. Informacja na temat zróżnicowania genetycznego E. multilocularis jest konieczna, aby uzupełnid badania nad dynamiką transmisji pasożyta i w konsekwencji stworzyd nowe strategie monitoringu i kontroli oraz rzucid światło na związek między profilem genetycznym pasożyta i patogenicznością. Poprzez zastosowanie nowej metody dynamicznej reprezentacji DNA uzupełnimy dane na temat zróżnicowania genetycznego izolatów otrzymywane klasycznymi metodami genotypowania. Ponadto, wykazanie poziomu zarażenia psów na terenach endemicznych i nieendemicznych, wiejskich i miejskich pozwoli na zrozumienie czy, i gdzie psy mogą stanowid realne zagrożenie dla właścicieli.

 1. Nazwa zadania: Mechanizm patogenezy wrzodziejącej martwicy skóry - śmiertelnej choroby ryb łososiowatych

DOFINANSOWANIE: 1 267 228,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 267 228,00 zł

Opis zadania:

Celem pracy jest poznanie mechanizmu patogenezy wrzodziejącej martwicy skóry (UDN) - śmiertelnej choroby atakującej skórę ryb łososiowatych, głównie łososia (Salmo salar) i troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta). Zarówno troć wędrowna jak i łosoś (Salmo salar), to ryby anadromiczne należące do tego samego rodzaju i uważane za jeden z najbardziej ekonomicznie, biologicznie i społecznie ważnych gatunków ryb, zapewniający istnienie komercyjnych i rekreacyjnych połowów wzdłuż wybrzeży Atlantyku i Bałtyku. Również troć wędrowna, podobnie jak inne ryby anadromiczne, odgrywa ważną rolę w utrzymaniu ogólnej równowagi ekosystemów. Projekt koncentruje się na niezwykle ważnej kwestii ochrony różnorodności biologicznej. W regionie bałtyckim troć wędrowna rozmnaża się naturalnie w 25 rzekach, a niektóre z tych populacji są wspierane przez zarybianie. W Polsce troć wędrowna występuje w wielu pomorskich rzekach oraz dorzeczu Odry i Wisły. Połowy troci w całości (przybrzeżne, rzeczne i morskie) w latach 1972–1994 wahały się w niewielkim zakresie i osiągały wielkość od 50 do 200 ton. Tylko wyjątkowo w 1990 r. było to około 500 ton. Począwszy od 1995 r. połowy stale wzrastały, osiągając w 2002 r. aż 863 tony. Po 2002 r. połowy systematycznie spadały. Wśród przyczyn stałego spadku połowów troci wędrownej obserwowanego od 2002 r. można poważnie rozważyć UDN, ponieważ po kilku dekadach względnego spokoju w 2007 r. odnotowano wybuch UDN w rzekach pomorskich. Spowodowane przez UDN, poważne straty troci wędrownej, zagrażają zachowaniu zasobów genetycznych tego cennego gatunku. Najcięższy przebieg choroby w Polsce zaobserwowano u ryb z rzeki Słupi, gdzie 74,7% osobników złowionych w 2007 r. wykazywało objawy kliniczne UDN. Objawy kliniczne sugerują zakaźną (grzybiczą / bakteryjną i / lub wirusową) etiologię choroby. Jednak to, co zwykle obserwujemy, tj. dramatycznie zaatakowane ryby, pokryte wrzodami i pleśnią, jest tylko ostatnim etapem choroby. Nie wiemy, co inicjuje proces patologiczny. Rozwiązanie tej zagadki jest kluczem do wyjaśnienia mechanizmu patogenezy choroby. Jak dotąd nie wykryto wirusa jako czynnika patogennego związanego z UDN. Jednak ponad 40 lat temu wykazano, że filtraty z tkanek dotkniętych UDN mogą przenosić chorobę na zdrowe ryby. Wczesne próby poszukiwania wirusa związanego z UDN, oparte na transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej, nie powiodły się. Odpowiedź na powyższe pytania i hipotezy oraz wyjaśnienie patologicznej natury zespołu chorobowego wymaga możliwie najszerszych badań. Kompleksowe podejście zaproponowane w projekcie obejmuje szeroki zakres metod, począwszy od klasycznych badań histopatologicznych, mikroskopii elektronowej i badań wirusologicznych, a skończywszy na zastosowaniu innowacyjnych metod w dziedzinie toksykologii, proteomiki i genomiki. W tym celu proponujemy badanie zakaźnego charakteru zespołu UDN (poszukiwanie bakterii, wirusów i / lub grzybów prawdopodobnie zaangażowanych w rozwój choroby). Badania wirusologiczne będą się składać z dwóch części: i) eksperymentów in vivo i ii) wyszukiwania wirusów w oparciu o NGS (Next Generation Sequencing). Celem eksperymentów in vivo jest zweryfikowanie możliwości przeniesienia patogenu z UDN na zdrowe ryby. Badania oparte na NGS próbek kwasu nukleinowego z tkanek ryb dotkniętych UDN zostaną przeprowadzone przy użyciu wysokoprzepustowego sekwencjonowania na platformie illumina, a następnie analizy bioinformatycznej. Poszukiwanie bakterii i grzybów zaangażowanych w UDN zostanie przeprowadzone przy użyciu rutynowych, akredytowanych metod (testy API). Planujemy również badanie histopatologiczne, TEM oraz SEM zmienionych patologicznie tkanek. Zbadany zostanie również ewentualny aspekt toksykologiczny (dioksyny i związki pokrewne) oraz poziom pierwiastków śladowych w tkankach troci. Wreszcie planowana jest analiza proteomiczna tkanek ryb dotkniętych UDN. Wierzymy, że tak szeroki zakres badań, niedostępnych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy wielu badaczy próbowało wyjaśnić patogenezę choroby i dostępnych obecnie, doprowadzi do wyjaśnienia mechanizmu syndromu UDN.

 1. Nazwa zadania: Interakcje gospodarz-patogen jako czynnik stymulujący ewolucję wirusów grypy zwierząt: badania nad molekularnymi podstawami adaptacji i zjadliwości wirusa oraz odpowiedzią gospodarza na zakażenie

DOFINANSOWANIE: 1 239 100,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 239 100,00 zł

Opis zadania:

Wirus grypy należy do najbardziej zmiennych patogenów. Występuje on w licznych odmianach antygenowych i jest zdolny do zakażania wielu gatunków gospodarzy. Ta duża różnorodność odmian wirusa jak i organizmów gospodarzy sprawia, że choroba może przyjąć bardzo zróżnicowaną formę, od bezobjawowej po bardzo ciężką, mogącą zakończyć się śmiercią zakażonego organizmu. Podczas zakażenia wzajemne oddziaływania między wirusem i gospodarzem wpływają na przebieg choroby oraz na to, jakie warianty wirusa będą w stanie przetrwać i przenieść się na kolejne osobniki. Z tego względu badania w projekcie obejmują dwa aspekty: zmiany w organizmie gospodarza podczas zakażenia oraz zmiany w wirusie podczas zakażenia.

Pierwszym celem badań jest wykrycie i charakterystyka wirusów grypy ptaków występujących w regionach Polski i Chin znanych z faktu przebywania tam dużej liczby dzikich ptaków przybywających z różnych stron świata. Poznanie sekwencji zidentyfikowanych wirusów pozwoli na uzyskanie informacji na temat powiązań tych zarazków z innymi wirusami grypy ptaków występującymi w innych częściach świata.

Przebieg zakażenia wirusem grypy zależy od wielu czynników. Jednym z nich są właściwości samego wirusa zakodowane w jego genomie. Wirusy o bardzo podobnych genomach mogą wywoływać zakażenia o różnym przebiegu, a może to wynikać tylko z jednej lub kilku różnic w sekwencji białek wirusowych. Z tego względu ważne jest poznanie mutacji, które mogą powodować zwiększenie zjadliwości wirusa dla danego gatunku gospodarza. Dlatego w projekcie będziemy poszukiwać mutacji w wirusach grypy ptaków, które mogą odpowiadać za ich zwiększoną zjadliwość dla myszy, będących modelem reprezentującym ssaki, w tym człowieka. Z kolei poszukiwanie podobnych mutacji wpływających na zjadliwość wirusa dla kaczek, pozwoli lepiej poznać rolę tych ptaków w utrzymywaniu i rozprzestrzenianiu wirusów. Jedną z głównych mutacji powodujących wzrost zjadliwości jest zmiana w miejscu cięcia białka hemaglutyniny. To właśnie mutacje w tym regionie warunkują powstanie wirusów o wysokiej patogenności (HPAI), jednak sam proces nie jest dobrze poznany. Z tego względu w badaniach będziemy prowadzić pasaże wirusa posiadającego miejsce cięcia pośrednie pomiędzy wirusami o niskiej i wysokiej zjadliwości i jednocześnie śledzić pojawianie się kolejnych aminokwasów w tym regionie. Badania te pozwolą określić dynamikę „fazy przejściowej”, którą w naturze bardzo rzadko udaje się uchwycić.

Kolejnym realizowanym zadaniem będzie ocena różnorodności wirusa namnażającego się w organizmach różnych gatunków ptaków. Różnorodność ta ma bardzo duże znaczenie dla właściwości przystosowawczych wirusa. Obserwuje się, że niektóre gatunki drobiu (głównie przepiórki) odgrywają rolę gospodarza pośredniego, sprzyjającego adaptacji wirusa do innych gatunków. Jednak przyczyny tego zjawiska nie są znane. Jednym z czynników może być fakt, że u gatunków tych wirus namnaża się intensywnie, jednak ptaki nie chorują, co umożliwia jego „ciche” rozprzestrzenianie się. Kolejną przyczyną może być generowanie przez te gatunki wirusa charakteryzującego się dużą różnorodnością, co z kolei ułatwia jego przystosowanie do kolejnych gatunków. Badania te pozwolą ocenić, jak gospodarz wpływa na wirusa. Z drugiej strony, poznanie mechanizmów odpowiedzi immunologicznej gospodarza w narządach będących głównym miejscem namnażania się wirusa pozwoli na głębszą ocenę wpływu wirusa na gospodarza.

Jednym z czynników mogących wpływać na wydajność replikacji wirusa jest modyfikacja RNA wirusowego polegająca na jego metylacji. Wstępne badania wykazały, że tego rodzaju modyfikacja odgrywa ważną rolę w zakażeniu wirusami podtypu H5 i H7. Dalsze doświadczenia pozwolą lepiej poznać wpływ i mechanizm metylacji na replikację, wirulencję i patogenezę zakażeń różnymi wirusami grypy ptaków w organizmie ssaków.

 

 1. Nazwa zadania: Charakterystyka molekularna wirusa zakaźnej martwicy trzustki ryb łososiowatych i jego udział w koinfekcji

DOFINANSOWANIE: 210 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 210 000,00

Opis zadania:

1. Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza

Celem badań jest charakterystyka molekularna wirusa zakaźnej martwicy trzustki ryb łososiowatych (IPN),określenie serotypów wirusa występujących na terenie Polski przy użyciu technik molekularnych oraz sekwencjonowanie wybranych izolatów w celu stworzenia drzewa filogenetycznego i scharakteryzowania pochodzenia polskich szczepów wirusa IPN, a także przeprowadzenie sekwencjonowania nowej generacji (ang. Next Generation Sequencing) genów VP1, VP2, VP3, VP5 wirusa i określenie roli tych genów w wirulencji, a także ustalenie za pomocą cytometrii przepływowej roli wirusa IPN w podwójnych infekcjach m.in. poprzez określenie apoptozy w komórkach linii komórkowych i komórkach krwi ryb łososiowatych, a także wpływ czynników takich jak interferon na zakażenia wirusowe oraz ekspresja genów receptora TLR3 w poszczególnych narządach pstrągów tęczowych w odpowiedzi na pojedyncze i podwójne zakażenie wirusowe.

2. Zastosowana metoda badawcza/metodyka:

Do badań niezbędne będą linie komórkowe BF-2 i EPC w celu namnożenia zarchiwizowanych izolatów wirusa IPN. Po pojawieniu się efektu cytopatycznego zostanie przeprowadzona izolacja materiału genetycznego wirusa IPN za pomocą komercyjnego zestawu do izolacji RNA „Total RNA” A&A Biotechnology. Następnie zostanie przeprowadzona potwierdzająca identyfikacja materiału genetycznego przy użyciu metody odwrotnej transkrypcji i odwrotnej transkrypcji w czasie rzeczywistym. Otrzymane produkty reakcji posłużą do sekwencjonowania, a otrzymane wyniki wykorzystane zostaną do badań filogenetycznych w celu poznania pochodzenia polskich szczepów wirusa IPN. Sekwencje wybranych izolatów zostaną wykorzystane do Next Generation Sequencing (metoda sekwencjonowania następnej generacji). Za pomocą odpowiedniego oprogramowania bioinformatycznego np. Geneious zostanie stworzone drzewo filogenetyczne wraz z polskimi sekwencjami oraz sekwencjami pochodzącymi z bazy Genebank. Na tej podstawie zostanie sprawdzona przynależność polskich izolatów do odpowiednich serotypów, a także do sprawdzenia ewentualnych mutacji głównie w segmencie A, genie VP2, który zawiera markery wirulencji i ma szczególnie taxonomiczne znaczenie do genotypowania oraz w genie VP5, VP4, VP3. Linie komórkowe BF-2, EPC, CHSE-214 oraz RTG (komórki gonad pstrąga tęczowego) zostaną zakażone wybranymi szczepami wirusa IPN (różne serotypy), a następnie zakażone wirusami IHN, VHS, SAV w celu określenia apoptozy komórek linii komórkowych podczas koinfekcji oraz sprawdzenia mechanizmów obronnych jakie zachodzą w komórce – indukcja interferonu pod wpływem zakażenia wirusowego (metoda molekularna – real time PCR). W badaniach koinfekcji in vivo analizowane będą komórki krwi oraz narządy wewnętrzne pstrągów tęczowych – apoptoza metodą cytometrii przepływowej oraz ekspresja genu interferonu oraz receptora TLR3 metodą real time PCR.

3. Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki

Powodem podjęcia danej tematyki badawczej był brak informacji odnośnie stale pojawiających się szczepów wirusa zakaźnej martwicy trzustki w Polsce. Można jedynie wysnuć wnioski na temat czy występujące na terenie Polski szczepy są patogenne czy nie, lecz nie wiadomo czy należą do izolatów europejskich (A2-A5), czy może pomiędzy nimi występują izolaty ze Stanów Zjednoczonych (A1) i Kanady (A6-A9). Pomiędzy różnymi serotypami/serogrupami występuje wysoki poziom antygenowej różnorodności i różnic w wirulencji i patogeniczności. Główną rolę w wirulencji odgrywa gen VP2, jednakże przypisuje się ją również innym genom np. VP1, VP3 i VP5. Poznanie tych informacji pozwoliłoby scharakteryzować polskie szczepy wirusa IPN i przyporządkować je do odpowiedniej serogrupy/serotypu. Ponadto poznanie mechanizmów jakie są indukowane podczas zakażenia podwójnego (koinfekcji) z udziałem wirusa zakaźnej martwicy trzustki ryb łososiowatych (IPNV), a wirusami zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHNV), wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHSV), śpiączki ryb łososiowatych (SAV), miałoby ogromne znaczenie dla stanu zdrowotnego ryb, ponieważ zakażenie wirusem IPN prawdopodobnie chroni nosicieli przed namnażaniem innego wirusa. Jest to temat niezwykle istotny z punktu widzenia hodowców ryb łososiowatych (czyli m.in. hodowców pstrągów tęczowych, których w Polsce jest znaczna ilość), którzy borykają się z wyżej wymienionymi jednostkami chorobotwórczymi.

 1. Nazwa zadania: Ocena patogenności wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 dla kaczek krzyżówek i mew srebrzystych - wpływ homo- i heterologicznej odpowiedzi immunologicznej na przebieg kliniczny, dynamikę replikacji oraz zmienność genetyczną wirusa

DOFINANSOWANIE: 958 160,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 958 160,00 zł

Opis zadania:

Wirusy grypy to jedne z najbardziej zmiennych zarazków występujących w przyrodzie. Z uwagi na nieprzewidywalne efekty tej zmienności, pojawiające się cykliczne u ludzi i zwierząt nowe odmiany wirusa budzą uzasadniony niepokój. Jednym z nowych wariantów wirusa grypy jest wirus oznaczany symbolem H5N8, który wywołał dużą epidemię u dzikich ptaków i drobiu w Europie (w tym w Polsce) w 2016/2017 roku. Powstał on w procesie zwanym „reasortacją” i polegającym na „wymieszaniu się” elementów genomu pomiędzy wirusami grypy o różnym pochodzeniu. W omawianym przypadku był to wysoce patogenny wirus H5N1 oraz nisko patogenne wirusy pochodzące od dzikich ptaków. Powstały w ten sposób wariant jest swoistą „hybrydą” niekorzystnych cech: z jednej strony jest dobrze przystosowany do niektórych gatunków dzikich ptaków, u których nie wywołuje objawów chorobowych, a z drugiej strony zachował wysoką zjadliwość dla drobiu.

Jak do tej pory nie udało się zidentyfikować które gatunki ptaków mogą pełnić rolę bezobjawowych przenosicieli wirusa H5N8, chociaż na jednym z pierwszych miejsc plasuje się kaczka krzyżówka, której wysoką oporność na zakażenie wykazano w doświadczeniach z użyciem wirusa H5N1. Z kolei obserwacje terenowe wskazują, że mewa srebrzysta jest gatunkiem wrażliwym na zakażenie, chociaż z drugiej strony była też jedynym klinicznie zdrowym ptakiem, u którego wykryto w Polsce wirus H5N8 (w pozostałych przypadkach były to ptaki padłe). Wydaje się więc bardzo prawdopodobne, że wrażliwość na zakażenie jest zależna nie tylko od gatunku, ale również od przebytych wcześniej bezobjawowych zakażeń wirusami o niskiej zjadliwości. Niewykluczone, że uprzedni kontakt z wirusem, szczególnie z tej samej grupy tzw. antygenowej (np. nisko zjadliwy wirus podtypu H5), może znacznie łagodzić przebieg zakażenia u osobników, które – gdyby były w pełni wrażliwe – prawdopodobnie nie przeżyłyby infekcji. Brak jest również odpowiedzi na pytanie, czy kontakt z najpowszechniej występującymi u wspomnianych ptaków wirusami: H3N8 (krzyżówki) i H13N6 (mewy) łagodzi przebieg zakażenia. Kolejnym słabo zbadanym obszarem jest wpływ uprzednio przebytych zakażeń na selekcję nowych wariantów wirusa. Wiemy, że takie zjawisko występuje u ludzi i zwierząt w obliczu tzw. „presji immunologicznej” związanej ze stosowaniem szczepień. Nie wiadomo jednak, czy- i na ile przebyte zakażenia naturalne u dzikich ptaków również wpływają na ten proces.

Celem proponowanego projektu jest ocena patogenności nowego wirusa H5N8 dla kaczek krzyżówek i mew srebrzystych, zarówno osobników w pełni wrażliwych jak i po uprzednim kontakcie z wirusami o niskiej zjadliwości. Badany będzie przebieg kliniczny, czas utrzymywania się bezobjawowego siewstwa wirusa, a także które narządy są w największym stopniu celem ataku wirusa. Ocenie zostanie również poddany wirus wydalany przez zakażone ptaki, a zastosowanie nowoczesnej metody głębokiego sekwencjonowania pozwoli prześledzić proces tworzenia nowych wariantów.

Podjęte badania pozwolą lepiej zrozumieć rolę dzikich ptaków w rozprzestrzenianiu wirusa grypy H5N8, który na przełomie 2016/2017 roku spowodował w produkcji drobiarskiej w Europie straty ekonomiczne na niespotykaną dotąd skalę. Ich wyniki posłużą do bardziej ukierunkowanego monitorowania zakażeń tym wirusem w populacji ptaków dzikich, pozwolą bardziej precyzyjnie prognozować związane z nim zagrożenie oraz lepiej organizować działania prewencyjne w odniesieniu do drobiu.

 1. Nazwa zadania: Interakcje mikotoksyn i antybiotyków w układzie pokarmowym i immunologicznym świni – badania in-vitro

DOFINANSOWANIE: 964 725,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 964 725,00 zł

Opis zadania:

Mikotoksyny są wtórnymi metabolitami grzybów pleśniowych, które toksycznie oddziałują na ludzi, zwierzęta i rośliny doprowadzając do ich chorób oraz poważnych strat ekonomicznych. Zanieczyszczenie żywności i pasz mikotoksynami stanowi trudny i narastający problem na całym świecie. Pod względem agro-ekonomicznym największe znaczenie mają mikotoksyny należące do grupy trichotecenów, w tym deoksyniwalenol (DON). Narażenie zwierząt na DON i inne mikotoksyny wynika przede wszystkim ze spożycia skażonych pasz. Toksyny grzybicze doprowadzają do rozmaitych zaburzeń o charakterze ostrym i przewlekłym. Najbardziej wrażliwe na zatrucie mikotoksynami są zwierzęta monogastryczne, przy czym poszczególne toksyny mogą cechować się różną toksycznością w odniesieniu do poszczególnych gatunków zwierząt. W przypadku DON najbardziej wrażliwymi zwierzętami są świnie. Długotrwałe narażenie świń na bardzo niskie dawki DON doprowadza do zaburzeń funkcjonowania układu pokarmowego oraz immunologicznego. Bardzo dokładne opisy toksycznego działania DON wskazują, że toksyna ta zwiększa przepuszczalność bariery jelitowej, co nasila ryzyko nadmiernego wchłaniania wielu ksenobiotyków, czy nawet patogenów przy jednoczesnym osłabianiu układu odpornościowego. Z drugiej strony, w hodowli świń zdarzają się czasami sytuacje kiedy nieuniknione jest doraźne zastosowanie antybiotyków. Skuteczność antybiotykoterapii zależy w dużej mierze od biodostępności antybiotyków oraz aktualnego stanu układu immunologicznego. Skoro wiadomo, że DON zaburza prawidłowe funkcjonowanie jelita oraz układu odpornościowego postanowiono ocenić czy jednoczesne zastosowanie tej toksyny i wybranych antybiotyków doprowadzi do interakcji w obrębie narządów/układów docelowego działania DON. Selekcja antybiotyków do badania interakcji z DON odzwierciedla częstotliwość i ilość leków stosowanych w terapii świń. W Europie do najczęściej stosowanych antybiotyków u świń należą doksycyklina, tylozyna/tiamulina. amoksycylina, benzylopenicyliny i kolistyna. Biorąc pod uwagę te dane do oceny interakcji pomiędzy DON a antybiotykami autorzy projektu postanowili wykorzystać doksycyklinę, amoksycylinę i tiamulinę. W celu realizacji zamierzonych celów projektu wykorzystane zostaną trzy modele eksperymentalne. Wpływ DON w połączeniu z wybranymi antybiotykami (każdym osobno) na strukturę i funkcjonowanie jelita oceniany będzie w modelu komórkowym IPEC-J2 oraz w modelu świńskich eksplantów jelitowych. Obydwa modele doświadczalne spełniają kryteria badań alternatywnych i nie wymagają bezpośredniego wykorzystania zwierząt. Komórki IPEC-J2 są świńskimi enterocytami pozyskanymi z jelita czczego noworodków i zostaną wykorzystane do oceny charakteru i mechanizmu interakcji pomiędzy DON a antybiotykami. Natomiast świńskie eksplanty jelitowe pobierane będą od zwierząt rutynowo poddawanych ubojowi w rzeźni i wykorzystane zostaną w doświadczeniach, w których ilościowo oceniane będzie wchłanianie DON i wybranych leków. Wszystkie pobrane podczas badania wchłaniania próbki poddane będą dokładnej szczegółowej analizie techniką LC-MS/MS. Natomiast efekt jednoczesnego oddziaływania DON i antybiotyków na układ immunologiczny oceniony zostanie poprzez analizę cytokin.

 

 1. Nazwa zadania: Biomarkery mikotoksyn u trzody chlewnej

DOFINANSOWANIE: 1 124 907,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 124 907,00 zł

Opis zadania:

Mikotoksyny to duża grupa drugorzędowych związków wytwarzanych przez określone rodzaje pleśni. Powszechnie występują w środowisku naturalnym a w szczególności w żywności wytworzonej ze zbóż. Występują również powszechnie w paszach dla zwierząt. Od lat znana jest ich toksyczność obejmująca, w zależności od mikotoksyny działanie kancerogenne, estrogenne, mutagenne, teratogenne i immunotoksyczne.

Wśród zwierząt gatunkiem szczególnie narażonym na działanie mikotoksyn są świnie. Mikotoksykozy są zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania większości narządów świń jak również rozrodu. Dąży się zatem do ograniczenia wpływu mikotoksyn na zwierzęta poprzez m.in

kontrolowanie poziomów mikotoksyn w paszy i produktach paszowych. W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabrała ocena narażenia poprzez analizę biomarkerów narażenia na mikotoksyny. W przypadku mikotoksyn biomarkerami narażenia nazywamy m.in. związki macierzyste lub ich metabolity występujące w tkankach, płynach ustrojowych i wydalinach zwierząt. Badania takie, prowadzone do tej pory w dość wąskim zakresie, obejmowały analizę biomarkerów mikotoksyn we krwi i moczu trzody.

Celem projektu jest opracowanie metodyki oznaczania biomarkerów mikotoksyn w płynach ustrojowych i przebadanie ich zanikania w trakcie doświadczanie z udziałem zwierząt. Opracowana metodyka badawcza zostanie wykorzystana do analizy próbek płynów ustrojowych wydalin i sierści zwierząt, którym zostanie podana pasza zawierająca podwyższone poziomy mikotoksyn. W drugiej części projektu, metoda zostanie zastosowana do monitoringu biomarkerów

mikotoksyn na trzech fermach trzody chlewnej na przestrzeni całego cyklu produkcyjnego.

Realizacja celów projektu w znaczący sposób przyczyni się do poprawy diagnostyki mikotoksykozy u trzody chlewnej poprzez stworzenie nowoczesnego narzędzia diagnostycznego. Wyniki doświadczeń z udziałem zwierząt pozwolą na uzupełnienie wiedzy na temat toksykokinetyki biomarkerów dwóch najczęściej występujących mikotoksyn – deoksyniwalenolu i zearalenonu.

Wyniki projektu przyczynią się do lepszego poznania mechanizmów oddziaływania mikotoksyn na zwierzęta, co przyczyni się do ograniczenia negatywnego wpływu tych związków na zwierzęta, zmniejszenia strat w hodowli trzody i poprawy wyników ekonomicznych

 

 1. Nazwa zadania: Badanie możliwości przechodzenia metronidazolu i oksytetracykliny do produktów pszczelich po eksperymentalnym podaniu pszczołom miodnym (Apis mellifera L.) i ich toksyczność ostra dla pszczół

DOFINANSOWANIE: 491 500,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 491 500,00 zł

Opis zadania:

1. Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza

Choroby bakteryjne i pierwotniacze pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) mogą poważnie zmniejszyć populację pszczół i obniżyć produkcję produktów pszczelich powodując znaczne szkody dla przemysłu pszczelarskiego. Do grupy najbardziej rozpowszechnionych chorób pszczół, a tym samym powodujących poważne problemy ekonomiczne, należą zgnilec amerykański (AFB), zgnilec europejski (EFB) i nosemoza. Infekcje te zazwyczaj zwalczane są przy użyciu leków przeciwdrobnoustrojowych. Jednakże ich stosowanie w pszczelarstwie w krajach Unii Europejskiej nie jest prawnie dopuszczone, gdyż nie ma dla nich wyznaczonych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (MRLs, ang. Maximum Residue Limits) w miodzie. W konsekwencji, nielegalne stosowanie tych leków może doprowadzić do gromadzenia się ich pozostałości w produktach pszczelich takich jak miód, wosk czy propolis, które to utożsamiane są z naturalnymi i prozdrowotnymi produktami. Produkty te znajdują ważne zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym oraz farmaceutycznym i dlatego wymagają wysokiej jakości i nie powinny zawierać żadnych pozostałości substancji obcych. Jednakże potencjalnie toksyczne substancje rozpuszczone lub wbudowane w miód, wosk czy propolis mogą być później uwalniane, kiedy wykorzystywane są jako żywność, stosowane w przemyśle kosmetycznym lub farmaceutycznym, przez co mogą stanowić zagrożenie dla ludzi. Metronidazol (MNZ) należący do nitroimidazoli i oksytetracyklina (OTC) z grupy tetracyklin są powszechnie stosowane w zwalczaniu wyżej wymienionych chorób. MNZ został zakwalifikowany przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) do grupy 2B obejmującej substancje potencjalnie rakotwórcze dla człowieka, a obecność OTC w żywności pochodzenia zwierzęcego może prowadzić do oporności na leki i reakcji alergicznych u ludzi. Aby zapobiec powstawaniu zanieczyszczeń produktów pszczelich, możliwość przechodzenia i losy tych toksycznych leków muszą być zbadane by określić, czy i jak są one eliminowane przez układ.

Dlatego celem projektu jest zbadanie możliwości przechodzenia MNZ i OTC do produktów pszczelich po eksperymentalnym leczeniu rodzin pszczelich. Ponadto, sprawdzone zostanie jak długo leki te pozostają w produktach pszczelich oraz w pszczołach i różnych elementach ula po zastosowaniu różnych schematów podania leków. Poza tym, w celu porównania wyników z badań przeprowadzonych w pasiece, oceniona zostanie stabilność badanych związków w miodzie przechowywanych w warunkach laboratoryjnych. Dodatkowo zbadana zostanie toksyczność ostra MNZ i OTC dla pszczoły miodnej i obliczona zostanie średnia dawka śmiertelna (LD50) dla każdej testowanej substancji stosowanej razem i osobno.

2. Zastosowana metoda badawcza/metodyka

Badanie możliwości przechodzenia MNZ i OTC do produktów pszczelich po eksperymentalnym podaniu pszczołom miodnym i ich toksyczność ostra dla pszczół będzie obejmować następujące zadania:

 • Opracowanie metod jednoczesnego oznaczania MNZ i OTC oraz innych związków należących do grupy nitroimidazoli i tetracyklin w miodzie, wosku pszczelim, propolisie, pszczołach i drewnianych częściach ula z wykorzystaniem chromatografii cieczowej połączonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS) i jej walidacja zgodnie z wymaganiami Decyzji Komisji 2002/657/EC.

 • Badanie przechodzenia i zanikania MNZ i OTC u pszczoły miodnej po eksperymentalnym podaniu preparatu Nozemacid zawierającego MNZ i OTC. Różne schematy leczenia będą zastosowane po podaniu z syropem cukrowym lub ciastem, w pojedynczej lub wielokrotnej dawce, jako działanie lecznicze lub profilaktyczne. Próbki miodu, wosku, propolisu, pszczół i drewnianych częściach ula będą pobierane i analizowane metodą LC-MS/MS a następnie obliczany będą dla nich okresy półtrwania (t0,5).

 • Badanie stabilności nitroimidazoli i tetracyklin w miodzie przechowywanym w warunkach laboratoryjnych. Próbki miodu wzbogacone nitroimidazolami i tetracyklinami będą przechowywane w różnych temperaturach: 4, 20 i 35 ℃. W ustalonych odstępach czasu próbki będą analizowane metodą LC-MS/MS a uzyskane poziomy analitów porównywane ze stężeniami początkowymi.

 • Ocena doustnej ostrej toksyczności MNZ i OTC dla pszczoły miodnej będzie przeprowadzona na dorosłych pszczołach robotnicach według wytycznych OECD i średnie dawki śmiertelne (LD50) będą wyznaczane dla MNZ i OTC stosowanych razem i osobno.

3. Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa

Badania zaplanowane do wykonania w przedstawionym projekcie są oryginalne i mają pionierski charakter. Uzyskane wyniki pozwolą ocenić czy podawanie MNZ i OTC pszczołom może mieć wpływ na bezpieczeństwo produktów pszczelich, takich jak miód, wosk czy propolis, i czy związki te wpływają na stan zdrowotny pszczół. Wyniki te także dostarczają informacji o stopniu prawdopodobieństwa wykrycia nielegalnego stosowanie tych związków w polskim pszczelarstwie. W dłuższej perspektywie wyniki przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów oraz środowiska.


RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Pan Paweł Pogorzelski
Tel.: 888050176
e-mail: iod@piwet.pulawy.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB), z siedzibą w Puławach; adres do korespondencji: ul. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, adres e-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl, tel. 81 889 30 00, fax: 81 8862595.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Instytutu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Panem Pawłem Pogorzelskim, na adres poczty elektronicznej iod@piwet.pulawy.pl lub telefonicznie – tel. 888 050 176.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w celu:
 • realizacji zawartej z Panią/Panem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PIWet-PIB (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 1. W związku z przetwarzaniem danych we wskazanym powyżej celu, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: - inni administratorzy danych, którzy otrzymają dane w związku z realizacją ich własnych celów; - podmioty, którym dane zostały powierzone na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych; - organy publiczne; - osoby lub podmioty działające na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe będą udostępnione tym podmiotom tylko w niezbędnym zakresie.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów lub przez okres dłuższy, jeżeli wymaga tego przepis odrębny - zgodnie z obowiązującą w PIWet-PIB Procedurą retencji danych osobowych. Po upływie tego okresu są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (w tym prawo do uzyskania kopii tych danych)
  i prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (dotyczy zautomatyzowanego przetwarzania danych na podstawie Pani/Pana zgody lub zawartej z Panią/Panem umowy). Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO i obowiązującą w PIWet-PIB Polityką ochrony danych osobowych.
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z obowiązującym prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta z Panią/Panem umowa (gdy niepodanie danych uniemożliwia wykonanie umowy).
 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (PUODO): Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Siedziba Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego jest objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Przetwarzanie danych pozyskanych z monitoringu wizyjnego odbywa się poprzez ich: zapisywanie, przechowywanie, przeglądanie, udostępnianie i usuwanie, niezależnie od charakteru nośnika, na którym są zapisywane. Miejsca objęte monitoringiem zostały w sposób widoczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oznakowane. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Okres przechowywania danych pozyskanych z monitoringu, po upływie którego są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, wynosi: 30 dni od daty nagrania – dla kamer obejmujących część mieszkalną budynku WCKP, nowy budynek laboratoryjny, budynek wielofunkcyjny ABSL3 oraz magazyn odpadów; 37 dni od daty nagrania – dla kamer obejmujących obszar recepcji PIWet-PIB oraz ciąg komunikacyjny na parterze segmentu A budynku Instytutu;13 dni od daty nagrania  - dla pozostałych kamer.
 9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Polityka prywatności

Na stronach internetowych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ("PIWet-PIB") przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu „piwet.pulawy.pl”, zwanego dalej „Portalem”. W związku z powyższym PIWet-PIB wdraża poniższą Politykę Prywatności i zachęca każdego użytkownika serwisu do zapoznania się z nią:

 1. Korzystając z Portalu użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności.
 2. Dane osobowe w Portalu mogą być gromadzone poprzez następujące działania:
  1. informacje podawane w formularzach zamieszczonych w Portalu,
  2. informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z Portalu, tj.:
   1. informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz Portalu, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego,
   2. pliki „cookies” – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Portal na urządzenie użytkownika odwiedzającego Portal (np. komputer, laptop, smartfon).
 3. Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów:
  1. administrowania serwerami i Portalem,
  2. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i Portalu,
  3. zapewnienia świadczenia użytkownikowi określonych usług,
  4. dostosowanie Portalu do potrzeb użytkowników,
  5. tworzenie statystyk oglądalności podstron Portalu,
  6. utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła
 4. Pliki „cookies” służą do realizacji następujących celów:
  1. zapewnienie prawidłowego działania witryn Portalu w przeglądarce użytkownika,
  2. ułatwienia użytkownikowi korzystania z Portalu i dopasowania go do potrzeb użytkownika,
  3. zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji użytkownika,
  4. tworzenia statystyk Portalu umożliwiających poznanie oczekiwań użytkowników i rozwój Portalu tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. poprzez analizę zapytań z wyszukiwarek).
 5. Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu użytkownika.
 6. Przykładowe pliki „cookies” i ich wykorzystanie w Portalu:
  1. Pliki „cookies” służące do określenia statystyk popularności stron, ilości odwiedzin i rozkładu odwiedzin w czasie,
  2. Pliki „cookies” ustawiane przez serwer aplikacyjny przyznawane przy pierwszej wizycie na Portalu, usuwane po pewnym czasie braku aktywności bądź w wyniku zakończenia ustalonej czynności na Portalu, np. opuszczenie strony, zamknięcie przeglądarki, wylogowanie (JSESSIONID, LFR_SESSION_STATE),
  3. Pliki „cookies” dedykowane ustawiane przez szablony:
   1. używane do zapamiętania preferencji wielkości czcionki, kontrastu (contrast, text-size),
 7. Użytkownik posiada możliwość skonfigurowania własnej przeglądarki internetowej tak, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu. Wyłączenie przechowywania plików „cookies” może spowodować, że niektóre funkcje Portalu mogą nie działać poprawnie.
 8. Jak zablokować pliki „cookies”: Użytkownik może zdecydować o zapisywaniu bądź nie plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki.

  1. w przeglądarce Firefox: Opcje > Prywatność
  2. w przeglądarce Chrome: Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści
  3. w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność (pozwala wybrać różne poziomy ochrony) > Zaawansowane
  4. w przeglądarce Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka (pliki „cookies”)

  W każdej przeglądarce ustawienia plików „cookies” ustawia się osobno.

 9. Przy korzystaniu z Portalu część danych o użytkowniku może być automatycznie zbierana i przetwarzana. Dodatkowo wykorzystywane są: wtyczki, przyciski lub inne narzędzia umożliwiające dzielenie się treścią na portalach społecznościowych, takich jak: Twitter, mapy Google Maps, oraz filmy z serwisu YouTube.
 10. Przetwarzamy dane na portalach społecznościowych. Czynność korzystania z nich z jest zgodą w rozumienia art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Portale profilują dane osobowe na własnych zasadach. Więcej:
  You Tube - szczegółowe informacje można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
  Twitter - ustawienia dotyczące ochrony danych na Twitterze możesz samodzielnie dostosować na swoim koncie użytkownika https://twitter.com/personalization
 11. PIWet-PIB nie odpowiada za politykę prywatności podmiotów zewnętrznych między innymi serwisów, do których zamieszcza linki. Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi u tych podmiotów.
 12. PIWet-PIB dokłada wszelkich starań, aby chronić Portal wraz z przetwarzanymi na nim danymi, m. in. przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu PIWet-PIB stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa zabezpieczające dostęp do serwerów i serwisu oraz rozwiązania kryptograficzne. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie tym pracownikom oraz podmiotom, którym są one niezbędne do realizacji zadań i są one przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.
 13. PIWet-PIB jest administratorem danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Portalu, z wyłączeniem danych zbieranych przez podmioty zewnętrzne, o których mowa w pkt 8 i 9.
 14. PIWet-PIB przetwarzając dane przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
 15. Dane osobowe użytkowników zabrane w celach opisanych w pkt. 3 i 4 niniejszej Polityki Prywatności będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu.
 16. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych w związku ze świadczeniem usług na rzecz PIWet-PIB.
 17. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. ograniczenia ich przetwarzania,
  4. przeniesienia danych do innego administratora danych,
  5. wniesienia sprzeciwu.
 18. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przydatne linki