Prezentacja instytutu

Prezentacja Instytutu


Podstawy prawne

Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy w Puławach działa na podstawie:

 • dekretu z dnia 6 czerwca 1945 r. o Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach (Dz.U. Nr 25/45, poz. 154),
 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 371 z późn. zm.)
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2003 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu w Puławach statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. 2003 nr 185 poz. 1803),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 256 z pózn. zm.),
 • statutu zatwierdzonego w dniu 24 marca 2011 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz aneksu nr 1 zatwierdzonego 24.10.2011 r., aneksu nr 2 zatwierdzonego 30.04.2013r., aneksu nr 3 zatwierdzonego 20.01.2015 r., aneksu nr 4 zatwierdzonego 19.01.2016 r. i aneksu nr 5 zatwierdzonego 08.11.2016 r.

Instytut ma osobowość prawną. Jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS: 0000118357

Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Siedzibą Instytutu jest miasto Puławy.

W skład Instytutu wchodzi Zakład Pryszczycy PIWet-PIB w Zduńskiej Woli.

W strukturze organizacyjnej Instytutu występują zakłady i laboratoria reprezentujące określone dyscypliny naukowe, takie jak: mikrobiologia, biochemia, patologia, parazytologia, toksykologia, higiena żywności pochodzenia zwierzęcego, zakłady prowadzące badania nad chorobami poszczególnych gatunków zwierząt (bydło, owce, konie, świnie, drób, zwierzęta futerkowe, ryby, owady użytkowe), a także zakłady prowadzące badania nad istotnymi dla hodowli chorobami (np. pryszczyca)

Ilekroć w dokumentach systemu zarządzania występuje nazwa "Państwowy Instytut Weterynaryjny", "Instytut", "PIWet-PIB", lub "PIWet" należy przez to rozumieć Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy.

Lokalizacja

Siedzibą Instytutu jest miasto Puławy

Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy
Aleja Partyzantów 57
24-100 PUŁAWY
81 889 30 00
Centrala tel.: 81 889 30 00, fax: 81 887 71 00
strona www: www.piwet.pulawy.pl
adres e-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

W skład Instytutu wchodzi jednostka zamiejscowa:

Zakład Pryszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego — Państwowego Instytutu Badawczego w Zduńskiej Woli
ul. Wodna 7
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 51 34, fax: 43 823 52 75
adres e-mail: sekretariat@piwzp.pl

Zadania statutowe i działalność

Państwowy Instytut Weterynaryjny został powołany w 1945 roku jako jednostka badawczo-rozwojowa, nadzorowana przez ministra rolnictwa. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 21 października 2003 roku Instytut otrzymał z dniem 1 listopada 2003 roku status państwowego instytutu badawczego.

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest prowadzenie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, profilaktyki i diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt, w tym zoonoz, higieny i toksykologii żywności zwierzęcego pochodzenia, higieny pasz i ochrony środowiska. Instytut prowadzi także badania aplikacyjne i adaptacyjne przystosowujące wyniki badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki.

W związku z prowadzoną działalnością Instytut:

 1. upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
 2. wykonuje specjalistyczne badania diagnostyczne i analityczne oraz opracowuje opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
 3. prowadzi badania monitoringowe zagrożenia zdrowia zwierząt i człowieka;
 4. sprawuje funkcję krajowego laboratorium referencyjnego w odniesieniu do weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych;
 5. prowadzi doradztwo dla organów administracji weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii:
 6. udziela informacji naukowych i technicznych w zakresie swojej podstawowej działalności;
 7. opracowuje analizy, oceny i ekspertyzy, w tym dotyczące stanu rozwoju nauki i techniki w zakresie nauk weterynaryjnych;
 8. wytwarza w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi antygeny, surowice odpornościowe, surowice i preparaty diagnostyczne, podłoża mikrobiologiczne oraz inne odczynniki diagnostyczne;
 9. prowadzi działalność wydawniczą związaną z wykonywanymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
 10. prowadzi studia podyplomowe i doktoranckie związane z prowadzonymi przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
 11. prowadzi szkolenia, w tym specjalizacyjne dla lekarzy weterynarii oraz kursy doszkalające.

Współpraca z organizacjami krajowymi

Współpraca PIWet-PIB z instytutami i instytucjami rządowymi w kraju obejmuje między innymi takie jednostki, jak:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Inspekcja Weterynaryjna
 • Inspekcja Sanitarna
 • Urząd Marszałkowski w Lublinie
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy w Puławach IUNG
 • Instytut Zootechniki — Państwowy Instytut Badawczy w Balicach
 • Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
 • Morski Instytut Rybacki — Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni
 • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
 • Narodowy Instytut Leków w Warszawie
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
 • Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu
 • Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Współpraca z organizacjami zagranicznymi

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE)

 1. Laboratorium Referencyjne OIE w zakresie klasycznego pomoru świń
 2. Laboratorium Referencyjne OIE w zakresie zespołu rozrodczo-oddechowego świń
 3. Laboratorium Referencyjne OIE w zakresie enzootycznej białaczki bydła
 4. Laboratorium Referencyjne OIE w zakresie gorączki Q

Europejski Urząd d. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

 1. Stała współpraca w zakresie monitorowania zoonoz

Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO

 1. Stała współpraca z Komisją Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO oraz z Komitetem Koordynacyjnym FAO/WHO dla regionu Europy

Porozumienia o współpracy bilateralnej z instytucjami zagranicznymi:

 1. ANSES French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety, Francja
 2. The Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Berlin, Niemcy
 3. Lanzhou Veterinary Research Institute (LVRI, CAAS), Lanzhou, Chiny
 4. Institute of Veterinary Medicine, The National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine (NAAS), Kijów, Ukraina
 5. National Scientific Center .Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine. (NSC .IECVM.), Charków, Ukraina
 6. Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria, Buenos Aires, Argentyna
 7. Technical University of Denmark . National Veterinary Institute (DTU Vet), Kopenhaga, Dania
 8. Wageningen University & Research centre (WUR), Wageningen, Holandia
 9. Kazakh Scientific-Research Veterinary Institute LLP (KazNIVI), Ałmaty, Kazachstan
 10. College of Animal Scientific Veterinary Medicine, Qingdao Agricultural University, Qingdao, Chiny
 11. Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lwów, Ukraina
 12. State Scientific - Research Control Institute of Veterinary Preparations and Feed Additives, Lwów, Ukraina
 13. State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms, Kijow, Ukraina
 14. Republikańskie Weterynaryjno-Diagnostyczne Centrum Republiki Mołdawii
 15. State Scientific and Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary and Sanitary Expertise, Kijów, Ukraina
 16. National Institute of Animal Health, Tsukuba, Japonia

Przynależność do organizacji międzynarodowych

PIWet-PIB jest członkiem następujących organizacji:

 • Office International des Epizooties, Francja;
 • European Society for Veterinary Virology (ESVV), Hiszpania;
 • European Federation of Parasitology, Holandia;
 • American Institute of Ultrasound in Medicine, USA;
 • International Federation of Beekeepers. Associations, Włochy;
 • European Association of Fish Pathologists , Wielka Brytania;
 • International Bee Research Association, Wielka Brytania;
 • American Society for Microbiology, USA;
 • European Teratology Society, Wielka Brytania;
 • World's Poultry Science Association, Holandia;
 • Academy of Sciences Leopoldina, Niemcy;
 • Royal Swedish Academy of Sciences, Szwecja;
 • International Dairy Federation, Belgia;
 • Society for Applied Microbiology, Wielka Brytania;
 • World Veterinary Poultry Association, Niemcy;
 • European Commission DG Research Committee for TSE, Belgia.
 • Med Vet Net Association, Francja
 • European Directorate for the Quality of Medicines, Francja

Współpraca z organizacjami normalizacyjnymi

PIWet-PIB współpracuje aktywnie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w zakresie normalizacji. Współpraca polega na udziale pracowników w zespołach opracowujących normy PN oraz delegowaniu stałych przedstawicieli PIWet-PIB do prac w ramach Komitetów Technicznych (dawna nazwa NKP) tj.: KT nr 3 ds. mikrobiologii żywności, KT nr 40 ds. pasz, KT nr 35 ds. mleka i przetworów mlecznych i KT nr 190 ds. Biologii Gleby. Ponadto PIWet-PIB deleguje na prośbę PKN, w zależności od potrzeb, ekspertów do prac normalizacyjnych w Komitetach ISO TC/34 SC 9 i CEN/TC 275 WG 6.

Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy jest członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych "Pollab" zarejestrowanym pod numerem 48.