Prezentacja instytutu

Zgłaszanie naruszeń


PIWet-PIB jest nowoczesnym i rozpoznawalnym instytutem badawczym w skali międzynarodowej. Stały rozwój i dążenie do doskonałości wpisuje się w cele Instytutu. Stworzony regulamin zgłoszeń wewnętrznych ma być skutecznym narzędziem do eliminowania i zapobiegania nieprawidłowościom, które mogą mieć wpływ na jakość pracy. Opracowany dokument reguluje zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa w kontekście związanym z pracą. Ponadto określa zasady prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających oraz działań podejmowanych po ich zakończeniu.
Dane osób dokonujących zgłoszenia są poufne i nie podlegają ujawnieniu w toku postępowania wyjaśniającego, bez ich wyraźnej i jednoznacznej zgody, chyba że takie ujawnienie jest konieczne na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
Sygnalista może dokonać zgłoszenia anonimowo albo podając swoje dane personalne lub kontaktowe. W przypadku złożenia anonimowego zgłoszenia, sygnalista nie jest informowany o przyjęciu zgłoszenia ani o jego rozpatrzeniu. Brak danych osoby zgłaszającej może utrudnić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, jeśli np. zajdzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji o opisanym zdarzeniu.
Wszelkie nieprawidłowości dotyczące naruszenia lub zaniechania związanego z funkcjonowaniem Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, które są niezgodne z przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi można zgłaszać:

  1. W postaci papierowej — wysłane na adres:
    Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy,
    al. Partyzantów 57,
    24-100 Puławy z dopiskiem „zgłoszenie”
  2. Na wniosek zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie PIWet-PIB w terminie, nie dłuższym niż 7 dni, liczonych od dnia złożenia wniosku.
  3. W postaci elektronicznej – poprzez wypełnienie formularza: LINK
Klauzula Informacyjna