Równość płci

Plan Równości Płci Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (Gender Equality Plan 2022–2025 for the National Veterinary Research Institute in Puławy) został opracowany z myślą o wszystkich pracownikach Instytutu. Jego głównym założeniem jest dążenie, aby PIWet-PIB był instytucją o wysokich standardach w zakresie badań naukowych i innowacji, a przede wszystkim zapewniał bezpieczne oraz komfortowe warunki do pracy i nauki bez względu na płeć.

Najistotniejszym zadaniem Planu Równości Płci jest promowanie, wdrażanie i monitorowanie pozytywnych działań dotyczących równości płci i różnorodności oraz wprowadzanie najwyższych standardów mających na celu zapewnienie równego traktowania.

Plan Równości Płci dla PIWet-PIB wpisuje się również w priorytety Strategii Komisji Europejskiej na rzecz Równości Płci na lata 2020-2025. Jednym z celów tej strategii jest wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) poprzez m.in. zapewnienie równych szans w środowisku pracy, w którym wszyscy, niezależnie od płci, mogą rozwijać swoje talenty oraz lepsze zintegrowanie wymiaru płci w projektach naukowych w celu poprawy jakości badań, a także ich znaczenia dla społeczeństwa bazującego na wiedzy, technologii i innowacji.

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Planu równości płci na lata 2022-2025 dla PIWet-PIB

Zespół ds. Równouprawnienia w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym — Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach