Oferta

Opinie


In vitro

Uwaga od 09 czerwca 2022 r. zmiana wzorów formularzy wniosków

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy wydaje opinie o wyrobach do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej na podstawie art. 24 ust. 1, pkt. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 498 z późn. zm.) w związku z rozdz. 9 a ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 roku o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 78, poz.513) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE.

Do obrotu i używania może być wprowadzony wyrób do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie weterynaryjnej, wyrób przeznaczony do badań wykonywanych na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej, który uzyskał pozytywną opinię PIWet-PIB i który znajduje się w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii.

PIWet-PIB wydaje opinie o:

  • o wyrobie do diagnostyki in vitro stosowanym w medycynie weterynaryjnej

Produkty Biobójcze

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wydaje sprawozdanie z badań potwierdzające skuteczność produktu biobójczego na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 6 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 z późn. zm) oraz w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2231 z późn. zm).

PIWet-PIB wydaje sprawozdanie z badań potwierdzające skuteczność produktu biobójczego w celu:

  • uzyskania pozwolenia na obrót produktem biobójczym
  • wprowadzenia zmiany w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym