Prezentacja instytutu

KNOW


Konsorcjum Naukowe "Zdrowe Zwierzę — Bezpieczna Żywność"

logo KNOW

PIWet-PIB - Krajowym Naukowym Ośrodkiem Wiodącym

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 kwietnia 2015 r., konsorcjum naukowe "Zdrowe Zwierzę — Bezpieczna Żywność" z udziałem PIWet-PIB uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Liderem Konsorcjum "Zdrowe Zwierzę — Bezpieczna Żywność" jest Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, a członkami poza naszym Instytutem są: Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

Główne cele badawcze Konsorcjum są bezpośrednio oparte na priorytetach Krajowego Programu Badań i dotyczą: (1) ochrony bioróżnorodności w zrównoważonej produkcji rolniczej oraz (2) zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Powołane do życia Konsorcjum Naukowe, skupia jednostki naukowe reprezentujące najwyższej klasy warsztat badawczy i diagnostyczny oraz kadrę dydaktyczno-naukową. Członkowie konsorcjum to uczelnie i instytuty należące do kategorii A+ oraz A w ocenie jednostek naukowych MNiSW za lata 2009-2012.

Status KNOW otrzymują flagowe jednostki polskiej nauki. Konsorcjum w ciągu pięciu lat otrzyma do 50 mln zł dodatkowego finansowania. Środki przeznaczone są m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, a także na zatrudnianie pracowników naukowych z zagranicy.

Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ogłasza konkurs na dzienne stacjonarne studia doktoranckie w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW
"Zdrowe Zwierzę — Bezpieczna Żywność" w roku 2016 - 2019

Stacjonarne studia doktoranckie trwają 3 lata (1.09.2016-31.08.2019) i prowadzone są w dziedzinie nauk weterynaryjnych.

Konsorcjum zapewnia stypendia naukowe w wysokości 2 500 zł miesięcznie oraz atrakcyjny i nowoczesny program studiów (szeroko pojęte nowoczesne metody badań naukowych, kurs pisania publikacji naukowych, aplikowania o fundusze, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań), szkoły letnie oraz trzymiesięczne staże w ośrodkach krajowych i miesięczny naukowy staż zagraniczny.

Studia przeznaczone są dla lekarzy weterynarii, biotechnologów, biologów, zootechników, farmaceutów, chemików i mikrobiologów.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW "Zdrowe Zwierzę — Bezpieczna Żywność", składa następujące dokumenty:

 1. podanie wraz z określeniem swoich zainteresowań oraz dotychczasowych osiągnięć,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kserokopia dowodu osobistego,
 4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich w wyżej wymienionej dziedzinie. Kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo: informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 5. CV,
 6. 3 podpisane fotografie (4,5 x 5,5),
 7. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, lub zaświadczenie ukończenia studiów,
 8. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, pozwalające ustalić średnią ocen ze studiów (jeśli mają charakter dwustopniowy — ze studiów I  i II stopnia),
 9. informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat,
 10. opis zainteresowań naukowych kandydata,
 11. informację o aktywności naukowej kandydata w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych,
 12. akceptacja kierownika tematu o możliwości udziału w projekcie.

Dokumenty na konkurs prosimy przesyłać lub składać osobiście do dn. 4 lipca 2016 r. na adres: Sekcja Upowszechniania Badań Naukowych PIWet-PIB, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.

Zajęcia na studiach rozpoczną się 1 września 2016 r.

Poniżej zamieszczono listę tematów projektów wraz z listą promotorów:

Lista tematów i promotorów - studia doktoranckie

Adres KNOW: https://know.wmw.sggw.pl