Prezentacja instytutu

Krajowe Laboratoria Referencyjne


Aktywność referencyjna PIWet-PIB w zakresie:

  • rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych
  • badań produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości badań urzędowych jak i ich właściwej struktury organizacyjnej, zgodnie z unormowaniami unijnymi (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625) i krajowymi (Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał na podstawie Rozporządzenia (tj. Dz. U. z 2014, poz. 256 z późn zm.) w 16 Zakładach naukowych PIWet-PIB Krajowe Laboratoria Referencyjne, obejmujących łącznie 138 kierunków badań, z których 82 dotyczy chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych, a 56 dotyczy kierunków badań w zakresie jakości sanitarnej żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz. (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/256/1) oraz (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1692/1) (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1107/1).

Krajowe Laboratoria Referencyjne funkcjonują w PIWet-PIB od momentu naszej akcesji do Unii Europejskiej. Zakres działania Krajowych Laboratoriów Referencyjnych to przede wszystkim:

  • współpraca z laboratoriami referencyjnymi Unii Europejskiej oraz uczestniczenie w szkoleniach i międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych organizowanych przez te laboratoria;
  • koordynacja działania laboratoriów urzędowych wyznaczonych zgodnie z art. 37 ust. 1 w celu zharmonizowania i udoskonalenia metod analizy laboratoryjnej, badania lub diagnostyki oraz ich stosowania;
  • w stosownych przypadkach organizowanie międzylaboratoryjnych badań porównawczych lub badań biegłości między laboratoriami urzędowymi, zapewniając odpowiednie działania następcze w związku z takimi badaniami oraz informowanie właściwych organów o wynikach tych badań i działań następczych;
  • zapewnienie rozpowszechniania wśród właściwych organów i laboratoriów urzędowych informacji przekazanych przez laboratorium referencyjne Unii Europejskiej;
  • zapewnienie właściwym organom . w zakresie swojej misji . pomocy naukowej i technicznej przy realizacji wieloletnich, krajowych planów kontroli, o których mowa w art. 109, i skoordynowanych programów kontroli przyjętych zgodnie z art. 112;
  • w stosownych przypadkach walidacja odczynników i partii odczynników, tworzenie i prowadzenie aktualnych wykazów dostępnych substancji referencyjnych i odczynników oraz producentów i dostawców takich substancji i odczynników;
  • w razie konieczności przeprowadzanie szkoleń dla pracowników laboratoriów urzędowych wyznaczonych na podstawie art. 37 ust. 1; oraz
  • aktywne wspomaganie państwa członkowskiego, które je wyznaczyło, w diagnostyce ognisk chorób przenoszonych przez żywność, chorób odzwierzęcych, chorób zwierząt lub agrofagów roślin oraz - w przypadku niezgodności przesyłki - poprzez przeprowadzanie diagnostyki potwierdzającej, charakterystyki i dochodzeń epizootycznych lub taksonomicznych dotyczących izolatów patogenów.

Każdego roku Krajowe Laboratoria Referencyjne PIWet-PIB w Puławach uczestniczą w ponad 120 programach badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych organizowanych przez Laboratoria Referencyjne Unii Europejskiej i inne uprawnione do tego podmioty. Równocześnie Instytut sam przygotowuje i przeprowadza rocznie około 230 badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych dla krajowych laboratoriów urzędowych.

Te przykłady aktywności referencyjnej wskazują jak istotnym elementem naszej pracy jest jakość i wiarygodność badań.

Jednocześnie każdego roku w laboratoriach PIWet-PIB wykonuje się łącznie ponad 300 tys. badań diagnostycznych w tym potwierdzających.