Prezentacja instytutu

Władze Instytutu


Dyrektor

Dyrektor kieruje Instytutem, a w szczególności:

 1. ustala plany działalności badawczo-rozwojowej Instytutu,
 2. realizuje politykę kadrową i płacową,
 3. zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności Instytutu,
 4. formułuje politykę jakości i mierzalne cele jakościowe,
 5. reprezentuje Instytut,
 6. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania Rady Naukowej.
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. NAUKOWYCH

prof. dr hab. Mirosław Paweł Polak
+48 81 889 33 16
ppolak@piwet.pulawy.pl

 1. Zastępca dyrektora ds. naukowych podlega dyrektorowi Instytutu kieruje powierzonym zakresem spraw zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym mu przez dyrektora.
 2. W szczególności do obowiązków zastępcy dyrektora ds. naukowych należy:
  1. nadzór merytoryczny nad planowaniem i realizacją badań naukowych oraz nad sprawozdawczością z działalności naukowej,
  2. współudział w kształtowaniu polityki inwestycyjnej i zaopatrzeniowej związanej z działalnością naukową Instytutu.
 3. Zastępcy dyrektora ds. naukowych mogą być powierzone przez dyrektora Instytutu inne zadania wynikające z potrzeb i organizacji pracy Instytutu.

Rada Naukowa

 1. Rada jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności statutowej Instytutu oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
 2. Rada naukowa PIWet-PIB :
  1. uchwala statut Instytutu;
  2. opiniuje kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
  3. opiniuje kierunkowe plany tematyczne badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowe Instytutu, a także roczne sprawozdania dyrektora z wykonania zadań;
  4. zatwierdza perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
  5. opiniuje wnioski w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi;
  6. opiniuje regulamin organizacyjny Instytutu;
  7. opiniuje roczny plan finansowy;
  8. opiniuje roczne sprawozdania finansowe;
  9. opiniuje podział zysku Instytutu;
  10. opiniuje kwalifikacje osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonuje okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
  11. opiniuje wnioski o przyznanie stypendium naukowego;
  12. przeprowadza przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
  13. wnioskuje do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora lub profesora instytutu;
  14. opiniuje programy prowadzonych przez Instytut studiów podyplomowych i doktoranckich;
  15. opiniuje regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  16. przypisuje poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986);
  17. podejmuje decyzje o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
  18. występuje do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy o instytutach badawczych.
 3. Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.
 4. Prawo głosu w sprawach określonych w ust. 2 pkt 10 i 11 mają tylko członkowie Rady ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym.
 5. Prawo głosu w sprawach określonych w ust. 2 pkt 12 mają członkowie Rady posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
 6. Rada sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 2,3,5,7-11 w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Rada Naukowa działa na podstawie ustawy o instytutach badawczych i regulaminu Rady Naukowej.

Skład Rady Naukowej XI kadencji:

W skład Rady Naukowej XI kadencji 2021-2025 weszli wyłonieni w wyniku wyborów pracownicy PIWet-PIB i powołane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Edukacji i Nauki, osoby spoza Instytutu. Członkami Rady Naukowej obecnej kadencji zostali:

 1. prof. dr hab. Dariusz Bednarek
  PIWet-PIB
 2. prof. dr hab. Tomasz Cencek
  PIWet-PIB - sekretarz RN
 3. Dr Jakub Czarny
  IGS Bydgoszcz
 4. Dr hab. Anna Gajda
  PIWet-PIB - zastępca sekretarza RN
 5. prof. dr hab. Zbigniew Grądzki
  UP Lublin
 6. prof. dr hab. Eugeniusz Grela
  UP Lublin
 7. prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk
  IGBZ PAN Jastrzębiec
 8. prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
  UWM Olsztyn
 9. prof. dr hab. Piotr Jedziniak
  PIWet-PIB
 10. dr hab. Jacek Karamon
  PIWet-PIB
 11. prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz
  UP Wrocław
 12. prof. dr hab. Andrzej Koncicki
  UWM Olsztyn — przewodniczący RN
 13. dr hab. Wojciech Kozdruń
  PIWet-PIB
 14. dr Radosław Krawczykiewicz
  Szpital Specj. St. Wola
 15. prof. dr hab. Ryszard Maciejewski
  UM Lublin
 16. dr Marek Matras
  PIWet-PIB
 17. dr hab. Andrzej Mazur
  UMCS Lublin
 18. lek. wet. Tadeusz Morawski
  ŁODR Bratoszewice
 19. mgr inż. Dariusz Pomykała
  CDR o/Radom
 20. dr hab. Marzena Rola-Łuszczak — profesor instytutu
  PIWet-PIB
 21. prof. dr hab. Jerzy Rola
  PIWet-PIB - zastępca przewodniczącego RN
 22. mgr Rafał Romanowski
  MRiRW
 23. dr hab. Marcin Smreczak
  PIWet-PIB
 24. prof. dr hab. Wojciech Szweda
  UWM Olsztyn
 25. dr hab. Krzysztof Śmietanka
  PIWet-PIB - zastępca przewodniczącego RN
 26. dr hab. Tomasz Śniegocki
  PIWet-PIB
 27. dr Małgorzata Warenik-Bany
  PIWet-PIB
 28. prof. dr hab. Dariusz Wasyl
  PIWet-PIB
 29. dr Mirosław Welz
  GIW Warszawa
 30. dr hab. Jacek Żmudzki
  PIWet-PIB
 31. prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
  UP Lublin

Komisja Doktorska (KD)

 • Prof. dr hab. Dariusz Bedarek - przewodniczący
 • Prof. dr hab. Tomasz Cencek
 • Prof. dr hab. Jerzy Rola
 • Dr hab. Anna Gajda, prof. inst.
 • Prof. dr hab. Piotr Jedziniak
 • Dr hab. Jacek Karamon - profesor instytutu
 • Dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. inst.
 • Prof. dr hab. Dariusz Wasyl
 • Dr hab. Jacek Żmudzki, prof. inst.

Komisja ds. Oceny Dorobku Naukowego i Technicznego Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych PIWet-PIB:

 • prof. dr hab. Jerzy Rola - przewodniczący
 • prof. dr hab. Dariusz Bednarek
 • prof. dr hab. Tomasz Cencek
 • prof. dr hab. Wojciech Szweda
 • dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. inst

Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej

 • prof. dr hab. Tomasz Cencek - przewodniczący
 • prof. dr hab. Dariusz Bednarek
 • prof. dr hab. Jerzy Rola
 • prof. dr hab. Andrzej Koncicki
 • prof. dr hab. Piotr Jedziniak
 • dr hab. Jacek Karamon, prof. inst.
 • dr hab. Marcin Smreczak, prof. inst.
 • dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. inst.

Komisja ds. Oceny Kwalifikacji Pracowników PIWet-PIB na Stanowiska Naukowe i Badawczo-Techniczne:

 • Prof. dr hab. Dariusz Bednarek - przewodniczący
 • Prof. dr hab. Tomasz Cencek
 • Prof. dr hab. Jerzy Rola
 • Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
 • Dr hab. Anna Gajda, prof. inst.
 • Dr hab. Jacek Karamon, prof. inst.
 • Prof. dr hab. Dariusz Wasyl
 • Dr hab. Jacek Żmudzki, prof. inst.
 • Dr Marek Matras
 • Dr Małgorzata Warenik-Bany
Postępowania o nadanie stopni i tytułu naukowego
Postępowanie o nadanie tytułu profesora: Kliknij w nazwisko, aby poznać szczegóły
Postępowanie habilitacyjne: Kliknij w nazwisko, aby poznać szczegóły
Postępowanie doktorskie: Kliknij w nazwisko, aby poznać szczegóły