Prezentacja instytutu

Projekty Krajowe


Projekty badań naukowych i prac rozwojowych finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

GOSPOSTRATEG pt.: "Wprowadzenie innowacyjnej, taniej i przyjaznej środowisku metody higienizacji odpadów organicznych umożliwiającej ich wykorzystanie w nawożeniu".

Decyzja Nr DWP/GOSPOSTRATEG-III/107/2021 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przyznania środków finansowych w wysokości 5 054 240 zł. Umowa o dofinansowanie projektu GOSPOSTRATEG-III/0061/2020-00

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2021 r. do 31 grudnia 2023 r. przez Konsorcjum w składzie:

 • Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy - PIWet-PIB (Lider konsorcjum)
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi — MRiRW (Lider merytoryczny)
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — IUNG
 • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Celem projektu jest opracowanie technologii higienizacji komunalnych osadów ściekowych i pozostałości po produkcji biogazu tzw. pofermentów z biogazowni rolniczych umożliwiającej spełnienie przez te substancje wymogów bezpieczeństwa warunkujących ich zagospodarowanie w nawożeniu. Cel ten osiągnięty ma być poprzez wysianie lub nasadzenie wybranych gatunków roślin na pryzmach osadów, lub pofermentów. Rozwijające się systemy korzeniowe tych roślin i tworząca ryzosfera z silną aktywnością edafonu powinny przyspieszyć naturalne procesy zamierania patogenów w glebie. Dodatkowo przeprowadzona będzie analiza ryzyka transmisji patogenów poprzez nawozowe wykorzystanie odpadów organicznych.

Informacje dodatkowe

GOSPOSTRATEG pt.: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

Opracowanie strategii wykorzystania alternatywnych źródeł białka owadów w żywieniu zwierząt umożliwiającej rozwój jego produkcji na terytorium RP

Decyzja Nr DZP/GOSPOSTRATEG-I/224/2018 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 21 sierpnia 2018 r. o przyznaniu środków finansowych w wysokości 4 983 700 zł. Umowa Gospostrateg1/385141/16/NCBR/2018

Projekt jest realizowany w okresie od 01.11.2018 r. do 31.10.2021 r. przez Konsorcjum w składzie:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi — MRiRW (Lider)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - UWM
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy - PIWet-PIB.

Celem projektu jest opracowanie strategii rozwoju produkcji białka z owadów (PAP), poprzedzone przeprowadzeniem badań, na podstawie których nastąpi selekcja gatunków owadów możliwych do hodowli w warunkach RP. Kolejnym celem będzie określenie optymalnych parametrów hodowli owadów i technologii produkcji PAP oraz opracowanie zasad jego przetwarzania i stosowania w żywieniu zwierząt. Na podstawie otrzymanych wyników badań zostanie przeprowadzona analiza opłacalności zastosowania technologii produkcji PAP wraz z wytycznymi, w jaki sposób tę technologię zastosować. Efektem końcowym projektu będzie opracowanie strategii rozwoju alternatywnego dla soi GMO białka owadziego.

Informacje dodatkowe

BIOSTRATEG "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo"

Bezpieczeństwo i jakość żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych i toksykologicznych: ocena ryzyka, monitoring i przeciwdziałanie. (SeaQual)

Projekt realizowany we współpracy z:

 • Morskim Instytutem Rybackim — Państwowym Instytutem Badawczym
 • A&A Biotechnology s.c.
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy
 • Szkuner sp. z o.o.

Kierownik projektu:
dr hab. Magdalena Maria Podolska (Morski Instytut Rybacki — Państwowy Instytut Badawczy)

Program Badań Stosowanych (PBS)

Preparat synbiotyczny do profilaktyki zdrowotnej zwierząt monogastrycznych i zapobiegania wystąpienia chorób bakteryjnych i zatruć wywołanych toksynami oraz poprawiającego bezpieczeństwo żywienia i wydajność chowu zwierząt.

Projekt realizowany we współpracy z:

 • Politechniką Łódzką; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • JHJ Sp. z o.o
 • Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu; Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
 • Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Kierownik projektu:
Katarzyna Śliżewska (Politechnika Łódzka)

Projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki (NCN)

W 2018 r. PIWet-PIB będzie realizował 19 projektów badawczych NCN (tytuł i kierownik projektu):

 • Etiologia złośliwych nowotworów skóry u psów w kontekście udziału genu p53 - A. Jasik
 • Inwazyjne gatunki żółwi jako źródło i wektor patogenów zwierząt i ludzi — D. Wasyl projekt zakończony
 • Poszukiwanie biomarkerów umożliwiających wczesną ocenę rodzaju i stopnia nasilenia infekcji. Badania nad odpowiedzią ostrej fazy oraz patogenezą wybranych wirusowych, bakteryjnych i mieszanych zakażeń układu oddechowego u świń — M. Pomorska-Mól
 • Analiza porównawcza struktury populacji Campylobacter jejuni z łańcucha żywności drobiowej i od ludzi jako podstawa bazy danych dla epidemiologii molekularnej — J. Osek
 • Występowanie i charakterystyka genotypowa krajowych szczepów Coxiella burnetii w stadach krów mlecznych oraz możliwość transmisji gorączki Q drogą pokarmową — M. Szymańska-Czerwińska
 • Ocena zmienności genetycznej oraz patogenności wirusa grypy ptaków podtypu H9N2 u wybranych gatunków drobiu — E. Świętoń
 • Badania in simulacra nad rozkładem barwników azowych oraz identyfikacja ich kancerogennych metabolitów — M. Piątkowska
 • Biotransformacja i zanikanie pozostałości kwasu acetylosalicylowego i kwasu salicylowego w tkankach i jajach kur — E. Protasiuk
 • Badanie możliwości przechodzenia metronidazolu i oksytetracykliny do produktów pszczelich po eksperymentalnym podaniu pszczołom miodnym (Apis mellifera L.) i ich toksyczność ostra dla pszczół — K. Mitrowska
 • Badania nad charakterystyką genotypową izolatów Shewanella putrefaciens group pozyskanych od ryb słodkowodnych w Polsce — E. Paździor
 • Zmienność genetyczna populacji wirusa grypy ptaków w przebiegu eksperymentalnego zakażenia wpływ efektu "wąskiego gardła" na selekcję korzystnych mutacji — K. Śmietanka
 • Konstrukcja rekombinowanego szczepu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) przy użyciu techniki CRISPR/Cas9 oraz określenie jego właściwości biologicznych in vitro i na modelu świń — G. Woźniakowski
 • Charakterystyka właściwości biologicznych i molekularnych izolatów lentiwirusów małych przeżuwaczy powstałych w wyniku zakażeń międzygatunkowych — M. Olech
 • Wpływ mutacji w regionie LTR, genie tax oraz regionie kodującym miRNA wirusa enzootycznej białaczki bydła na poziom replikacji wirusa u zwierząt naturalnie zakażonych — A. Pluta
 • Biomarkery mikotoksyn u trzody chlewnej — P. Jedziniak
 • Interakcje mikotoksyn i antybiotyków w układzie pokarmowym i immunologicznym świni — badania in-vitro - P. Jedziniak
 • Badanie wpływu doksyniwalenolu na cytotoksyczność enrofloksacyny oraz ich jednoczesnego oddziaływania na rozwój ryb Danio rerio — L. Radko
 • Ocena patogenności wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 dla kaczek krzyżówek i mew srebrzystych -wpływ homo-i heterologicznej odpowiedzi immunologicznej na przebieg kliniczny, dynamikę replikacji oraz zmienność genetyczną wirusa — K. Śmietanka
 • Ocena narażenia na pozostałości rodentycydów hydroksykumarynowych w łańcuchu żywieniowym ptaków drapieżnych i padlinożernych — B. Sell