2022-04-07 07:14:57
 

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu pisemnym na wynajem i dzierżawę nieruchomości

 

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu pisemnym na wynajem i dzierżawę nieruchomości

1.     Nazwa, adres wynajmującego/wydzierżawiającego, miejsce i adres składania ofert:

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, email: sekretariat@piwet.pulawy.pl.

  2. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć oferowane nieruchomości:

       Nieruchomości można oglądać od dnia ukazania się ogłoszenia, w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel.: (81)  8893106. Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać pod nr  tel. (81)  8893106 lub na stronie www.piwet.pulawy.pl w zakładce ,,aktualności”. 

3.      Przedmiot przetargu, okres trwania umowy oraz wysokość stawki wywoławczej i wadium:

1)      wydzierżawienie powierzchni 6320 m2 stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 2170/3, położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi Księgę wieczystą nr PO2P/00178317/4 - na okres 5 lat, stawka czynszu- 2,04 zł netto miesięcznie za 1m2; wadium - 7 728,00 zł.

1)      wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej (z wyłączeniem zabudowań) o powierzchni 1557 m2, składającą się z siedmiu części wchodzących w skład działki nr  2170/3, położonej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi Księgę wieczystą nr PO2P/00178317/4 - na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.07.2025r,  stawka czynszu - 2,04 zł netto miesięcznie za 1m2; wadium -1 896,00 zł.

2)      wynajem lokali mieszkalnych nr 1 o pow. 45,34 m2, nr 2 o pow. 23,55 m2 i nr 3 o pow. 21,45 m2 położonych w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 35, dla których Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi Księgę wieczystą nr PO2P/00178317/4 - na okres 5 lat, stawka czynszu 14,50 zł netto miesięcznie za 1m2; wadium dla lokalu nr 1 – 394,80 zł, wadium dla lokalu nr 2 – 204,60 zł, wadium dla lokalu nr 2 – 186,60 zł.

4.         Terminy składania i otwarcia ofert oraz warunki formalne oferty:

Termin składania pisemnych ofert upływa w dniu 28.04.2022 r. o godz. 11.00.

Otwarcie ofert: siedziba PIWet-PIB w Puławach w dniu 28.04.2022 r. godz. 11:30

Oferta powinna zawierać: oferowaną stawkę czynszu za 1m2, dane identyfikujące oferenta, oświadczenie oferenta zgodnie z zał. nr 1 do Regulaminu przetargu, oświadczenie o zapoznaniu się ze wzorem umowy, oświadczenie, że oferent nie figuruje w rejestrze dłużników, data i podpis oferenta i okres związania ofertą.

5.          Wadium

Oferent zobowiązany jest wpłacić do dnia 26.04.2022r. wadium na rachunek nr 35 2030 0045 1110 0000 0053 1520 Wadium przepada w przypadku gdy oferent uchyli się od zawarcia umowy.

ogłoszenie Swarzędz
Regulamin przetargu Swarzędz
Swarzędz ul. Poznańska 35 - lokal nr 1
Swarzędz ul. Poznańska 35 - lokal nr 2
Swarzdz ul. Poznańska 35 - lokal nr 3
Swarzędz ul. Poznańska 35 dz.2170[3cz. - 6320 m2 czynsz - zad 1
Swarzędz ul. Poznańska dz. 2170[3cz. - 1557 m2, czynsz - zad 2
wzór umowa najmu lokali- Swarzędz
Wzór umowy dzierżawy działek

Przydatne linki