Aktualności - szczegóły

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Zdjęcie do ogłoszenia

 

7 lutego 2024 r. Dyrektor PIWet-PIB oraz NSZZ „Solidarność” i NSZZ Pracowników PIWet-PIB podpisali nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Dokument ten będzie podstawą do ustalenia na nowo wynagrodzeń zasadniczych, jak również w sposób kompleksowy reguluje kwestie zasad uzyskiwania dodatkowego wynagrodzenia.  Nowy ZUZP podlega rejestracji przez Państwową Inspekcję Pracy, wobec czego wejdzie w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu jego rejestracji.

Nowy ZUZP jest owocem ponad roku pracy Komisji, zaś jego treść stanowi kompromis pomiędzy oczekiwaniami związków zawodowych a możliwościami finansowymi Instytutu. Mając na względzie, iż został on zawarty na okres 12 miesięcy, po upływie 6 miesięcy Strony układu dokonają przeglądu zasad funkcjonowania nowego ZUZP w celu wyeliminowania ewentualnych błędów i jego ewentualnego przedłużenia na kolejny okres.  Równolegle prowadzone będą prace nad stworzeniem motywacyjnego systemu wynagradzania połączonego z wykonywaniem przez pracowników PIWet-PIB prac komercyjnych oraz prac zleconych przez MRiRW.

W tym miejscu składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w wypracowanie nowego ZUZP.

Stanisław Winiarczyk

Zdjęcie do ogłoszenia Zdjęcie do ogłoszenia
Powrót