Wczytywanie

Aktualności - szczegóły

Spotkanie dotyczące rozwoju i doskonalenia form współpracy między instytutami badawczymi nadzorowanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie dotyczące rozwoju i doskonalenia form współpracy między instytutami badawczymi nadzorowanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 20 maja br. Departament Strategii i Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizował kolejne spotkanie w ramach cyklu spotkań poświęconych współpracy między instytutami badawczymi nadzorowanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W pierwszym bloku tematycznym omówiono współpracę między jednostkami doradztwa rolniczego i instytutami badawczymi. Diagnozę i plany na przyszłość przedstawiła Pani Katarzyna Boczek, Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Jednym z tematów było upowszechnianie wiedzy wśród doradców poprzez wydawnictwa dedykowane ośrodkom doradztwa rolniczego. Pozytywnie oceniono inicjatywę naszego Instytutu w postaci „Biuletynu dla Doradców ODR” wskazując na potrzebę przekazywania wiedzy praktycznej doradcom w postaci dedykowanych dla nich wydawnictw, opisujących aktualne problemy w pracy doradczej. Następnie Pan Sławomir Piotrowski, Dyrektor Mazowieckiego Centrum Doradztwa Rolniczego w Warszawie, przedstawił stopień zaawansowania przygotowań do Krajowych Dni Pola 2022 w Poświętnem. Poza imprezą główną, organizowaną w dniach 11-13 czerwca br., gdzie m.in. pojawi się namiot tematyczny  „Nauka polska a innowacje w rolnictwie” z ofertą Instytutów Naukowo-Badawczych i Uczelni Wyższych, planowane są konferencje online m.in. z zakresu planu strategicznego WPR 2023-2027, działalności instytutów badawczych na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce oraz lekcje pokazowe dla uczniów szkół rolniczych i studentów. Na zakończenie tego bloku przedstawiciel Instytutu Ogrodnictwa oraz prof. Krzysztof Niemczuk, Dyrektor PIWet-PIB przedstawili na swoich przykładach współpracę z doradztwem rolniczym. Dyrektor Niemczuk przedstawił genezę powstania Biuletynu dla Doradców ODR, dziękując samym doradcom za aktywny udział w definiowaniu zakresu tematycznego opracowań prezentowanych w wydawnictwie, zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami. Planowane jest przygotowywanie 2-3 numerów Biuletynu w danym roku, a obecnie trwają prace nad drugim numerem, który ukaże się na początku wrześnie br.

Kolejny temat spotkania dotyczył działań MRiRW wspierających współpracę instytutów na forum międzynarodowym. Przedstawiciel Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW mówił m.in. o działaniach resortu wspierających udział jednostek z Polski w programie badań naukowych klastra 6 programu roboczego HE 2022-2023 „Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko.

Na zakończenie spotkania omówiono stan zaawansowania prac nad realizacją zadań Krajowego Planu Odbudowy (inwestycja A2.4.1), w ramach którego planowane są inwestycje budowlane (nowe laboratoria i centra badawcze) jak również odnowienie istniejącej infrastruktury badawczej instytutów.

Powrót