Badania usługowe

Usługi

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB) zaprasza Państwa do współpracy oferując ponad 500 metod badawczych, kadrę wysoko wykwalifikowanych specjalistów, najnowocześniejszą aparaturę i laboratoria oraz profesjonalną i uprzejmą obsługę.

Ponad sześćdziesięcioletnie doświadczenie w zakresie nauk weterynaryjnych oraz system zarządzania jakością zgodny z normą międzynarodową ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" pozwalają nam zagwarantować Państwu usługi badawcze na najwyższym poziomie. Obiektywnym potwierdzeniem naszych kompetencji są certyfikaty akredytacji o numerach AB 485, AB 544, AB 563,AB 633, AB 957, AB 958, AB 1016 oraz AB 1090 przyznane przez Polskie Centrum Akredytacji (zakres akredytacji na www.pca.gov.pl).

Instytut posiada akredytacje w zakresie elastycznym:

Sprawozdania z badań są generowane w formie elektronicznej (.pdf) i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Weryfikację poprawności podpisu można przeprowadzić za pomocą jednej z wielu darmowych aplikacji dostępnych w Internecie, np. na stronie www.certum.pl. Ponadto klient może zweryfikować autentyczność sprawozdań pod adresem https://eklient.piwet.pulawy.pl/sprawozdania poprzez wpisanie unikalnego numeru identyfikacyjnego sprawozdania.

Na życzenie klienta wydawany jest wydruk potwierdzony na zgodność z oryginałem. Autentyczność informacji zamieszczonych na wydruku sprawozdania klient może zweryfikować poprzez wpisanie unikalnego numeru identyfikacyjnego sprawozdania na zasadach określonych powyżej.

Z oferowanych przez Instytut usług badawczych mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Szczegóły dotyczące zawierania umów na wykonanie badań umieściliśmy w zakładce "UMOWY NA BADANIA". Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do korzystania z szerokiej oferty naszego Instytutu.

Umowy na badania

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB), przykładając najwyższą wagę do pełnego zaspokojenia Państwa potrzeb, wprowadza formularze umów, w których mogą Państwo wskazać w jakim kierunku ma zostać przeprowadzone badanie oraz jaką metodę ma zastosować w badaniu PIWet-PIB.

PIWet-PIB posiada osiem certyfikatów akredytacji wydanych przez Polskie Centrum Akredytacji o numerach AB 485, AB 544, AB 563, AB 633, AB 957, AB 958, AB 1090 oraz AB 1016. Zakresy akredytacji znajdują się na stronie w zakładce „System zarządzania” oraz www.pca.gov.pl.

Proponujemy Państwu współpracę w oparciu: Umowa - zlecenie wykonania badań (umowy na usługi długoterminowe) oraz Zlecenie wykonania badań.

Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką tych umów, sposobami ich wypełniania oraz zawierania. Aby dowiedzieć się więcej lub pobrać formularz umowy, należy kliknąć w wybrany link poniżej:

 • Zlecenie wykonania badań (Zakład Pryszczycy PIWet-PIB w Zduńskiej Woli)
 • Formularz
 • Umowa - zlecenie wykonania badań (umowy na usługi długoterminowe)
 • Formularz

W przypadku badania poziomu przeciwciał dla wirusa wścieklizny, prosimy o pobranie, wypełnienie i odesłanie :

 • Zlecenie wykonania badań
 • Formularz
 • oraz
 • Wniosku o określenie poziomu przeciwciał dla wirusa wścieklizny,
 • Formularz
który stanowi niezbędny załącznik do Zlecenia.

Z dniem 11.05.2020 PIWet-PIB w Puławach zamiast dotychczas wydawanego:

 • „Świadectwa badania laboratoryjnego surowicy psa/kota/fretki na obecność przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny”
 • „Świadectwa badania laboratoryjnego zwierząt koniowatych” dotyczącego niedokrwistości zakaźnej koni (NZK) i wirusowego zapalenia tętnic koni (EVA)
wydawać będzie sprawozdanie z badań w języku polskim i angielskim wymagane przepisami prawa obowiązującego w obrocie międzynarodowym zwierząt domowych i gospodarskich.

W przypadku badań w kierunku niedokrwistości zakaźnej koni (NZK) i wirusowego zapalenia tętnic koni (EVA), aby otrzymać sprawozdanie w języku angielskim, w zleceniu na wykonanie badania należy uwzględnić następujące dane: INFORMACJE

Aktualne zestawienie cen za badania wykonywane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym odnajdą Państwo na niniejszej stronie w zakładce OFERTA - CENNIK.

Skargi

Zastrzeżenia dotyczące działalności Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego można zgłaszać:

 • w formie pisemnej na adres:

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
  Sekretariat
  Aleja Partyzantów 57; 24-100 Puławy
  z dopiskiem: "SKARGA"

 • w formie ustnej (osobiście lub telefonicznie) w Sekretariacie Dyrektora PIWet-PIB
  w godzinach pracy Instytutu:

  tel. (81) 889 32 63; (81) 889 32 65
  pn.-pt. od godz. 7:00 do godz. 15:00

  UWAGA: Składający skargę ustnie jest zobowiązany do potwierdzenia skargi w formie pisemnej (odmowa będzie traktowana jednoznacznie z odstąpieniem od złożenia skargi). Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.

Skargi należy składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyników działalności laboratoryjnej.


Produkcja materiałów odniesienia

Usługi w zakresie produkcji certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) świadczone są na podstawie zleceń podpisywanych i przedkładanych przez klientów.

 • Zlecenie wykonania certyfikowanego materiału odniesienia
 • Formularz

CELAB

Celem systemu CELAB, stworzonego w ramach projektu PHARE 2003/004-379/04.01.01. Wzmocnienie administracji weterynaryjnej, jest usprawnienie pracy laboratoriów ZHW oraz umożliwienie przesyłania, gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych. CELAB składa się z trzech zasadniczych części:

 • CELAB-TEREN to program pracujący w środowisku MS Windows służący do przygotowania protokołu pobrania próbki przez lekarzy w terenie. Program daje możliwość wydruku protokołu i przesłania do laboratorium danych opisujących próbkę w postaci elektronicznej.
 • CELAB-LIMS to aplikacja webowa przeznaczona do pracy w laboratorium, służąca do rejestracji próbek, wpisywania wyników i wystawiania dokumentów związanych z badaniami. Obróbkę wyników i walidację metod ułatwia moduł statystyczny. LIMS umożliwia również obsługę pożywkarni, magazynu, wystawianie faktur a także prowadzenie ewidencji składników majątkowych, rejestrację pracowników, rozliczanie czasu pracy itp.
 • CELAB-CBD to centralna baza danych gromadząca dane dotyczące wyników badań przeprowadzanych w weterynaryjnych laboratoriach diagnostycznych. CBD umożliwia też centralną obsługę słowników wykorzystywanych w części laboratoryjnej systemu (LIMS). Wbudowany moduł statystyczny ułatwia analizę wyników oraz planowanie badań, w tym ogólnopolskich programów badań monitoringowych. Centralna Baza Danych. CELAB znajduje się na serwerze zainstalowanym w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym. Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Pracownicy Instytutu zajmują się technicznym utrzymaniem CBD, konfiguracją systemu oraz analizą zebranych danych w ramach działalności krajowych laboratoriów referencyjnych. Dostęp do danych zgromadzonych w CBD posiadają również pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym, którzy zgodnie z udzielonymi kompetencjami, mogą prowadzić analizy wyników oraz sporządzać plany i śledzić realizację badań monitoringowych.

Od początku 2009 roku obsługą techniczną systemu CELAB w Instytucie zajmuje się Dział Systemów Informatycznych merytorycznie wspierany przez pracowników PIWet-PIB.

Aplikacja dostępowa do Centralnej Bazy Danych wyników badań laboratoryjnych znajduje się pod adresem: https://cbd.piwet.pulawy.pl

W użytkowaniu systemu CELAB pomocy może okazać się kontakt z innymi użytkownikami, administratorami oraz producentem oprogramowania na forach dyskusyjnych: www.piwet.pulawy.pl/celab-forum

Dokumentacja, zbiorcze zestawienia kierunków badań, centralnych metod badawczych, słowników itp dostępne są w systemie e-klient pod adresem: https://eklient.piwet.pulawy.pl/celab

W przypadku pytań, uwag, propozycji usprawnień, potrzebnych szkoleń proszę się kontaktować z pracownikami Działu Systemów Informatycznych dsi@piwet.pulawy.pl


Opinie

In vitro

Uwaga od 09 czerwca 2022 r . zmiana wzorów formularzy wniosków

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy wydaje opinie o wyrobach do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej na podstawie art. 24 ust. 1, pkt. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 498 z późn. zm.) w związku z rozdz. 9 a ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 roku o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 78, poz.513) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE.

Do obrotu i używania może być wprowadzony wyrób do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie weterynaryjnej, wyrób przeznaczony do badań wykonywanych na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej, który uzyskał pozytywną opinię PIWet-PIB i który znajduje się w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii.

PIWet-PIB wydaje opinie o:

 • o wyrobie do diagnostyki in vitro stosowanym w medycynie weterynaryjnej

Produkty Biobójcze

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wydaje sprawozdanie z badań potwierdzające skuteczność produktu biobójczego na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 6 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 z późn. zm) oraz w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2231 z późn. zm).

PIWet-PIB wydaje sprawozdanie z badań potwierdzające skuteczność produktu biobójczego w celu:

 • uzyskania pozwolenia na obrót produktem biobójczym
 • wprowadzenia zmiany w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym

Badania Biegłości

Harmonogram badań biegłości 2022r.

Badania biegłości (PT, ang. proficiency testing) - stanowią jeden z podstawowych elementów wykazania kompetencji technicznych laboratoriów.

Jednostki akredytujące przykładają dużą wagę do uczestnictwa laboratoriów w badaniach biegłości PT. Ich wyniki są bardzo istotnym elementem oceny laboratorium w procesach akredytacji i nadzoru.

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniach biegłości organizowanych przez krajowe laboratoria referencyjne Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Szczegółowe informacje dotyczące programów badań biegłości oraz warunków uczestnictwa odnajdą Państwo wybierając link jednego z zakładów naukowych z poniższej listy:

 • Zakład Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
 • Zakład Chorób Drobiu
 • Zakład Chorób Bydła i Owiec
 • Zakład Wirusologii
 • Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

Studia doktoranckie

DZIENNE STUDIA DOKTORANCKIE
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

Aleja Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Tel. 81 889 3000
Fax 81 886 2595
ppolak@piwet.pulawy.pl

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ogłasza nabór na dzienne stacjonarne Studia Doktoranckie w roku 2017-2021

Powołano komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018


Szkoły doktorskie


Szkolenia ODR
SZKOLENIA
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB) w Puławach serdecznie zaprasza na szkolenia specjalistyczne

TEMATYKA
1. Zakres tematyczny szkoleń oferowanych dla doradców ODR
2. Przesłanie propozycji tematyki przyszłych szkoleń

ODBIORCY
1. Doradcy Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR)
2. Doradcy Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR)
3. Rolnicy i hodowcy zwierząt

FORMA SZKOLEŃ
1. Szkolenia stacjonarne w siedzibie PIWet-PIB w auli Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego (WCKP)


2. Szkolenia online w postaci webinarów (aktualnie, X.2021 - jedyna forma szkoleń organizowanych na platformie MS Teams)


3. Udział naszych ekspertów w szkoleniach organizowanych na zaproszenie innych jednostek (ODR, CDR)

KONTAKT:
Mirosław Polak
81-8893316
ppolak@piwet.pulawy.pl


Biblioteka naukowa

Biblioteka Naukowa PIWet-PIB jest biblioteką specjalistyczną, gromadzącą księgozbiór polski i obcojęzyczny z dziedziny weterynarii i nauk pokrewnych. W swoich zasobach posiada również wiele, związanych z tą dziedziną, wydawnictw archiwalnych o znaczeniu historycznym. Aktualnie księgozbiór liczy 22 397 woluminów książek, ponad 15 tysięcy woluminów czasopism i 10 500 jednostek zbiorów specjalnych. Biblioteka prenumeruje 105 tytułów czasopism polskich i zagranicznych oraz 1 bazę bibliograficzno-abstraktową piśmiennictwa światowego.

Biblioteka Naukowa PIWet-PIB jest bazą piśmiennictwa dla pracowników Instytutu, źródłem informacji dla Studium Doktoranckiego i Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego. Udostępnia również swoje zbiory, wielu bibliotekom z całej Polski, w ramach współpracy międzybibliotecznej.


Konferencje - Sympozja - Zjazdy

Zakład Chorób Bydła i Owiec Państwowego Instytutu Weterynaryjnego — Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
wraz z
Polskim Stowarzyszeniem Bujatrycznym
mają zaszczyt zaprosić lekarzy weterynarii oraz hodowców bydła do udziału w XVI Międzynarodowej Konferencji Bujatrycznej w dniach 27-28.05.2022 r.
pt.

„Nowe formy profilaktyki i terapii wybranych chorób bydła”

Konferencja objęta jest patronatem honorowym
Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pana Henryka Kowalczyka

Rozpoczęcie Konferencji w dniu 27 maja 2022 r. o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej WCKP PIWet-PIB w Puławach, al. Partyzantów 57.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – prof. dr hab. Dariusz Bednarek

Zgłoszenia prosimy kierować drogą internetową dane na stronie Instytutu: www.piwet.pulawy.pl – zakładka: Oferta, Konferencje, zjazdy lub bezpośrednio pod tel. 81 889 31 41 (mgr Dominika Szewczyk, mgr Anna Wójcik)

Termin zakończenia rejestracji na konferencję 15 maja 2022

Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie o Konferencji

Szczegółowy program XVI Konferencji

Proponowana baza noclegowa

Patronat honorowyPolskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych o/Puławy

Ogłoszenia

Uchwała nr1/2020 w sprawie rezygnacji pobieranie tegorocznych składek
 

Szanowni Państwo, Członkowie PTNW

W dniu 11 grudnia 2019 r. w auli WCKP odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału PTNW w Puławach, w związku z upływającą 4-letnią kadencją obecnego Zarządu i potrzebą wyboru nowych władz Towarzystwa, a także Delegatów na Walne Zebranie ZG PTNW w 2020 roku.

Powołano nowy Zarząd PTNW o/Puławy w składzie:

dr hab. Jacek Żmudzki, prof. instytutu - przewodniczący
dr hab. Katarzyna Dudek, prof. instytutu - wiceprzewodnicząca
dr Maciej Frant - sekretarz
dr hab. Lidia Radko - skarbnik
dr Anna Weiner - członek
dr Ewa Kwit - członek

W imieniu ustępującego Zarządu Oddziału serdecznie Państwu gratuluję i życzę owocnej pracy oraz satysfakcji wynikającej z działalności na rzecz Towarzystwa.

Z wyrazami szacunku,
Artur Rzeżutka

Spotkania

Archiwum spotkań


OMCL

Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy w dniu 16.01.2017 r. uzyskał status pełnego członka Sieci Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych (OMCL).

Komisja Unii Europejskiej (UE) i Rada Europy podjęły w dniu 26 maja 1994 r. decyzję o stworzeniu Sieci Państwowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych (Official Medicines Control Laboratory — OMCL). Sieć ta wykonuje działania w zakresie kontroli jakości przed i po wprowadzeniu do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi i zwierząt, zapewniając ochronę zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. W państwach Unii Europejskiej rejestracja i dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych związane są bezpośrednio z ich jakością, bezpieczeństwem i skutecznością terapeutyczną. Działalność ta jest koordynowana przez Europejski Dyrektoriat ds. Jakości Leków (EDQM), podległy Radzie Europy.

Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy w Puławach prowadzi kontrolę jakości immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych poprzez:

Informujemy, że od dnia 01.02.2022 r. nastąpi aktualizacja opłat dotyczących procedowania w ramach kontroli seryjnej wstępnej, zgodnie z cennikiem PIWet-PIB.

Przydatne linki