2022-07-28 08:40:27
 

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w formie licytacji

 1. Nazwa, adres sprzedawcy, miejsce i termin licytacji:

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, email: sekretariat@piwet.pulawy.pl. Licytacja rozpoczyna się w dniu 06.09.2022r. o godzinie 12:00 w siedzibie Instytutu.

 1. Tryb sprzedaży:

Licytacja – zgodnie z Rozp. RM z 5.10.1993r., w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

 1. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawaną nieruchomość:

Nieruchomości można oglądać od dnia ukazania się ogłoszenia, w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel.: (81) 8893106 lub 8893244. Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać pod nr tel. (81) 8893106 lub 8893244 oraz na stronie www.piwet.pulawy.pl w zakładce ,,aktualności”.

 1. Przedmiot sprzedaży oraz wysokość ceny wywoławczej:

  1. Prawo własności lokalu mieszkalnego nr 26 położonego przy ul. Norwida 3 o pow. 36,20 m2. Dla nieruchomości gruntowej na której znajduje się budynek wielomieszkaniowy prowadzona jest Księga Wieczysta KW Nr LU1P/00013525/5

  2. Cena wywoławcza nieruchomości:177 000,00 zł. netto (sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

  3. Wadium –17 000,00 zł z dopiskiem „wadium lokal mieszkalny Puławy ul. Norwida 3 ” należy wpłacić w pieniądzu na rachunek bankowy 35 2030 0045 1110 0000 0053 1520 najpóźniej do dnia 05.09.2022 r.

 2. Warunki uczestnictwa:

 1. Postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości odbywa się zgodnie z Regulaminem sprzedaży, który dostępny na stronie internetowej PIWet-PIB.

 2. Warunkiem uczestniczenia w sprzedaży jest wpłacenie wadium.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym Oferentom wadium zostanie zwrócone.

 4. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

 5. Uczestnik licytacji powinien przedłożyć Komisji dokumenty określone w regulaminie sprzedaży.

 1. Kryteria wyboru oferty.

Wybór oferenta nastąpi według kryterium ceny oferty (100 %). Najwyższa cena będzie najkorzystniejsza.

 1. Pozostałe informacje:

 1. W razie, gdy nabywca nie zapłaci ceny nabycia lub gdy uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone przez nabywcę wadium przepada na rzecz PIWet-PIB w Puławach. W obu tych przypadkach oferta przestaje wiązać.

 2. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy.

 3. Sprzedawca wskaże nabywcy Kancelarię Notarialną oraz datę akceptacji zawarcia aktu notarialnego i datę zawarcia umowy sprzedaży.

 4. PIWet-PIB zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości bez podania przyczyn w terminie do dnia licytacji. W takim przypadku dokona on zwrotu wpłaconego przez oferentów wadium.


Regulamin postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomosci w formie licytacji

Przydatne linki